česko-anglicko překlad pro "být nad"

CS

"být nad" anglický překlad

CS

být nad {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "být nad" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJakmile se dostane, byť i jen málo nad tuto úroveň, tak to banky srazí na kolena a nic už na tom nebude možné změnit.
Anything above this level and the banks are on their knees and nothing can change this picture.
CzechMusí zde být údajně přísnější dohled nad finančním trhem a kontrola daňových rájů a platů bankéřů.
There is to be a supposedly more stringent supervision of the finance market and control of tax havens and bankers' salaries.
CzechImámům nesmí být umožněna kontrola nad politikou.
Imams should not be allowed to control politics.
CzechZ tohoto důvodu je nevhodné shromažďovat a používat údaje, jejichž spolehlivost nemůže být prokázána nad jakoukoli pochybnost.
It is therefore disproportionate to collect and use data whose reliability cannot be guaranteed beyond all doubt.
CzechPokud v režimu Procházet klávesy vybíráte klávesy myší, musí být ukazatel myši umístěn nad klávesnicí na obrazovce.
If you're using a mouse click to select a key in the Scan through keys mode, the mouse pointer must be located over On-Screen Keyboard.
CzechJiná důležitá věc - do systému obchodování s emisemi musí být zahrnuta všechna letadla nad hmotnost při vzletu 5,7 tuny.
Another important matter: all aircraft upwards of a take-off weight of 5.7 tonnes must be included in the emissions trading scheme.
CzechV souladu s podmínkami přistoupení musí být zařízení s výkonem nad 500 MW v Polsku vybavena do roku 2018 mokrým odsiřováním.
In Poland, in accordance with its accession provisions, facilities with a power of over 500 MW will have wet desulphurisation installed in 2018.
Czech_getTracker (viz krok 1) musí být na stránce umístěny nad voláním funkce _link.
Please note that your analytics tracking code and calls to _gat._getTracker (shown in Step 1) must be placed on the page above the call to _link.
Czech_getTracker (viz krok 1) musí být na stránce umístěny nad voláním funkce _linkByPost.
Your analytics tracking code and calls to _gat._getTracker (shown in Step 1) must be placed on the page above the call to _linkByPost.
CzechTato instituce musí být součástí dohledu nad ratingovými agenturami, které působí v rámci Evropské unie, a účinně vykonávat své poslání.
This institution must be introduced into the supervision of credit rating agencies operating in the EU and effectively exercise its remit.
CzechMoje kritika stále platí, a proto si myslím, že může být zajímavé zamyslet se nad rozpočtem v jeho současné podobě z tohoto konkrétního hlediska.
My criticism still stands and I therefore think it may be interesting to look at the budget we now have in the light of this in particular.
CzechVlády mají monopol na násilí a mají další odpovědnost být nad stranickou politikou, aby dělaly to, co je správné pro občany.
Governments have a monopoly on violence and governments have an additional responsibility to stand above party politics, in order to do what is right for the people.
CzechJinými slovy vydané zákony, směrnice a předpisy musí být dodržovány, musí být nad nimi kontrola a musí být uplatňovány sankce v nich obsažené.
In other words, it is about compliance with, control of and the sanctions contained in the laws, directives and regulations that have already been passed.
CzechPodle mého názoru by tato částka měla být poskytována nad rámec rozvojové pomoci, kterou se Evropská unie zavázala do roku 2015 zvýšit na 0,7 % hrubého národního důchodu.
From my point of view, this amount should be in addition to the development aid that the European Union has pledged to increase to 0.7% of gross national income by 2015.

Podobné překlady pro "být nad" anglicky

být sloveso
English
nad předložka
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso
být v úzkých sloveso
být vzhůru sloveso
English
být zkouřený sloveso
být odkázán sloveso
English
být v rauši sloveso
být vyloučen sloveso
English