česko-anglicko překlad pro "azbest"

CS

"azbest" anglický překlad

CS

azbest {mužský rod }

volume_up
azbest
volume_up
asbestos {podstatné jméno}
Azbest je jedním z nejnebezpečnějších karcinogenů a může ohrozit lidský život.
Asbestos is one of the most dangerous carcinogens, and can endanger human life.
Nikdy nebylo nijak naznačeno, že budeme muset azbest co nejdříve odstraňovat.
There was never any suggestion that we would have to remove the asbestos as quickly as possible.
Azbest měl být účinně zakázán členskými státy uplatňujícími směrnici z roku 1999.
Asbestos should have been banned operationally by the Member States applying the 1999 directive.

Příklady použití pro "azbest" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAzbest je jedním z nejnebezpečnějších karcinogenů a může ohrozit lidský život.
Asbestos is one of the most dangerous carcinogens, and can endanger human life.
CzechAzbest měl být účinně zakázán členskými státy uplatňujícími směrnici z roku 1999.
Asbestos should have been banned operationally by the Member States applying the 1999 directive.
CzechNikdy nebylo nijak naznačeno, že budeme muset azbest co nejdříve odstraňovat.
There was never any suggestion that we would have to remove the asbestos as quickly as possible.
CzechZejména v oblasti zařízení pro elektrolýzu lze často jako náhradu za azbest použít jiné materiály.
Especially in the area of electrolysis plants other materials can often be used as an alternative to asbestos.
CzechAzbest je velmi často neškodný, dokud je přikrytý.
Asbestos is very often safe while it is covered.
CzechJakmile byl však obchod uzavřen, zjistili jsme, že zhruba v 50 místnostech v této budově se azbest nachází.
Only once this purchase had been completed did we find out that there was asbestos in around 50 rooms in this building.
Czech(Smích) Tady pod tou rukojetí je azbest.
(Laughter) There's asbestos under that handle there.
CzechPozornost si zaslouží také azbest, protože donedávna se užíval ve stavebním průmyslu a ve vodovodním potrubí.
Asbestos also merits attention because until recently it was used in the construction industry and in water supply pipes.
CzechOdpad obsahující azbest je nebezpečný odpad.
Waste containing asbestos is hazardous waste.
CzechZadruhé nesmí být za žádných okolností dále používány zdraví škodlivé stavební materiály, jako je například azbest.
Secondly, the use of building materials which are harmful to health, such as asbestos, must be avoided at all costs.
CzechVe svých domovech máme toxické látky všude: připomenu jen azbest, kuchyňské náčiní a dokonce toxické látky v naší potravě.
We have toxins everywhere in our homes: just think of asbestos, kitchen utensils and even toxins in our food.
CzechAzbest byl nejprve používán jako materiál, který měl výborné technické vlastnosti a pak, o něco později, se zjistilo, že zabíjí lidi.
Asbestos was first used as a material that had excellent technical properties, and then, later on, it was noticed that it killed people.
CzechAle také mi to samozřejmě v této souvislosti připomnělo, že když dojde k takovéto katastrofě, může se do atmosféry uvolnit azbest.
But it also, of course, reminded me in this context that, when you have a disaster like that, asbestos can be released into the atmosphere.
CzechNavíc, lodě určené k sešrotování, které obsahují azbest nebo jiné nebezpečné látky, by se měly v každém případě demontovat na evropském území.
Furthermore, ships for scrapping that contain asbestos or other hazardous substances should in any case be dismantled in European territory.
CzechTato výjimka, která musela být přezkoumána před 1. lednem, měla za účel umožnit dotyčným firmám vypracovat plány, jak přestat používat azbest.
This derogation, which had to be re-examined before 1 January, was intended to enable the companies concerned to make plans to stop using asbestos.
CzechBudovy zde ve Štrasburku byly zakoupeny v roce 2007, a když jsme je kupovali, byli jsme ujišťováni, že se v těchto budovách nenachází vůbec žádný azbest.
The buildings here in Strasbourg were purchased in 2007 and, when we bought them, we were absolutely assured that there was no asbestos in these buildings.
CzechTuto liknavost lze pozorovat na událostech v Itálii, v Brioni, kde azbest nebyl odstraněn, v Porto Marghera a v Cengio, kde stále dochází k úmrtím.
This inertia can be seen in the events in Italy, in Brioni, where asbestos has not been removed, in Porto Marghera and in Cengio, where deaths are still occurring.
CzechDemontážní loděnice sotva splňují zdravotní a ekologické normy a s toxickými látkami, jako je například azbest, zacházejí lidé oblečení v krátkých kalhotách a sandálech.
Dismantling yards barely comply with health and environmental standards, and toxic substances such as asbestos are handled by people wearing shorts and sandals.
CzechTo je podle mého názoru nerozumné a hazardní chování, protože jakékoli práce s materiály, které obsahují azbest, nevyhnutelně uvolňují karcinogenní látky do atmosféry.
This is, in my view, unwise and hazardous behaviour, because any work on asbestos-containing structures inevitably releases carcinogenic fibres into the atmosphere.
CzechKdybychom věděli, kde v budově se nachází azbest, dělníci pracující na stavbě budov, stejně jako jejich obyvatelé, by netrpěli chorobami jako je mezoteliom.
If we knew where asbestos lay in buildings, workers involved in the construction of buildings and residents alike would not have had to suffer from conditions such as mesotheliaoma.