česko-anglicko překlad pro "avšak"

CS

"avšak" anglický překlad

volume_up
avšak {přísl.}
EN

CS avšak
volume_up
{příslovce}

avšak (také: ale, nicméně, však)
volume_up
however {přísl.}
Avšak nepostačuje normalizovat vztahy týkající se spolupráce v těchto oblastech.
However, it is not sufficient to normalise relations for cooperation in these fields.
Avšak zavedení trestněprávní odpovědnosti za tyto činy není dostačující.
However, the introduction of criminal responsibility for such acts is not sufficient.
Tento formát poskytuje nejlepší zvukovou kvalitu, avšak zvětšuje velikost souboru.
This format provides the best audio quality; however, the file size might increase.
avšak (také: ještě, ještě ne, již, leč)
volume_up
yet {přísl.}
Prověřené internetové stránky jsou krokem správným směrem, avšak samy o sobě nestačí.
Certified websites are a step in the right direction, but are not yet enough.
Tak daleko jsme ještě nedospěli, avšak EU i přesto učinila obrovský krok vpřed.
We are not there yet, but the EU has nevertheless taken a huge step forward.
Avšak jsou zde nadějné signály, například ambice nové japonské vlády.
Yet there are also hopeful signs, such as the ambitions of the new Japanese Government.
avšak (také: nicméně, přece jenom, přesto)
volume_up
nevertheless {přísl.}
Tak daleko jsme ještě nedospěli, avšak EU i přesto učinila obrovský krok vpřed.
We are not there yet, but the EU has nevertheless taken a huge step forward.
Avšak není nevýznamné, jak budou stanovené cíle dosaženy.
Nevertheless, it is no insignificant matter how the targets set are to be achieved.
Avšak není to tak jednoduché, jak uvádějí odstavce 2, 10 a 13 tohoto usnesení.
Nevertheless, it is not as easy as paragraphs 2, 10 and 13 of this resolution suggest.

Příklady použití pro "avšak" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechAvšak Japonsko, na rozdíl od Indie a Číny, si zachovalo svou národní suverenitu.
But, Japan, in contrast to India and China, maintained its national sovereignty.
CzechObě strany z toho mají nesmírný prospěch, avšak vyvstala zde závažná nerovnováha.
Both sides have benefited from it immensely but it has become badly imbalanced.
CzechSkupina socialistů zprávu podporuje, avšak předložili jsme i pozměňovací návrhy.
The Socialist Group supports this report, but we have also tabled amendments.
CzechAvšak kolik by to stálo?
Well, that can be achieved - and the technology exists to do it - but at what cost?
CzechTyto poltické tahy je snadné odhalit, avšak to neznamená, že jsou přijatelné.
These political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.
CzechVšimla jsem si toho a požádala jsem o slovo, avšak nebylo možné, abych promluvila.
I realised this and tried to ask for the floor but was not permitted to speak.
CzechAvšak jednání o našich společných krocích na úrovni odborníků nejsou dosud ukončena.
But negotiations on our common steps at expert level are, to date, not finished.
CzechAvšak tato konference má potenciál sjednocení a koordinování mezinárodní činnosti.
But this Conference can go a long way to unite and coordinate international action.
CzechJe to ambiciózní, je to ambicióznější než návrh Komise, avšak nikoli přehnané.
This is ambitious, more ambitious than the Commission's proposal, but not excessive.
CzechAvšak pouze 10 % technologií, které budeme používat v roce 2017, existuje již dnes.
But only 10% of the technology that we will be using in 2017 is in existence today.
CzechEU má dnes 27 členských zemí, avšak funguje podle pravidel stanovených pro 15 členů.
The European Union of 27 members is operating with rules designed for an EU of 15.
CzechTento formát poskytuje nejlepší zvukovou kvalitu, avšak zvětšuje velikost souboru.
This format provides the best audio quality, but it increases the file size.
CzechTo je jedna z věcí, které by Komise učinit měla, avšak samozřejmě tak neučiní.
That is the one thing the Commission should do, but of course they will not.
CzechNebude to jednoduché, avšak věřím, že se nám toho nakonec společně podaří dosáhnout.
It will not be easy, but I believe that together we will get there in the end.
CzechProto souhlasím s integrací a vzájemným otevíráním, avšak vyváženým způsobem.
Therefore, I say 'yes' to integration and mutual opening-up, but in a balanced way.
CzechAvšak, zcela otevřeně řečeno, za daných okolností jsou to všechno jen hezká slova.
But, quite frankly, in these situations, it is all motherhood and apple pie.
CzechV tom případě nyní přistupme k hlasování, avšak neprovedeme závěrečné hlasování.
In that case, we shall now proceed to the vote but refrain from holding the final vote.
CzechTuto možnost dostalo sedmnáct členských států, avšak pouze tři jí využily.
Seventeen Member States were given the possibility but only three have done so.
CzechSoučasná politika soudržnosti potřebuje zlepšení, avšak bez jakýchkoli významných změn.
The current cohesion policy requires improvements, without any major amendments.
CzechMluvil jste o Komisi, avšak odpověď, kterou jste mi poskytl, se týká více moří.
You mentioned the Commission but the reply which you gave was more concerned with seas.