česko-anglicko překlad pro "bíle"

CS

"bíle" anglický překlad

volume_up
bíle {přísl.}
EN
CS

bíle {příslovce}

volume_up
bíle

Příklady použití pro "bíle" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKdyž se na něj podíváte a soustředíte se na bílé plochy, uvidíte svět plný andělů.
If you look at it and focus on the white, what you see is a world full of angels.
CzechRád bych zde zmínil některé otázky či oblasti obsažené ve zprávě a v bílé knize.
I would like to mention some of the issues or areas in the report and in the White Paper.
CzechPane komisaři, očekáváme také výsledky týkající se bílé knihy, o které jste mluvil.
Commissioner, we also await the results of the White Paper to which you have referred.
CzechSlovensko na bílé listině stále není a musí vynaložit veškeré síly, aby se tam dostalo.
Slovakia is still not on the white list and must make an extra effort there.
CzechOd Bílé knihy Komise z oku 2000 jsme přijali silné právní předpisy o potravinách.
Since the Commission White Paper in 2000, we have adopted strong legislation on foodstuffs.
CzechPro mě to bylo takové bílé místo představující to, co roboti zatím nedokážou.
For me, that was the white space; that's what robots could not do yet.
CzechTotiž, doslova se její rodiště jmenuje Whitesville (Bílé město), Západní Virginie.
I mean, literally, her hometown is called Whitesville, West Virginia.
CzechPokud jej neschválíme, pak se ani u řady otázek v bílé knize nedostaneme dál.
If we do not approve it, then we will also be stuck on a number of issues in the White Paper.
CzechTento materiál ruší onu modrou a světlo je poté bílé, teplé a příjemné.
And the phosphor is excited by the blue and makes the light white and warm and pleasant.
CzechVýborně spolupracovali při navrhování zprávy o bílé knize o sportu.
They have cooperated excellently in drafting the report on the White Paper on Sport.
CzechIniciativa bílé knihy o sportu není jen vhodná, ale také nezbytná.
The initiative of a White Paper on Sport is not only opportune, but also necessary.
Czech. - (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o bílé knize o sportu.
in writing. - (PT) I voted in favour of the report on the White Paper on Sport.
Czech. - (IT) Vítám zprávu Manolise Mavrommatise o bílé knize o sportu.
in writing. - (IT) I welcome the report by Manolis Mavrommatis on the White Paper on Sport.
CzechPan komisař zahrnul do bílé knihy řadu opatření, pro které je tento krok nezbytný.
The Commissioner included a number of measures in the White Paper for which this step is necessary.
CzechNechci se opakovat nebo znovu doporučit přečtení bílé knihy.
I do not want to repeat myself or to once again recommend reading the white paper.
CzechK bílé knize bych chtěl říci, že je pro to, o co usilujeme, velice dobrým rámcem.
As regards the White Paper, I would like to say that it is a very good framework for what we aim to do.
CzechJestliže máte dotykovou obrazovku, zobrazí nástroj Lupa kolem jejího okraje bílé ohraničení.
If you have a touch screen, Magnifier will display white borders around the edge of your screen.
CzechPřijetí bílé knihy podpoří další země, aby je následovaly.
The adoption of the White Paper will encourage other countries to follow their example.
CzechProto vítám práci Komise na Bílé knize o sportu a oceňuji zprávu pana Mavrommatise.
Therefore I welcome the Commission's work on the White Paper on Sport and I value Mr Mavrommatis's report.
CzechByl tam chleba, malé nakládané houby, byly tam olivy a malé bílé cibulky.
There was bread, there was those little, mini dill pickles, there was olives, those little white onions.