česko-anglicko překlad pro "být nedílnou součastí"

CS

"být nedílnou součastí" anglický překlad

CS

být nedílnou součastí {sloveso}

volume_up
být nedílnou součastí (také: patřit k)
to be part and parcel of

Příklady použití pro "být nedílnou součastí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPřipomínka toho, čeho jsme mohli být svědky, by měla být nedílnou součástí našeho dědictví.
The memory of what we could have witnessed should be an integral part of our heritage.
CzechMusí proto být nedílnou součástí informační a komunikační politiky vlád.
It must therefore be an integral element of governments' information and communications policy.
CzechZ toho důvodu může být nedílnou součástí evropské integrace.
For that reason it can be an integral part of European integration.
CzechOchrana rybářů musí být nedílnou součástí, ne-li samotným jádrem, společné rybářské politiky.
The protection of fishers must become a fundamental part, if not the very heart, of the common fisheries policy.
CzechDokonalá obeznámenost se zločiny proti lidskosti z roku 1941 by měla být nedílnou součástí naší společné evropské historie.
The full knowledge of the 1941 crimes against humanity should become an integral part of our common European history.
CzechJak je zdůrazněno ve zprávě pana Cappata, práva žen například by měla být nedílnou součástí veškerých dialogů EU o lidských právech.
As Mr Cappato's report emphasises, the rights of women, for example, should be integral to all the EU's human rights dialogues.
Czechbýt nedílnou součastí
CzechPovinné vypouštění - to by mělo být nedílnou součástí ve všech pobřežních vodách, v nichž plují lodě, aby se zabránilo ekologickým katastrofám.
Mandatory discharge - mandatory discharge should be made a statutory requirement in all coastal waters navigated, to avoid environmental disasters.
CzechSubvence by měly být vázány na produkci a měly by být nedílnou součástí zaručených minimálních cen, odpovídajících produkčním nákladům jednotlivých odrůd.
Subsidies should be linked to production; they should be an integral part of the guaranteed minimum prices corresponding to the production cost of each variety.
CzechToto vše by mělo být nedílnou součástí politiky, kterou bude Evropská unie v budoucnu ve svém sousedství prosazovat, a to i prostřednictvím své diplomatické služby.
All of this should become an integral part of the policy which the European Union promotes in its neighbourhood in the future, including through its diplomatic service.
CzechEvropské orgány, konkrétně Evropská komise a Parlament, musí být nedílnou součástí rady tohoto mechanismu, přičemž Komise musí být jejím členem, nikoliv jen pozorovatelem.
The European institutions, specifically the European Commission and Parliament, must be an integral part of this board with the Commission as a member, not an observer.

Podobné překlady pro "být nedílnou součastí" anglicky

být sloveso
English