česko-anglicko překlad pro "být zaražený"

CS

"být zaražený" anglický překlad

CS

být zaražený {sloveso}

volume_up
být zaražený (také: být překvapen)

Příklady použití pro "být zaražený" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMohly by být v budoucnu zařazeny do zprávy i informace o účinnosti politiky?
Could information on the effectiveness of policy be included in future?
CzechJe pravda, že padělané výrobky by mohly být do této kategorie zařazeny.
It is true that counterfeit products could belong to this category.
CzechProto musí být zařazeny do kategorie 3.
They must therefore be classified as category 3.
CzechVzhledem k tomu, že orgány mohou rozhodovat o tom, které osoby a organizace mají být zařazeny na listinu, mohou to také využívat jako politický nástroj.
Since authorities can decide to place people or organisations on the list, this can also be used as a political tool.
CzechZa druhé, průmyslové podniky, které skladují červený kal nevhodně, by měly být zařazeny do kategorie nebezpečných průmyslových provozů.
Secondly, industrial units which do not store red sludge appropriately should be included in the category of hazardous industrial plants.
CzechV současné době je jich jen 15, zatímco existuje 27 perzistentních, bioakumulativních a toxických látek a 800 dalších chemických látek, které by tam již měly být zařazeny.
There are just 15 at present, when we have 27 PBTs and 800 other chemicals that should already be included here.
CzechStále máme pocit, že o obou těchto záležitostech musí rozhodnout členské státy individuálně, a proto by neměly být zařazeny do zprávy Parlamentu.
We continue to feel that both of these issues are up to individual Member States to decide and therefore should not be included in a Parliament report.
CzechMinulý týden jsem mohla sledovat ukončení pilotního projektu, ale nakonec nebylo dost času na to, aby takto získané zkušenosti mohly být zařazeny do této zprávy.
I was able to follow the end of a pilot project last week, but as a result, there was not time to put the experiences gained from it in this report.
CzechZadruhé: režim pro mléko dodávané do škol má mimořádný význam, v neposlední řadě pro boj s obezitou, a měly by do něj být zařazeny nové a zdravé mléčné výrobky.
Two: the school milk scheme is of critical importance, not least in the fight against obesity, and it should be widened to include new and healthy dairy products.
CzechNeměli bychom si vytvářet zbožná přání a sny; do strategie měly být zařazeny jenom proveditelné cíle.
We should not be creating pious wishes and dreaming, and should incorporate only feasible targets into the strategy; after all, we have known since 1830 that we need a supra-national policy.

Podobné překlady pro "být zaražený" anglicky

být sloveso
English
zaražený přídavné jméno
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso
být v úzkých sloveso
být vzhůru sloveso
English
být zkouřený sloveso
být odkázán sloveso
English
být v rauši sloveso