česko-anglicko překlad pro "autoritativní"

CS

"autoritativní" anglický překlad

CS

autoritativní {přídavné jméno}

volume_up
autoritativní (také: autoritářský)
Hospodářská prosperita díky autoritativní vládě - to je čínský přístup, ne evropský.
'Economic prosperity through authoritarian rule' is a Chinese approach, not a European one.
Odhalilo se to, co to je, autoritativní konspirace proti lidem.
It has been revealed for what it is, which is an authoritarian conspiracy against the people.
Za druhé, autoritativní povaha Putinova prezidentství, která zatím odložila demokratizaci Ruska.
Secondly, the authoritarian nature of the Putin presidency, which has put back the democratisation of Russia.
autoritativní (také: panovačný, směrodatný, úřední)
Evropa naléhavě potřebuje autoritativní vedení, které tato Komise dokonale ztělesňuje.
Europe has urgent need of an authoritative leader, which this Commission embodies completely.
Bylo by to pouze pokrytectvím a symbolem Evropy, která není schopná vyjádřit autoritativní a rozhodný postoj.
This would just be hypocritical, symbolic of a Europe unable to express an authoritative and decisive position.
Vyzývám proto Komisi, aby přijala autoritativní postoj a ochránila kvalitní evropskou produkci.
I therefore call on the Commission to adopt an authoritative position so as to safeguard European quality production.
autoritativní (také: diktátorský)
autoritativní (také: imponující)
autoritativní

Příklady použití pro "autoritativní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechHospodářská prosperita díky autoritativní vládě - to je čínský přístup, ne evropský.
'Economic prosperity through authoritarian rule' is a Chinese approach, not a European one.
CzechEvropa naléhavě potřebuje autoritativní vedení, které tato Komise dokonale ztělesňuje.
Europe has urgent need of an authoritative leader, which this Commission embodies completely.
CzechOdhalilo se to, co to je, autoritativní konspirace proti lidem.
It has been revealed for what it is, which is an authoritarian conspiracy against the people.
CzechZa druhé, autoritativní povaha Putinova prezidentství, která zatím odložila demokratizaci Ruska.
Secondly, the authoritarian nature of the Putin presidency, which has put back the democratisation of Russia.
CzechVyzývám proto Komisi, aby přijala autoritativní postoj a ochránila kvalitní evropskou produkci.
I therefore call on the Commission to adopt an authoritative position so as to safeguard European quality production.
CzechZaprvé si musíme vzít ponaučení, že spoléhat se na autoritativní vůdce nebo vnucovat náš model života není správné.
Firstly, we must learn that relying on authoritarian leaders or imposing our model of life is wrong.
CzechBylo by to pouze pokrytectvím a symbolem Evropy, která není schopná vyjádřit autoritativní a rozhodný postoj.
This would just be hypocritical, symbolic of a Europe unable to express an authoritative and decisive position.
CzechUvádí však i seznam celé řady porušení lidských práv a demokracie ze strany režimu, který popisuje jako autoritativní.
However, it also lists a whole series of violations of human rights and democracy by a regime it describes as authoritarian.
CzechTotalitní či autoritativní způsob vlády mívá totiž velmi nenápadné počátky a velmi rafinované způsoby ovládání společnosti.
Totalitarian or authoritarian forms of government often have very unobtrusive beginnings and very refined methods of social control.
CzechProto jsem byl vždy uchvácen tím, jak vlastně může technika přetvořit a zpřístupnit autoritativní společnosti jako je ta naše.
So that's why I've always been fascinated with how technology could actually reshape and open up authoritarian societies like ours.
CzechPane předsedající, řekl jsem, že dosahování hospodářské prosperity díky autoritativní vládě není cestou, po níž bychom mohli v Evropě jít.
Mr President, I said that looking to achieve economic prosperity through authoritarian rule is not a route that we in Europe can go down.
CzechTento autoritativní kapitalismus se nemůže snadno rozvinout do demokratického a odpovědného kapitalismu, jaký dnes užíváme v Evropě a na západě.
That authoritarian capitalism may not evolve gently into the democratic and responsible capitalism we enjoy today in Europe and the West.
CzechJe pravda, že efektivní uplatňování práva závisí především na tom, jak dobře Komise jedná, a to s autoritativní podporou veřejného ochránce práv.
It is true that the effective application of the law depends primarily on how well the Commission performs, with the Ombudsman's authoritative support.
CzechBudeme odsuzovat autoritativní režimy, které se uchylují násilí a pronásledují demokratické organizace jen proto, že nesdílejí názory režimu.
We will condemn authoritarian regimes which use force and persecute democratic organisations just because those organisations do not share the regime's views.
CzechJednoho úspěchu se však bezpochyby podařilo dosáhnou: konkrétně mám na mysli rok 2003, v kterém se podařilo svrhnout autoritativní režim, který destabilizoval celý region.
One success was certainly achieved in 2003, namely the removal of an authoritarian regime that was destabilising the entire region.
CzechPředpokládá se, že evropský občan je jakési opožděné dítě a my jsme dobří, ale autoritativní rodiče: všude jsme byli a od všeho máme klíč.
The assumption here is that the European citizen is some sort of backward child, and we are the well-meaning but authoritative parents: we know all and we control all.
CzechMánie po získávání dalších a dalších informací, které by mohly být užitečné v boji proti terorismu, podporují autoritativní výklad právního státu.
The mania for extracting ever more information that could be useful in the fight against terrorism is fostering an authoritarian interpretation of the rule of law.
CzechNyní stejně jako tehdy zneužily autoritativní režimy svoji moc a pokusily se umlčet ty, kteří se snažili uplatnit své základní právo na svobodu myšlení a vyjadřování.
Now, as then, authoritarian regimes abuse their power and attempt to silence those seeking to exercise their fundamental right of freedom of thought and expression.
CzechEvropská unie musí zároveň zavést sankce proti autoritativní vládě v Bělorusku a musí morálně i finančně podpořit demokratické hnutí v Bělorusku.
At the same time, the European Union must introduce sanctions against the authoritarian government of Belarus and give both moral and financial support to the democracy movement in Belarus.
CzechOpravdu doufám, že mí kolegové poslanci mé návrhy schválí a že získají plnou, autoritativní podporu komisaře Barniera, jemuž bych chtěl znovu zopakovat, že si ho velice vážím.
I really do hope that my suggestions will be endorsed by my fellow Members and will receive the full, authoritative support of Commissioner Barnier, for whom I wish to reiterate my high regard.