česko-anglicko překlad pro "býval"

CS

"býval" anglický překlad

CS

býval {sloveso}

volume_up
Býval jsem členem rady Královského baletu v Anglii, jak můžete vidět.
I used to be on the board of the Royal Ballet in England, as you can see.
Průměrný Američan býval více než 20krát bohatší než průměrný Číňan.
The average American used to be more than 20 times richer than the average Chinese.
Učím úžasně nadané studenty, a přitom jim dávám o 20 % méně práce než jsem býval zvyklý.
I teach wonderfully intelligent students, and I assign 20 percent less work than I used to.

Příklady použití pro "býval" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJá osobně bych býval také chtěl, aby to bylo povinné ve všech členských státech.
I personally would also have liked this to have been mandatory in all Member States.
CzechBýval by hezky napsal esej "O mých zážitcích v průběhu letních prázdnin."
And he could have written quite an essay on "What I Did Over My Summer Vacation."
CzechA myslím si, že jsem se díky tomu stal lepším rodičem, než jsem býval předtím.
I think that I actually became a better parent than I had been before.
CzechBýval bych dal přednost úplnému zvrácení tohoto pošetilého plýtvání.
I would have preferred the entire folly of that waste to have been overturned.
CzechPrůměrný Američan býval více než 20krát bohatší než průměrný Číňan.
The average American used to be more than 20 times richer than the average Chinese.
CzechV Katalánsku jste býval neobyčejně úspěšným vedoucím konzervativním představitelem.
You were a brilliantly successful Conservative leader in Catalonia.
CzechBýval bych chtěl položit panu Barrosovi otázku, ale bohužel tu již není.
I would have liked to ask Mr Barroso a question, but unfortunately he is no longer here.
CzechTento zákaz by býval vstoupil v platnost na konci tohoto měsíce.
This prohibition could have entered into force as early as the end of this month.
CzechBýval jsem členem rady Královského baletu v Anglii, jak můžete vidět.
I used to be on the board of the Royal Ballet in England, as you can see.
CzechV jeho zdravotním stavu, který dříve býval pod kontrolou, se vyvinuly fatální komplikace.
His previously controllable medical condition therefore developed terminal complications.
CzechUčím úžasně nadané studenty, a přitom jim dávám o 20 % méně práce než jsem býval zvyklý.
I teach wonderfully intelligent students, and I assign 20 percent less work than I used to.
CzechBez ropy by plukovník Kaddáfí býval jen trapným lokálním diktátorem.
Without oil, Colonel Gaddafi would have been nothing more than a local tinpot dictator.
CzechBýval bych dal přednost jiným řešením, která považuji za vhodnější.
I would have preferred other resolutions that, in my opinion, seemed more appropriate.
CzechV lednu jsem upozorňoval na skutečnost, že Kaddáfí býval velikým sponzorem terorismu.
Last January, I drew attention to the fact that Gaddafi used to be a huge sponsor of terrorism.
CzechByl bych býval rád, kdyby se Komise v tomto ohledu více angažovala.
I would have liked to have seen greater commitment from the Commission in this respect.
CzechNahradil by počítačovou obrazovkou místo, kde kdysi býval pacient?
Would he have substituted a computer screen for where he had the patient?
CzechRád bych ho býval slyšel říci, že kvůli finanční krizi ztrácíme pracovní příležitosti.
I would have liked to have heard him say that, due to the financial crisis, we are losing jobs.
CzechRád bych také od vás býval uslyšel něco o krizi na finančních trzích.
I would also have liked to hear you say something about the crisis in the financial markets.
CzechPotom byste býval dokázal všechno, co nám dnes navrhujete.
Then you would have been able to do everything that you are proposing to us today.
CzechProstor, který býval rádoby umělecký, je nyní mnohem fajnovější a zapojuje mnohem více lidí.
An area that was edgy-artsy is now starting to become much cooler and engage a lot more people.