česko-anglicko překlad pro "autoritářský"

CS

"autoritářský" anglický překlad

volume_up
autoritářský {příd. jm. m.}
CS

autoritářský {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
autoritářský (také: autoritativní)
Tímto způsobem se zavádí autoritářský federalismus.
In this way, an authoritarian federalism is established.
Žádná diktatura, žádný autoritářský režim není sám o sobě stabilní.
No dictatorship, no authoritarian regime is stable in itself.
Za druhé, že Ázerbájdžán řídí autoritářský systém, který ovládá stále více oblastí politického života.
Secondly, that Azerbaijan has an authoritarian system which is taking control of more and more areas of political life.

Příklady použití pro "autoritářský" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPolitický systém byl v Sýrii a Jemenu po dlouhá léta autoritářský až diktátorský.
The political background in Syria and Yemen has been, for a long time, authoritarian or outright dictatorial.
CzechŽádná diktatura, žádný autoritářský režim není sám o sobě stabilní.
No dictatorship, no authoritarian regime is stable in itself.
CzechBylo to varování - varování dalším svobodně smýšlejícím novinářům, aby nešlapali na autoritářský trávník.
It was a warning - a warning to other free-spirited journalists to keep off the authoritarian grass.
CzechParlament však rozhodně nesmí být příliš autoritářský.
But Parliament absolutely must not be overly paternalistic.
CzechTímto způsobem se zavádí autoritářský federalismus.
In this way, an authoritarian federalism is established.
CzechZa druhé, že Ázerbájdžán řídí autoritářský systém, který ovládá stále více oblastí politického života.
Secondly, that Azerbaijan has an authoritarian system which is taking control of more and more areas of political life.
CzechNamísto toho bychom si měli všimnout, že všude ve světě jde často hospodářský růst a autoritářský režim ruku v ruce.
Instead, we should be noticing that all over the world, economic growth and authoritarian regimes often go together.
Czech(RO) Vítám prohlášení Rady a Komise a souhlasím s tím, že Lukašenkův autoritářský systém je třeba důkladně sledovat.
(RO) I welcome the declaration from the Council and the Commission and agree that Lukashenko's authoritarian regime must be monitored closely.
CzechNa základě těchto skutečností se domnívám, že autoritářský režim v Minsku nemá právo požívat výhod plynoucích z Východního partnerství.
Against this background, I feel that the authoritarian regime in Minsk is not entitled to enjoy the benefits deriving from the Eastern Partnership.
CzechBakijevova vláda, která přišla k moci, bohužel naděje na lepší život pro masy zmařila a zřídila zkorumpovaný a autoritářský režim.
The Bakiyev government that came to power unfortunately dismally betrayed the hopes of a better life for the masses, instituting a corrupt and authoritarian regime.
CzechTento autoritářský plán pro EU jako superstát se opírá o lest, nepoctivost a odpírání, jenomže federalisté nevytvářejí nové Spojené státy americké.
This master plan for an EU superstate is built on foundations of deceit, dishonesty and denial, but federalists are not creating a new United States of America.
CzechVzhledem k tomu, že se jedná o autoritářský režim, musíme počítat s možností, že bude představovat hrozbu pro jiné země, zejména ty sousedící.
In view of the fact that it is an authoritarian regime, we have to reckon with the possibility of its posing a threat to other countries, in particular, neighbouring ones.
CzechDruhým a neméně významným cílem čínské vlády je upevnit světový autoritářský pól jako protiváhu k západnímu liberálně-demokratickému modelu.
The second, and no less important, aim of the Chinese Government is to consolidate the world's authoritarian pole as a counterbalance to the liberal-democratic models of the West.
CzechBěloruský autoritářský režim musí pochopit, že si EU vyhrazuje nutnost dodržování demokratických zásad a lidských práv jako přísnou podmínku jakékoli spolupráce.
Belarus's authoritarian regime must understand that the EU stipulates as a firm condition of any cooperation the need to respect democratic principles and human rights.
CzechKromě islámské víry mají Sýrie, Bahrajn a Jemen společnou ještě jednu věc: autoritářský režim, bez ohledu na to, zda vládne král, prezident nebo klan Asadů.
As well as the Islamic faith, Syria, Bahrain and Yemen have one thing in common: an authoritarian regime, regardless of whether the ruler is a king, a president or the Assad clan.
CzechVztahy se zeměmi Afrického rohu lze demonstrovat příkladem Džibuti, kde vládne autoritářský režim, ale přesto zde všechny možné západní země mají své základny.
Dealings with the countries of the Horn of Africa are illustrated by the example of Djibouti, which has an authoritarian regime, yet all manner of Western countries have military bases there.
CzechA tento režim, kterého jsme se zbavili, byla ve skutečnosti diktatura, autoritářský režim, který tvořil po desetiletí obrovský pocit neschopnosti pohybu jak země, tak lidí samotných.
And that regime that we got rid of was actually a dictatorship, an authoritarian regime, that for decades created a great sense of paralysis within the nation, within the people themselves.