česko-anglicko překlad pro "být spravedlivý"

CS

"být spravedlivý" anglický překlad

CS

být spravedlivý {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "být spravedlivý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTento balíček se musí realizovat, ale musí být spravedlivý.
The package must not remain virtual but must be fair.
CzechMusí to být demokratický a spravedlivý stát, kde nesmí být žádný prostor pro útisk a nespravedlnost ..."
It shall be a democratic and just nation, where there shall be no room for oppression and injustice ...'.
CzechProto by přístup Evropské unie k Ukrajině měl být vyvážený, spravedlivý, založený na faktech a strategický.
To this end, the European Union approach on Ukraine should be balanced, fair, fact-based and strategic.
CzechTo je oprávněná připomínka, ale protože jsou tam pouze tři postavičky, bylo by těžké být spravedlivý ke všem.
That is a valid comment, but as there are only three figures it will be difficult to be fair to everyone.
CzechTrh musí být nejen "spravedlivý", ale i "zelený".
We need not only 'fair' but also 'green' trade.
CzechVolný obchod však musí být spravedlivý a musí být doplněn mezinárodním režimem, který chudým zemím pomůže v rozvoji.
But free trade has to be fair and complemented by an international regime that helps poor countries develop.
CzechJak může být systém považován za spravedlivý, když například považuje oběť hromadného znásilnění za vinou z cizoložství?
How can a system be considered fair, for example, when it finds the victim of a rape guilty of that atrocity?
CzechSystém musí být přísný a zároveň spravedlivý.
CzechPřístup k dialogu musí být spravedlivý.
CzechMusí to být spravedlivý a otevřený proces.
CzechVolný obchod musí být spravedlivý.
CzechSám za sebe bych řekl, že se snažím být spravedlivý a objektivní - a že se mi to daří - v mém jednání vůči všem členům Parlamentu.
On my own behalf, I would say that I try to be just and objective - and that I achieve that - in my dealings with all Members of Parliament.
CzechZnamená to, že proces hlasování musí být svobodný a spravedlivý, hlasy musí být sečteny, výsledky zveřejněny a volba lidu respektována.
This means the voting process must be free and fair, the votes must be counted, the results published and the people's choice respected.
CzechMusím být spravedlivý.
CzechNarušení způsobená úniky v oblasti DPH ovlivňují celkovou rovnováhu systému zdrojů, který má být spravedlivý a transparentní, aby zaručoval řádné fungování Unie.
Distortions caused by value added tax (VAT) fraud affect the overall balance of the own resource system, which must be fair and transparent in order to guarantee the smooth operation of the Union.

Podobné překlady pro "být spravedlivý" anglicky

být sloveso
English
spravedlivý přídavné jméno
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso