česko-anglicko překlad pro "být úspěšný"

CS

"být úspěšný" anglický překlad

CS

být úspěšný

volume_up
být úspěšný

Příklady použití pro "být úspěšný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTakový program, má-li být úspěšný, musí být povinný, nikoli dobrovolný.
A programme of this kind, if it is to succeed, must be obligatory, not voluntary.
CzechMá-li být Stockholmský program úspěšný, musí evropští občané znát svá práva.
If the Stockholm Programme is to be successful, EU citizens have to know their rights.
CzechJe to první pokus, ale jsem přesvědčen, že tento pokus může být úspěšný.
It is a first attempt, but I am convinced that this attempt may be successful.
CzechDoufám však, že náš program se nakonec ukáže být stejně úspěšný.
However, I hope that our programme will prove just as successful.
CzechJeho cílem bude ukázat, že boj proti chudobě je možný a může být úspěšný.
The aim of the European Year 2010 will be to show that it is possible to fight poverty and that that fight can succeed.
CzechTento projekt musí být úspěšný, protože ho Evropa potřebuje.
This project has to succeed, because Europe needs it.
CzechTato praxe tedy prokazuje, že jsme schopni dospět k dohodám a že nový lisabonský proces může být úspěšný.
So here is the proof that we can reach agreements, and also the proof that this new Lisbon procedure can be a success.
CzechPodle mého názoru, má-li být REACH úspěšný, je nutné podstatně zvýšit počet pracovníků Evropské agentury pro chemické látky.
In my judgment, we need to increase the workforce of the European Chemicals Agency substantially if REACH is to succeed.
CzechTento projekt musí být úspěšný.
CzechZatřetí jsme toho názoru, že má-li být takový program úspěšný a udržitelný, jsou zcela nezbytné instruktáže a koučování.
Thirdly, we are of the opinion that mentoring and coaching are absolutely essential in order for such a programme to succeed and be sustainable.
CzechChci být úspěšný.
CzechPokud má být tento projekt úspěšný, musíme zabezpečit, aby byly tyto přislíbené zdroje poskytnuty pro účely operací, pokud to bude potřeba.
If this project is going to be a success we must ensure that these promised resources are made available to the operation as and when needed.
Czech(NL) Pane předsedo, summit o změně klimatu musí být úspěšný, a Evropa proto musí mluvit jedním hlasem a stanovit si pro jednání vysoké cíle.
(NL) Mr President, the climate change summit has to succeed, and so Europe must speak with one voice and set its sights high in the negotiations.
Czech. - (FR) Máte úplnou pravdu, evropský zatykač musí být úspěšný, protože symbolizuje skutečné přijetí systému vzájemného uznávání.
You are absolutely right - the European Arrest Warrant must be a success, because it means truly embracing a system of mutual recognition.
CzechOčekával jsem, že od výkonného ředitele agentury FRONTEX neuslyším o neúspěchu jeho mise, ale o tom, jak může být FRONTEX úspěšný a efektivní.
From the Executive Director of FRONTEX, I expected to hear not about the mission's failure but about how FRONTEX could be successful and effective.
CzechRád bych však zdůraznil, že úspěch takové mírové mise závisí na politickém úsilí, které musí být vyvinuto, pokud má být veden úspěšný mírový proces.
I would like to stress, though, that the success of such a peace mission is heavily dependent on the political efforts that must be made if a successful peace process is to be conducted.
CzechS nejdůležitějším bodem, který byl v rozpravě několikrát uveden, se zcela ztotožňuji: celý tento projekt může být úspěšný pouze tehdy, bude-li projektem Společenství.
The most important point which has been made several times in this debate is something which I fully endorse: all this can only be successful if it is a community project.
CzechMožná jsem chtěl být tak úspěšný a tak zodpovědný že to dokážu a že jsem schopný se postarat o pacienty svého nadřízeného aniž bych ho k tomu musel volat.
Maybe I wanted to be so successful and so able to take responsibility that I would do so and I would be able to take care of my attending's patients without even having to contact him.

Podobné překlady pro "být úspěšný" anglicky

být sloveso
English
úspěšný přídavné jméno
být v rozporu sloveso
být vhod sloveso
být proti sloveso
být pryč sloveso
English
být připraven sloveso
být přitahován sloveso
English
být upřímný sloveso
být v úzkých sloveso
být vzhůru sloveso
English
být zkouřený sloveso
být odkázán sloveso
English
být v rauši sloveso