česko-anglicko překlad pro "být moderní"

CS

"být moderní" anglický překlad

CS

být moderní {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "být moderní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZnamená to, že její partneři musí být ve svém přístupu moderní, důvěryhodní a spravedliví.
It means that its partners must be modern, trusting and fair in their attitude.
CzechJak můžeme být konkurenceschopní a moderní, když přijímáme podobná rozhodnutí?
How can we be competitive and modern if we take decisions like this?
CzechÚstředním prvkem této strategie musí být silná, moderní a pružná politika soudržnosti.
A strong, modern and flexible cohesion policy must be a central element of this strategy.
CzechPak je tu pro nás důležitý ještě jeden bod: musí to být moderní služba s vyváženou personální politikou.
There is one more point that is important to us: this must be a modern service with a balanced staffing policy.
CzechPokud máme být upřímní, v moderní době je specializované používání těchto látek klíčovým předpokladem ve výrobě potravin.
The expert use of these substances is, to be honest, a crucial prerequisite for food production in the modern age.
CzechVíme, že v některých koutech světa je nyní moderní být extremistou či populistou, ba někdy i mávat vlajkami xenofobie.
We know that it is now fashionable in some quarters to be extremist or populist, or indeed sometimes to wave the flags of xenophobia.
Czech(PL) Pane předsedající, je lepší jíst zdravou stravu a vyvarovat se nemoci než podstoupit byť tu nejúčinnější moderní léčbu.
(PL) Mr President, it is better to eat a healthy diet and avoid illness, than to undergo even the most effective modern medical treatment.
CzechMěla by proto být budována moderní integrovaná infrastruktura, přičemž budou zachovány zásady intermodality a interoperability.
A modern integrated infrastructure should therefore be developed, while retaining the principles of intermodality and interoperability.
CzechSystém uplatňování politiky soudržnosti musí být moderní a pružný, založený na víceúrovňovém modelu řízení, jak už bylo mnohokrát zmíněno.
The system for implementing cohesion policy must be modern and flexible, based on a multi-level management model, as has been mentioned many times.
CzechZpráva také uznává, že zemědělství potřebuje, jako každý moderní průmysl, být konkurenceschopné, účinné a schopné reagovat a přizpůsobovat se požadavkům trhu.
The report also recognises that, like any other modern industry, farming needs to be competitive, efficient and able to respond and adapt to market demands.
CzechMusí být upřednostněna činnost na Evropské úrovni, musí být vytvořena moderní strategie v oblasti zvířat, a musí se zlepšit prevence, sledovaní a vědecký výzkum.
Action at European level must be prioritised, a modern animal health framework must be created, and prevention, monitoring and scientific research must be enhanced.
CzechProblémem je, jak mohou být moderní technologie využity k ochraně životního prostředí a jak by se mělo pomoci průmyslu nebo službám při propagaci ekologické hodnoty výroby.
Now, the problem is how modern technologies can be used for environmental protection, and how industry or services should be helped in promoting the environmental value of the production.

Podobné překlady pro "být moderní" anglicky

být sloveso
English
moderní přídavné jméno
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso