česko-anglicko překlad pro "být proti"

CS

"být proti" anglický překlad

CS

být proti {sloveso}

volume_up
My, jako Evropská unie, bychom měli být proti tvrdému imperialismu.
We, as the European Union, should oppose that brutal imperialism.
Upřímně řečeno nechápu, jak by někdo mohl být proti tomu.
In all honesty I wonder how anyone could possibly oppose it.
Jako zastánce občanských práv mám povinnost být proti tomuto rozhodnutí.
As a defender of civil rights, I am bound to be opposed to this decision.
Jsme-li proti němu, pak musíme být proti němu všichni a podle toho také jednat.
If we are against it, we must be against it all and act accordingly.
Můžete podporovat předsedu vlády Gyurcsánye, nebo být proti němu.
You may be for Prime Minister Gyurcsány or you may be against him.
Kdo může být proti takovému jednoduchému a účinnému opatření?
Who can be against such a simple and effective measure?

Příklady použití pro "být proti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTyto peníze by mohly být věnovány na boj proti chudobě nebo na nové technologie.
The money saved could be spent on the fight against poverty and on new technologies.
CzechMáme-li být v boji proti terorismu efektivní, musíme mít funkční nástroje.
In order to be effective, we must have workable instruments for fighting terrorism.
CzechAvšak sankce musí být namířeny proti politickým vůdcům, a ne proti občanům.
The sanction must hit the political leaders, however, and not the citizens.
CzechMěli bychom být propagátoři boje proti změně klimatu na celosvětové úrovni.
We should be the promoters of combating climate change at a global level.
CzechToto kritérium nemůže být použito jako argument proti uzavření dohod.
This criterion must not be used as an argument against the signing of agreements.
CzechJsme-li proti němu, pak musíme být proti němu všichni a podle toho také jednat.
If we are against it, we must be against it all and act accordingly.
CzechPeníze, které z této dohody plynou, musí být použity v boji proti podvodům.
The money that results from this agreement must be put to use in the fight against fraud.
CzechA jestliže bojujete, pak by jednou z vašich bitev měl být boj proti daňovým rájům.
If you fight battles, then I think that the battle against tax havens should be one of them.
CzechJako zastánce občanských práv mám povinnost být proti tomuto rozhodnutí.
As a defender of civil rights, I am bound to be opposed to this decision.
CzechZ tohoto důvodu musíme s politováním říct, že se cítíme být nuceni hlasovat proti.
For that reason, we are sad to say that we feel we must vote 'no'.
CzechTy nemohou být prosazeny do jednání proti vůli našich partnerských zemí.
These cannot be imposed in the negotiations against the wishes of the partner countries.
CzechMezi našimi rozvojovými cíli musí být také boj proti nejistotě a bídě.
In our development goals we must also fight against precarity and poverty.
CzechPokud jde o rozvoj, měl by být cílem EU boj proti chudobě a jejím příčinám.
When development is the issue, the EU's objectives must be to fight poverty and its causes.
CzechDvě skupiny se rozhodly být plně proti vám - Zelení a komunisté.
Two groups have decided to totally oppose you - the Greens and the Communists.
CzechEuroskeptici jsou proti Bruselu, proti Frankfurtu a nyní začínají být proti všemu.
The euro-sceptics are anti-Brussels, anti-Frankfurt, now they are starting to be anti-everything.
CzechPane ministerský předsedo, upozorňujete na to, že by mohlo být nebezpečné stavět zeď proti Turecku.
Prime Minister, you warn of the danger in maybe building a wall against Turkey.
CzechPokud jde o rozvoj, měl by být cílem EU boj proti chudobě a jejím příčinám.
In terms of development, the EU's objectives should be the fight against poverty and its causes.
CzechMoje hlasování by nemělo být vykládáno jako postoj proti dani z finančních transakcí v EU.
My vote should not be construed as opposition to a tax on financial transactions in the EU.
CzechTato pomoc musí být naneštěstí násilná proti vůli generálů, ať přijde, co má přijít.
That help, unfortunately, must be forced through against the will of the generals, come what may.
CzechMusí to být schopné se dostat mimo osu a pak být schopný pracovat zpět proti ose.
It has to be able to come off of the centerline and then be able to work back toward that centerline.

Podobné překlady pro "být proti" anglicky

být sloveso
English
proti předložka
proti spojka
proti příslovce
English
proti
English
být imunní proti sloveso
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso
být v úzkých sloveso