česko-anglicko překlad pro "azylový"

CS

"azylový" anglický překlad

volume_up
azylový {příd. jm. m.}
EN
CS

azylový {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
azylový
volume_up
asylum {příd. jm.}
Ptám se proto Komise: bude zaveden společný azylový systém?
So I ask the Commission: will the common asylum system be put in place?
Náš cíl musí zůstat stejný: aby se společný azylový systém stal v roce 2012 skutečností.
Our objective must continue to be the same: that the common asylum system can be a reality in 2012.
Nejdůležitější proto je vytvořit skutečný společný evropský azylový systém.
It is therefore of crucial importance to establish a genuine common European asylum system.

Příklady použití pro "azylový" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechCelý azylový balíček je mnohem rozsáhlejší a čeká nás opravdu ještě hodně práce.
The asylum package is very much greater and, indeed, there is still much to be done.
CzechNejdůležitější proto je vytvořit skutečný společný evropský azylový systém.
It is therefore of crucial importance to establish a genuine common European asylum system.
CzechMusíme například docílit toho, aby měla Libye konečně azylový systém.
For example, we need to ensure that Libya finally has an asylum system.
CzechRozhodně máme zájem o společný evropský azylový systém, ale ne za cenu utopické harmonizace.
We certainly want a common asylum system, but not at the cost of a utopian harmonisation.
CzechPotřebujeme také účinnější společný evropský azylový systém, jenž zajistí větší míru ochrany.
We also need a common European Asylum System that is more efficient and more protective.
CzechBritský přistěhovalecký a azylový systém se ocitl ve stavu naprostého zmatku.
The British immigration and asylum systems are in total chaos.
CzechŠvédsko podporuje ambiciózní cíl ustavit do roku 2010 společný evropský azylový systém.
Sweden supports the ambitious objective of having a common European asylum system in place by 2010.
CzechSpojené království má zcela nekontrolovaný, neohraničený a chaotický imigrační a azylový systém.
The UK has a completely uncontrolled, unlimited and chaotic immigration and asylum system.
CzechNáš cíl musí zůstat stejný: aby se společný azylový systém stal v roce 2012 skutečností.
Our objective must continue to be the same: that the common asylum system can be a reality in 2012.
CzechPtám se proto Komise: bude zaveden společný azylový systém?
So I ask the Commission: will the common asylum system be put in place?
CzechV krátké době musíme pochopitelně dokončit azylový balíček.
In the short term, we, of course, need to conclude the asylum package.
CzechVytvoření tohoto úřadu dokonale dokládá potřebu zavést společný evropský azylový systém.
The creation of this Office perfectly illustrates the need to put in place a common European asylum system.
CzechJsem však také přesvědčena, že si musíme především ujasnit, že chceme společný azylový systém.
However, I also believe that we need to make it clear that, above all, we want a common asylum system.
CzechMusí existovat společný azylový systém, a to takový, který povede k "jednotným a odůvodněným lhůtám".
There must be a common asylum system, and one that leads to 'uniform and reasonable time limits'.
CzechZároveň s tím musí být přezkoumán kanadský azylový systém.
At the same time, Canada's asylum system needs to be reviewed.
CzechMěli bychom například zmírnit tlak na azylový systém.
That would relieve the pressure on the asylum system, for example.
CzechPřed nedávnem jsem navštívila azylový dům v mé vlasti, v Portugalsku, a hovořila jsem s řadou takových žen.
Not long ago, I visited a shelter in my country, Portugal, and spoke to a number of these women.
CzechS těmito zárukami budeme mít pevný základ pro spravedlivý a vyvážený společný evropský azylový systém.
With these safeguards, we will have a strong addition to a fair and balanced common European asylum system.
CzechAzylový systém je na úrovni Evropské unie účinný.
The asylum system is effective at European Union level.
CzechSoubor azylových opatření byl až příliš dlouho odkládán a společný azylový systém doposud neexistuje, pane Webere.
The asylum package has been stalled for too long, and the common asylum system does not exist, Mr Weber.