česko-anglicko překlad pro "být rád"

CS

"být rád" anglický překlad

CS

být rád {sloveso}

volume_up
Pane Zapatero, politická logika velí, že bych měl být rád, když je Angela Merkelová smutná, a že bych měl normálně sdílet vaši radost.
Mr Zapatero, political logic dictates that I should be glad when Angela Merkel is sad, and that I should normally share in your gladness.

Příklady použití pro "být rád" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDříve, či později, Dříve, či později, pravidlem dějin je, že kde je moc, tam musí být i řád.
Sooner or later, sooner or later, the rule of history is that where power goes governance must follow.
CzechA řeknu vám, je v pořádku být rád alespoň za řeč.
And let me tell you right now, it's fine that we would all be very happy with speech.
CzechNový hospodářský řád musí být nyní postaven na principu, který se řídí pravidly, pravidly a ještě jednou pravidly.
Now the new economic order must be built on a rationale that is governed by rules, rules and more rules.
CzechTento řád musí být změněn co nejdříve, zejména pokud jde o zprávy, které se zabývají stížnostmi evropských občanů.
These rules must be changed as soon as possible, particularly when it comes to reports that deal with complaints from European citizens.
CzechProč by měl být ve válce řád?
CzechPane Zapatero, politická logika velí, že bych měl být rád, když je Angela Merkelová smutná, a že bych měl normálně sdílet vaši radost.
Mr Zapatero, political logic dictates that I should be glad when Angela Merkel is sad, and that I should normally share in your gladness.
CzechI když musíme tleskat tomu, že některé z evropských orgánů začínají být podrobovány závažné kritice, rád bych uvedl jednu poznámku.
Whilst we have to applaud the fact that some of the European institutions are coming under heavy criticism, I should like to make an observation.
CzechJsem zpravodajem pro zprávu, která na toto téma má být vyhotovena a velice rád bych úzce spolupracoval se všemi zúčastněnými stranami.
I am the rapporteur for a report that is still to be drawn up on this subject, and I would very much like to work closely with all those involved.
Czech(HU) Jsem přesvědčen, že úsilí pana Verheugena pomoci malým a středním podnikům by mělo být plně podporováno, a rád bych také poděkoval panu Schnellhardtovi.
(HU) I feel that Mr Verheugen's efforts to help SMEs should be supported fully, and I would also like to thank Mr Schnellhardt.
Czech(GA) Pane předsedající, nejsem členem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku; měl bych jím být, rád bych jím byl a doufám, že jeho členem budu.
(GA) Mr President, I am not a member of the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE); I should be, I would like to be, and I hope to be a member of it.
CzechTři řečníci přede mnou - tři zpravodajové - všichni potvrdili, že odpověď by měla být kladná, a jsem rád, že mohu sdělit, že jde i o názor pana komisaře.
The three speakers before me - the three rapporteurs - have all confirmed that the answer to that should be in the affirmative and, I am pleased to say, so has the Commissioner.
CzechVe východních pohraničních oblastech Demokratické republiky Kongo je nutné dosáhnout míru, musí být nastolen právní řád a společnost ochráněna před zachycením v pasti chudoby.
Peace needs to be achieved, the rule of law established and society saved from the poverty trap in the eastern provinces of the Democratic Republic of Congo.

Podobné překlady pro "být rád" anglicky

být sloveso
English
rád příslovce
rád přídavné jméno
English
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
mít rád sloveso
nemít rád sloveso
English
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso
být v úzkých sloveso
být vzhůru sloveso
English