česko-anglicko překlad pro "autorizace"

CS

"autorizace" anglický překlad

CS

autorizace {ženský rod}

volume_up
autorizace (také: oprávnění, povolení, pověření)
volume_up
authorization {podstatné jméno}
Autorizace mohou na vašem účtu v závislosti na bance zůstat po dobu 24 hodin až 14 pracovních dnů.
Note: Authorization requests are sent each time you update a card.
Autorizace mohou na vašem účtu v závislosti na bance zůstat po dobu 1–14 pracovních dnů.
Authorizations can remain in your account for 1-14 business days, depending on your bank.
autorizace (také: oprávnění)
volume_up
authorisation {podstatné jméno}
Jen jednotná autorizace v rámci společné hospodářské oblasti dává smysl.
Only single authorisation makes sense in a common economic area.
Spor je o její výši a podmíněnost autorizace pojišťovnou v zemi původu.
There are differences of opinion over the level of reimbursement and conditions of authorisation by an insurance company in one's country of origin.
V Irsku od letošního května činí zvláštní náklady na zpožděné autorizace 23 milionů EUR.
In Ireland, since May of this year, the extra cost of delayed authorisations has been EUR 23 million.

Příklady použití pro "autorizace" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAutorizace mohou na vašem účtu v závislosti na bance zůstat po dobu 1–14 pracovních dnů.
Authorizations can remain in your account for 1-14 business days, depending on your bank.
CzechJen jednotná autorizace v rámci společné hospodářské oblasti dává smysl.
Only single authorisation makes sense in a common economic area.
CzechTato opatření byla přijata s cílem zvýšit podporu členských států v procesu autorizace.
Steps in this direction have been taken to increase Member States' support in the authorising process.
CzechV Irsku od letošního května činí zvláštní náklady na zpožděné autorizace 23 milionů EUR.
In Ireland, since May of this year, the extra cost of delayed authorisations has been EUR 23 million.
CzechAutorizace mohou na vašem účtu v závislosti na bance zůstat po dobu 24 hodin až 14 pracovních dnů.
Note: Authorization requests are sent each time you update a card.
CzechAutorizace představuje počáteční komunikaci mezi naším účetním systémem a účetním systémem banky.
Authorizations are the initial communication between our billing system and the bank's billing system.
CzechSpor je o její výši a podmíněnost autorizace pojišťovnou v zemi původu.
There are differences of opinion over the level of reimbursement and conditions of authorisation by an insurance company in one's country of origin.
CzechPokud jde o geneticky modifikované organismy, mohu vás ubezpečit, že Komise si je vědoma problému asynchronní autorizace.
Concerning GMOs, I can fully assure you that the Commission is aware of the problem posed by asynchronous authorisation.
CzechAutorizace nejsou skutečné poplatky.
CzechPokud byla vaše objednávka zrušena, částka čekající na vyřízení, které jste si všimli, je pouze autorizace, nikoli skutečný poplatek.
If your order has been cancelled, the pending amount that you've noticed is only an authorization, not an actual charge.
CzechPřestože můžete ve svém účtu vidět více položek čekajících na vyřízení, bude po dokončení autorizace částka odečtena pouze jednou.
While you may see multiple pending listings in your account, only one charge will be deducted after the authorization is completed.
CzechMůžete se obrátit na svou banku a ověřit platbu za nákup u společnosti Google nebo zjistit aktuální stav autorizace.
When using a gift card, ensure that there are sufficient funds on it to cover both the authorization as well as the cost of the item being purchased.
CzechOčekávám rovněž, že silnější podpora ze strany členských států pomůže Komisi v dalším zkrácení časového horizontu procesu autorizace.
I also expect that stronger support from the Member States will help the Commission in further shortening the time line of the authorising process.
CzechZkušenosti z postupu autorizace ukazují, že potřebujeme spolehlivé údaje o používání pesticidů v Evropě a harmonizované metody sběru údajů.
Experience from the authorisation process shows that we need reliable figures on the use of pesticides in Europe and harmonised data collection methods.
CzechVe výpisu z bankovního účtu nebo platební karty se autorizace plateb často zobrazují jako položky čekající na vyřízení.
These transactions might remain in your account between 1-14 business days, depending on your card-issuing bank. Please keep in mind they are authorization requests only, not actual charges.
CzechPřestože se může zdát, že vám objednávka byla účtována dvakrát, položka čekající na vyřízení, které jste si mohli všimnout ve výpisu, je ve skutečnosti pouze autorizace.
While it may appear that you've been charged twice for an order, the pending item you noticed on your bank statement is actually an authorization.
CzechJe třeba zvýšit informovanost a průhlednost v oblasti autorizace a odborné přípravy znalců a též v případě poskytování informací vlastníkům a nájemcům.
There must be more information provided and greater transparency regarding the accreditation and training of experts and the provision of information to owners and tenants.