česko-anglicko překlad pro "být pro"

CS

"být pro" anglický překlad

CS

být pro {sloveso}

volume_up
být pro (také: být k, schvalovat)

Příklady použití pro "být pro" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPředpisy a zákony v EU by měly být stejné pro všechny bez ohledu na náboženství.
The rules and laws in the EU should be the same for all, irrespective of religion.
CzechKultura, náboženství ani tradice by neměly být ospravedlněním pro násilné činy.
Culture, religion and tradition should not be used to justify acts of violence.
CzechStátní podpora může být poskytnuta jedině pro vývoj nových, inovativních produktů.
State aid can be provided only for the development of new, innovative products.
CzechStrategie Evropa 2020 by měla být strategií pro vyrovnání zpoždění a konvergenci.
The Europe 2020 strategy should be a strategy for catching up and convergence.
CzechDnešek by proto mohl být pro Evropu a evropskou sociální integraci velkým dnem.
Today could, therefore, be a great day for Europe and European social integration.
CzechTo by také mohlo být dobrým základem pro mnohostrannou spolupráci v této oblasti.
This could also offer a good basis for multilateral cooperation in the region.
CzechMůžete to být pizza pro celou rodinu. ~~~ Může to být malá pizza pro jednoho.
It could be a family-size pizza; it could be a very individual-size pizza, right?
CzechJak mohou být považovány za bezpečné pro provoz v přeplněných městských podmínkách?
How can they be considered safe enough for operation in crowded urban conditions?
CzechObchod může být pro Pákistán důležitou součástí dlouhodobého ekonomického řešení.
Trade can be an important part of a long-term economic solution for Pakistan.
CzechChudoba nesmí být důvodem pro to, aby dítě bylo zbaveno své biologické rodiny.
Poverty must not be the reason for depriving a child of its biological family.
CzechZachování biologické rozmanitosti musí být pro naše politické kroky prioritou.
The preservation of biodiversity must be a priority for our political action.
CzechRozumím té otázce tak, že může být zaměřena na náhrady pro odvětví vepřového masa.
I gather that the question might be aimed at refunds for the pig meat sector.
CzechUmožnil nám dostat se tam, kde se teď nacházíme, a být příkladem pro další země.
It has enabled us to get where we are and to be a reference point for other countries.
CzechNěkterá videa neporušují naše zásady, ale nemusejí být vhodná pro všechny diváky.
Some videos don't violate our policies, but may not be appropriate for all audiences.
CzechHlasatel: Co může být pro někoho maličkost... ~~~ Nevěsta #3: A mám tě, skrčku.
Announcer: What may be a little thing to some ... Bride #3: You are mine, little man.
CzechRumunsko a Bulharsko by mohly být pro schengenský prostor dárkem k narozeninám.
Romania and Bulgaria could be an anniversary present for the Schengen area.
CzechOpatření musí být pro každý členský stát různá, protože se liší jejich potřeby.
The measures for each Member State must differ, because their needs differ.
CzechBylo mi ctí tam být ve funkci místopředsedy pro demokracii a lidská práva.
It was a privilege to be there as Vice-President for Democracy and Human Rights.
CzechProvádění nové smlouvy musí být naší prioritou pro bezprostřední budoucnost.
The implementation of the new Treaty must be our priority for the immediate future.
CzechSilné partnerství EU a USA musí být přínosné pro obě strany a v globálním kontextu.
A strong EU-US partnership must be beneficial to both sides and in a global context.

Podobné překlady pro "být pro" anglicky

být sloveso
English
pro předložka
pro příslovce
English
pro podstatné jméno
English
být zkratka pro sloveso
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
připravit půdu pro sloveso
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso
být v úzkých sloveso
být vzhůru sloveso
English
být zkouřený sloveso