česko-anglicko překlad pro "býčí"

CS

"býčí" anglický překlad

volume_up
býčí {příd. jm.}
EN
CS

býčí {přídavné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "býčí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBuď velkolepý jako Théseus, který vstoupil do Labyrintu a zabil Mínotaura s býčí hlavou.
Be spectacular like Theseus, who entered the labyrinth and killed the bull-headed Minotaur.
CzechOpravdu nemohu pochopit, jak se například takový lov lišek nebo býčí zápasy mohou slučovat se současnou kulturou.
I truly cannot understand how practices such as fox-hunting or bullfights or cockfighting can be compatible with today's culture.
CzechČekám na den, kdy si Spojené státy americké nebo Austrálie si uvědomí, že ve Španělsku se provozují býčí zápasy a ve Finsku lov losů.
I await the day when the United States of America or Australia wake up to the fact that there is bullfighting in Spain and elk hunting in Finland.
CzechV lednu sem pan Zapatero naběhl jako býčí zápasník, který chce srazit finanční trhy na kolena, ale nakonec jsme zjistili, že mu pro tento úkol chybí meč.
In January, Mr Zapatero came here like a bullfighter who wanted to bring the financial market to its knees, yet in the end, we found out that he had no sword for the task.
CzechEPLP zejména nepodporuje dotace na produkci tabáku, býčí zápasy, nové fondy pro mléko a mléčné výrobky, ovce a kozy a fondy na osvětové kampaně o společné zemědělské politice.
In particular, the EPLP does not support subsidising the production of tobacco; bullfighting; new funds for dairy, sheep and goats and funds for publicising the CAP.
CzechPovažujeme také za skandální, že by rozpočet EU měl podporovat býčí zápasy jako tradici, kterou nepovažujeme za slučitelnou s moderními hodnotami a právy zvířat.
We also consider it a scandal that the EU budget should be used to support bullfighting, which is a tradition we do not consider to be compatible with modern values and animal rights.
CzechBýčí a kohoutí zápasy jsou odporná představení, ale EU uznává, že by v Evropské unii mělo být dovoleno jejich pokračování v regionech, kde existuje jejich nepřerušená tradice.
Bullfighting and cockfighting are unsavoury spectacles but the EU recognises that they should be allowed to continue within the EU in regions where an unbroken tradition exists.
CzechDůvodem, proč Dánská liberální strana hlasovala proti tomuto návrhu, je to, že tato prémie je vyplácena pouze v Dánsku, Švédsku a Slovinsku, kde se býčí zápasy nekonají, jak víme.
The reason why the Danish Liberal Party voted against this proposal is that this premium is only paid in Denmark, Sweden and Slovenia, where, as we know, bullfighting does not happen.