česko-anglicko překlad pro "být za"

CS

"být za" anglický překlad

CS

být za {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "být za" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDůvěrný charakter našich osobních informací musí být zachovaný za každou cenu.
The confidentiality of our personal information has to be preserved at any cost.
CzechUmožnění bezvízové cestování nemůže být považováno jen za technickou záležitost.
Facilitating visa-free travel cannot be regarded simply as a technical issue.
CzechTo znamená, že Číňané mohou být popraveni za spáchání více než 68 trestných činů.
This means that Chinese people can be executed for committing more than 68 crimes.
CzechJe-li jejich role vyzrazena, mohou být potrestáni pokutou za porušení tajemství.
If their roles leak, they can be dismissed for violating secrecy by way of penalty.
CzechJak mohou být považovány za bezpečné pro provoz v přeplněných městských podmínkách?
How can they be considered safe enough for operation in crowded urban conditions?
CzechKlamání spotřebitelů v okamžiku prodeje musí být rovněž za každou cenu zamezeno.
Misleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.
CzechNechceme již dál být pouhým ostrovem za ostrovem, kterému vévodí britské zájmy.
We no longer want to be an island behind an island, dominated by British interests.
Czech(PL) Soudce Goldstone rozhodně nemůže být považován za příklad objektivnosti.
(PL) Justice Goldstone certainly cannot be considered a paragon of objectivity.
CzechMěli bychom mu být vděční za to, že prosazoval nezávislost politiky soudržnosti.
We should be grateful to him for having promoted the independence of cohesion policy.
CzechTo musí být protislužba za splnění vysokých nákladů uložených evropskou regulací.
That has to be the quid pro quo for meeting the high costs imposed by EU regulation.
CzechNemělo by být používáno jako náhrada za žádoucí a nepřijaté právní předpisy.
It should not be used as a substitute for desirable but unadopted legislation.
CzechPokud máme mít demokraticky fungující EU, musíme být připravení za to zaplatit.
If we are to have a democratically functioning EU, we must be prepared to pay for it.
CzechBezdrátová technologie Bluetooth by tedy neměla být považována za zcela bezpečnou.
Therefore, Bluetooth wireless technology should not be considered completely secure.
CzechI když ten druhý nemůže být použit jako omluva za nevypořádání se s tím prvním.
However, the latter cannot be used as an excuse for not tackling the former seriously.
CzechZ tohoto důvodu musí být zaručen rovný plat za stejnou práci pro všechny pracovníky.
For this reason, equal pay and equal work for all workers must be guaranteed.
CzechJak staré by měly zprávy být (od možnosti za poslední tři dny až po libovolný čas).
How far back to go to get messages (from as short as the last three days to any time).
CzechZ toho vyplývá, že by zemědělství nemělo být označováno za viníka pro životní prostředí.
This shows that agriculture should not be depicted as an environmental villain.
CzechEvropská unie nemůže být zodpovědná za každý dílek byrokracie, pane Cioloşi.
The European Union cannot be held responsible for every piece of red tape, Mr Cioloş.
CzechNicméně dva produkty ze seznamu B Přílohy II mohou být za určitých podmínek použity.
However, the two products on list B of Annex II may be used under certain conditions.
CzechTouto skutečností Rusko pozbylo práva být považováno za partnera Evropy.
By failing to do so, Russia has forfeited the right to be deemed Europe's partner.

Podobné překlady pro "být za" anglicky

být sloveso
English
za předložka
být odpovědný za sloveso
být zodpovědný za sloveso
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English