česko-anglicko překlad pro "být mimo"

CS

"být mimo" anglický překlad

CS

být mimo {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "být mimo" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBýt dvanáct let mimo dění je mnoho, ve skutečnosti je však jasné, o co tady vlastně jde.
Twelve years in absentia is a lot, but it is in fact clear what this is all about.
CzechProto náš příspěvek často může být a bude mimo samotný sektor zdravotní péče.
Therefore our contribution can, and will, frequently be outside the healthcare sector itself.
CzechMusí to být schopné se dostat mimo osu a pak být schopný pracovat zpět proti ose.
It has to be able to come off of the centerline and then be able to work back toward that centerline.
CzechToho by mělo být dosaženo mimo jiné prostřednictvím rámce definovaného v politice sousedství EU.
This should be achieved including through the framework defined by the EU Neighbourhood Policy.
CzechDobře, pro některé z vás tohle může být hodně, hodně mimo.
All right, so for some of you, this may be really, really out there.
CzechNaše reakce musí být, mimo jiné, v souladu s lidskými právy a hodnotami, které zastáváme.
We react to it by also making sure that our actions uphold human rights and the values which we hold dear.
CzechNěkteré informace poskytnuté nebo odeslané službě mohou být uloženy mimo zemi, ve které se nacházíte.
Some information you provide or upload to the service may be stored outside of the country in which you reside.
CzechSoučástí dohledu na evropské úrovni by měla být mimo jiné koordinace vnitrostátních orgánů dohledu.
Supervision at a European level should involve, among other things, coordination of the national supervisory bodies.
CzechJe nicméně politováníhodné, že stálý mechanismus pro řízení krizí má být vytvořen mimo orgány EU.
It is nevertheless unfortunate that the plan is to establish the permanent crisis management mechanism outside the EU institutions.
CzechUkrajina potřebuje podporu EU a musí být zahájena mimo jiné stavba Nabucca pro plyn z Ázerbájdžánu.
Ukraine needs the support of the EU, and the construction of Nabucco with gas from Azerbaijan, among others, must now get underway.
CzechMělo by to být jasné i mimo EU.
CzechJedním z rámců pro dosažení tohoto cíle by mohl být mimo jiné rozvoj přeshraniční spolupráce založené na vazbách uvnitř regionu.
One framework for achieving this could be the development of cross-border cooperation based on intra-regional connections.
CzechMusíte být úplně mimo."
CzechKdykoliv děláte umění s počítačovým programem, jste vždy součástí stromu a paradoxem je, že pro skvělé umění musíte být mimo tento strom.
Whenever you make art with a computer program, you're always on the tree, and the paradox is that for excellent art, you want to be off the tree.
CzechKromě toho by nebezpečné zboží mělo být přepravováno mimo dopravní špičku a po silnicích s řidším provozem, aby se minimalizovala možná rizika.
Moreover, the transport of dangerous goods should be carried out during less crowded periods and routes, so that the related risks can be minimized.
CzechZ tohoto důvodu by předpisy, jimiž se řídí obchod s tímto zbožím, měly být přehledné a jednotné, mimo jiné i v zájmu ochrany zdraví občanů.
For these reasons, trade involving these goods should also be clearly and uniformly regulated, amongst other things, in order to protect the health of the citizens.
CzechKomise dále představila celý balíček, včetně plánu hospodářské obnovy, v jehož kontextu mohou mimo jiné být prostředky rychleji utraceny.
Moreover, the Commission has presented the entire package, including the economic recovery plan, in which context funds can be spent more quickly, amongst other things.
CzechMohou však být donuceny vnějšími okolnostmi mimo EU, rostoucími cenami ropy a plynu, a také životním stylem hlásajícím "kulturu věcí na jedno použití".
They may, however, be forced by circumstances outside the EU as a consequence of rising prices for oil and gas and as a result of our disposable lifestyle.
CzechProto podporuji prohlášení pana Borrella, že dostupné fondy a prostředky by měly být určeny, mimo jiné, na převýchovu těchto mladých lidí.
I therefore support Mr Borrell's statement that the funds and resources we have available should be directed to re-educating these young people, amongst other purposes.

Podobné překlady pro "být mimo" anglicky

být sloveso
English
mimo předložka
mimo příslovce
mimo přídavné jméno
English
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso
být v úzkých sloveso