česko-anglicko překlad pro "být upřímný"

CS

"být upřímný" anglický překlad

CS

být upřímný {sloveso}

volume_up
být upřímný
Mám-li být upřímný, ještě před několika měsíci se tato věc zdála být technicky nezvládnutelná.
To be honest, a few months ago the dossier appeared technically insurmountable.
Musím k vám být upřímný: jsem šokován, že někteří lidé nás obvinili ze zanedbávání bezpečnosti.
I have to be honest with you: I am shocked that some people have accused us of neglecting safety.
V Radě už to tak slavné není, ačkoli, mám-li být upřímný, máme poněkud odlišné výsledky.
It is not quite the same in the case of the Council, though to be honest, we have slightly different results.
být upřímný
Mám-li být upřímný stejně jako vy, musí naši ukrajinští přátelé projevit větší snahu, chtějí-li, abychom jim více pomáhali.
To be frank with you, our Ukrainian friends have to do more if they want us to help them more.
Minulý týden jsem byl ve Štrasburku šokován, mám-li být upřímný, že existuje koalice devíti zemí proti Evropě, od krajní levice po krajní pravici.
Last week in Strasbourg I was shocked, to be frank, that there is a coalition of nine countries opposing Europe from the radical left to the radical right.

Příklady použití pro "být upřímný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMám-li být upřímný, ještě před několika měsíci se tato věc zdála být technicky nezvládnutelná.
To be honest, a few months ago the dossier appeared technically insurmountable.
CzechMusím k vám být upřímný: jsem šokován, že někteří lidé nás obvinili ze zanedbávání bezpečnosti.
I have to be honest with you: I am shocked that some people have accused us of neglecting safety.
CzechV Radě už to tak slavné není, ačkoli, mám-li být upřímný, máme poněkud odlišné výsledky.
It is not quite the same in the case of the Council, though to be honest, we have slightly different results.
CzechJsem přesvědčena, že náš proces musí být naprosto upřímný.
I believe that our process must be totally sincere.
CzechJako vždy je nejlepší být k panu Schulzovi upřímný.
As always, the best policy is to be honest with Mr Schulz!
CzechMám-li být ale upřímný, vaše otázka je velmi důležitá.
But, to be honest, your question is very relevant.
CzechMám-li být upřímný stejně jako vy, musí naši ukrajinští přátelé projevit větší snahu, chtějí-li, abychom jim více pomáhali.
To be frank with you, our Ukrainian friends have to do more if they want us to help them more.
CzechMám-li být upřímný, musíme spíše dělat zlato z lejna, než si myslet, že jsme u potravin konkurenceschopní.
To put it more bluntly, we must make gold from shit rather than thinking that we are competing with food for humans.
CzechBýt k sobě absolutně upřímný, to je svoboda.
Being absolutely true to yourself is freedom.
CzechMám-li být zcela upřímný, jsem trochu zklamán.
CzechŘíká se tomu "Být upřímný sám k sobě."
CzechDialog musí být jasný a upřímný.
CzechKdyby měli přístup "Být upřímný sám k sobě", dané "sobě" by asi bylo tvořeno nejen jimi samými, ale celou skupinou.
If they had a concept of being true to one's self, then that self, most likely, [was] composed, not of an individual, but of a collective.
CzechMám-li být upřímný, měl bych zdůraznit rozdíl mezi univerzální povahou tohoto cíle a jednostranností evropských závazků.
To be honest, I should highlight the difference between the universal nature of this target and the unilateral approach of Europe's obligations.
CzechMůžu být upřímný?
CzechMinulý týden jsem byl ve Štrasburku šokován, mám-li být upřímný, že existuje koalice devíti zemí proti Evropě, od krajní levice po krajní pravici.
Last week in Strasbourg I was shocked, to be frank, that there is a coalition of nine countries opposing Europe from the radical left to the radical right.
Czech(FR) Pane předsedající, pane komisaři, mám-li být zcela upřímný - a každý to ví, že plně podporuji Komisi -, vaše návrhy se zdají být poněkud ustrašené.
(FR) Mr President, Commissioner, to be perfectly honest - and everyone knows that I fully support the Commission - your proposals seem singularly timorous.
CzechMám-li být upřímný, byl jsem zvolen tímto parlamentem, v tajném hlasování a proto se domnívám, že si zasloužím respekt tohoto parlamentu, od všech jeho poslanců.
Frankly, I was elected by this Parliament, by secret vote, so I think I deserve the respect of this Parliament, from all Members of the Parliament.
CzechA mám-li být upřímný, tenhle názor se mi nikdy moc nezdál, z části asi i proto, že jsem do té doby nikdy neviděl, aby se tři američtí prezidenti na něčem shodli.
And to tell you the truth, I never really bought into this argument, in part because I never saw three American presidents agree on anything else in the past.
CzechMám-li však k vám být upřímný, vážení poslanci, nemáme plnou vládu nad načasováním; vše záleží na ukončení ratifikačního procesu v České republice.
To be honest with you, honourable Members, the thing is that we do not have complete control over the timing; it does depend on the finalisation of the ratification process in the Czech Republic.

Podobné překlady pro "být upřímný" anglicky

být sloveso
English
upřímný přídavné jméno