česko-anglicko překlad pro "běžet"

CS

"běžet" anglický překlad

CS

běžet [běžím] {sloveso}

volume_up
V současné době jsou nuceny bulharské elektrárny běžet na uhlí, které znečišťuje životní prostředí mnohem více, než je tomu u jaderných elektráren.
At the moment Bulgaria has been operating electrical power stations run on coal, which pollute the environment much more than a nuclear power plant does.

Příklady použití pro "běžet" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropská unie nemůže tuto hru nechat dále běžet nebo ji dokonce ještě podporovat.
We in the European Union cannot go on putting up with this game, far less fuel it.
CzechTohle je popis práce nemocničního správce, který vidíte běžet na obrazovce.
This is the job description of a hospital janitor that is scrolling up on the screen.
CzechNechte systém běžet několik hodin a reklamy by se měly začít zobrazovat.
Let the system run for a couple of hours and ads should start showing up.
CzechMohl bych hodit kamenem a určitě bych trefil středoškoláka, který dokáže běžet rychleji než za 4:15.
I could throw a rock and hit a high school boy who can run faster than 4:15.
CzechSamozřejmě, že musíme přestat jako o závod běžet do cíle, kterým je nejistota a větší nerovnost.
Yes, we need to halt the race towards insecurity and greater inequality.
CzechChcete-li zaznamenávat video z webové kamery, musí program Movie Maker běžet v systému Windows 7.
To record video from a webcam, Movie Maker must be running on Windows 7.
CzechV počítači také musí běžet aplikace SkyDrive a musí být vybráno nastavení funkce Získání souborů.
SkyDrive also needs to be running on that PC, and the Fetch files setting must be selected.
CzechVěděla, že má v tu chvíli udělat jednu jedinou věc, a to bylo, dle jejích slov, "běžet jako ďábel."
She knew that she had only one thing to do at that point, and that was to, in her words, "run like hell."
CzechPřechodné období započne běžet dnem, kdy se vykazování informací stane povinným pro každou skupinu aktiv ABS.
The transition period will apply from the dates on which reporting becomes mandatory for each ABS asset class.
Czech"Ne... vůbec."... může běžet kilometr za 4,5 minuty...)
"No... not at all."... he can run a kilometer in four minutes and 30 seconds...) One kilometer in four minutes and 30 seconds.
CzechZatřetí by lhůty měly začít běžet teprve v okamžiku, kdy budou doručeny všechny - opakuji všechny - jazykové verze.
Thirdly, the periods should only start once all the language versions - I repeat, all the language versions - have been received.
CzechV počítači může běžet spyware.
CzechJednou z možností bylo nechat opičí finanční systém nechat běžet, jako že by nás za pár let prosili o finanční injekce.
One possibility is just kind of let the monkey financial system play out, you know, see if they start calling us for bailouts in a few years.
CzechTeď nechám běžet čas.
CzechMohou to být dveře pro psa, může to běžet někde, kde by to běžet nemělo, třeba jako malý bratr, který to dá do sestřiného pokoje.
Now that could be a dog door, it could be someone going somewhere where they shouldn't, like a little brother into a little sister's room.
CzechA tak Gneezy a Rustichini nechali tento experiment běžet tucet týdnů - pokuty se vydávaly během 12 týdnů - a pak řekli: "OK, skončíme s tím."
So Gneezy and Rustichini run this experiment for a dozen weeks -- run the fine for a dozen weeks -- and then they say, "Okay, that's it.
CzechVe světle katastrofálních důsledků této cesty nám EU, namísto toho, aby udělala krok zpátky, nadále ukazuje, že chce slepě běžet kupředu.
Faced with the disastrous consequences of this path, instead of retracing its steps, the EU continues to show signs of wanting to rush blindly ahead.
CzechPár týdnů před tím mítinkem jsem běhala na štěrkové dráze, abych věděla jak daleko dokážu běžet, a po zhruba 50 metrech jsem toho měla dost.
I went out on a gravel track a couple of weeks before this meet to see how far I could run, and about 50 meters was enough for me, panting and heaving.