česko-anglicko překlad pro "být na úrovni"

CS

"být na úrovni" anglický překlad

CS

být na úrovni {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "být na úrovni" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRozhodnutí musí být na úrovni EU přijato dříve, než Evropou otřese další lodní katastrofa.
A decision must be taken in the EU before the next shipping catastrophe rocks Europe.
CzechAle já si skutečně musím klást otázku, zda by to mělo být na úrovni EU.
But I really have to question whether this should be done at EU level.
CzechRozhodnutí přijatá na úrovni EU by měli pocítit hlavně občané Běloruska, byť na úrovni vízové politiky.
Decisions taken at EU level should be felt primarily by the citizens of Belarus, even if it is at the level of visa policy.
CzechKomise bude mít jasné právo být na úrovni Rady vyslechnuta, neboť nemůže být pochyby o tom, že společný trh vyžaduje společná pravidla.
The Commission will have a clear right to be heard at Council level because there can be no doubt that a common market requires common rules.
Czech. - (RO) Finanční krize, která se rozšířila téměř po celém světě, by měla být na úrovni orgánů Evropské unie analyzována.
in writing. - (RO) The financial crisis that has extended to almost the entire planet should be analysed at the level of the European Union's institutions.
CzechSoučasně musí být na úrovni Evropské unie stanoveny minimální povinné požadavky pro určitá odvětví, která mají obzvláště závažný dopad na životní prostředí.
At the same time, for certain sectors of industry which have a particularly serious environmental impact, minimum mandatory requirements must be set at European Union level.
CzechSouhlasím také s názorem, že vzájemné uznávání kvalifikací by mělo být dále zjednodušováno a Boloňský proces by měl být na úrovni jednotlivých členských států jednotný.
I also agree with the view that the mutual recognition of qualifications should be further simplified and that the Bologna Process should be more uniform at the national level in Member States.

Podobné překlady pro "být na úrovni" anglicky

být sloveso
English
na předložka
být na lovu sloveso
English
být na mizině podstatné jméno
být na nervy sloveso
být na padnutí sloveso
být na řadě