česko-anglicko překlad pro "být k"

CS

"být k" anglický překlad

CS

být k {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "být k" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusíme jim pomoci, abychom mohli být loajální k sobě i k našim společným hodnotám.
We must help them so that we can be loyal to ourselves and to our common values.
CzechTo by mělo být dostatečnou pobídkou k pokračování a uzavření této problematiky.
This should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.
CzechRegulační politický rámec by měl být vypracován se zřetelem k dlouhodobým cílům.
A regulatory policy-based framework should be developed with long-term goals in mind.
CzechBěhem procesu instalace můžete být vyzváni k instalaci programu s názvem PlayReady.
During the setup process, you might be asked to install a program called PlayReady.
CzechV nemocnicích může být toto zařízení použito k přenášení zdravotnického vybavení.
In a hospital, this device could be used to carry around medical equipment.
CzechMyslím, že bychom měli být ve svém přístupu k této záležitosti velmi otevření.
I think that we should be very open in the way that we approach this issue.
CzechNemusíme se k této věci stavět agresivně, ale musíme kbýt odhodláni.
We do not need to be aggressive about it, but we need to be determined about it.
CzechChcete-li vyhledat název DNS nebo adresu IP, musíte být připojeni k Internetu.
You must be connected to the Internet to look up a DNS name or IP address.
CzechChcete-li vyhledat název DNS nebo IP adresu, musíte být připojeni k Internetu.
You must be connected to the Internet to look up a DNS name or IP address.
CzechTakové předchozí povolení ale nesmí být používáno k omezení pacientovi volby.
However, such prior authorisation must not be used to limit patient choice.
CzechNemělo by být dalších výzev k oslavě rozdílností; to je nerealizovatelné pojetí.
There should be no more calls to celebrate differences; that is an impracticable notion.
CzechPaní předsedající, krize by neměla být jen dobou k opatřením, ale také k reflexi.
Madam President, a crisis should not only be a time for action but also for reflection.
CzechVýrobci by měli být vázáni k tomu, aby jejich výrobky byly energeticky účinnější.
The manufacturers should be compelled to make them more energy efficient.
CzechMusíme být pravdiví sami k sobě a přijmout k těmto záležitostem globální přístup.
We must be true to ourselves and take a global approach to these issues.
CzechTo ale nemůže být důvodem k tomu, aby se tuňák obecný do Přílohy I začlenil.
This cannot, however, be a reason for including bluefin tuna in Appendix I.
CzechZměna klimatu ale nemůže být využívána k opodstatňování rozvoje jaderné energie.
However, climate change should not be used to justify the expansion of our nuclear power.
CzechMusíme být kritičtí sami k sobě a připustit si, že se nám nepodařilo přijmout usnesení.
We must be self-critical and admit that we did not manage to adopt the resolution.
CzechMěli bychom si být zároveň vědomi, že k některým věcem se musíme stavět kriticky.
We should also be aware that we also need to be critical of some things.
CzechSoučasné události v Tunisku a Egyptě mohou být klíčem k budoucnosti celého regionu.
Current events in Tunisia and Egypt may be the key to the future of the entire region.
CzechPřímé nástroje musí být použity k potrestání projevů, které podněcují k nenávisti.
Direct instruments must be used to punish speech that incites to hatred.

Podobné překlady pro "být k" anglicky

být sloveso
English
k předložka
vzhledem k předložka
patřit k sloveso
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso