česko-anglicko překlad pro "autonomie"

CS

"autonomie" anglický překlad

EN

"autonomy" český překlad

volume_up
autonomy {podstatné jméno}
CS

autonomie {ženský rod}

volume_up
autonomie (také: samospráva)
volume_up
autonomy {podstatné jméno}
Je zřejmé, že jediným trvalým řešením by byla autonomie, a to rozšířená, skutečná autonomie.
It is clear that the only lasting solution would be autonomy, and indeed an expanded, true autonomy.
Zpráva podporuje využívání kulturních, územních a regionálních forem autonomie.
The report encourages the use of cultural, territorial and regional forms of autonomy.
Autonomie Kosova by se neměla stát precedentem pro turecký Severní Kypr.
Kosovo's autonomy should not become a precedent for Turkish Northern Cyprus.
autonomie (také: samospráva)
volume_up
home rule {podstatné jméno}
autonomie (také: samospráva)
volume_up
self-government {podstatné jméno}
EN

autonomy {podstatné jméno}

volume_up
It is clear that the only lasting solution would be autonomy, and indeed an expanded, true autonomy.
Je zřejmé, že jediným trvalým řešením by byla autonomie, a to rozšířená, skutečná autonomie.
The report encourages the use of cultural, territorial and regional forms of autonomy.
Zpráva podporuje využívání kulturních, územních a regionálních forem autonomie.
Kosovo's autonomy should not become a precedent for Turkish Northern Cyprus.
Autonomie Kosova by se neměla stát precedentem pro turecký Severní Kypr.
In addition, vague, controversial concepts like 'self-governance' and 'cultural autonomy' also have the potential to cause conflict.
Kromě toho mlhavé, kontroverzní koncepty jako "samospráva" a "kulturní autonomie" bývají také zdrojem konfliktu.

Příklady použití pro "autonomie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZpráva podporuje využívání kulturních, územních a regionálních forem autonomie.
The report encourages the use of cultural, territorial and regional forms of autonomy.
CzechAutonomie Kosova by se neměla stát precedentem pro turecký Severní Kypr.
Kosovo's autonomy should not become a precedent for Turkish Northern Cyprus.
CzechReferendum v Sársku rozhoduje o zrušení autonomie a o připojení tohoto území k Německu.
In a referendum, Saarland rejects its autonomous statute and decides to join Germany.
CzechTomu lze zabránit jedině tím, že jim bude udělen skutečný status autonomie.
This can be prevented only by granting them a genuine autonomous status.
Czech(HU) Historie autonomie Sikulska v Rumunsku je stará několik staletí.
(HU) In Romania, the history of Székely Land's autonomy goes back several hundred years.
CzechV Sin-ťiangu, regionu Ujgurů, existuje právě tak malá kulturní autonomie jako v Tibetu.
In Xinjiang, the region of the Uighurs, there is just as little cultural autonomy as in Tibet.
CzechAutonomie, mistrovství a smysl. ~~~ To jsou stavební kameny nového způsobu, jak dělat věci.
Autonomy, mastery and purpose, These are the building blocks of a new way of doing things.
CzechPro mnohé z nás je případ Tibetu - jeho autonomie - lakmusovým papírkem čínských orgánů.
For many of us the case of Tibet - its autonomy - is a litmus test for the Chinese authorities.
CzechMédia, právní stát, opozice, autonomie státní správy - to vše bylo zasaženo.
The media, rule of law, the opposition, the autonomy of the state administration, have all been affected.
CzechTo určitě způsobí problémy v oblasti soudní příslušnosti a autonomie Soudního dvora.
This will certainly lead to problems in the area of jurisdiction and the autonomy of the Court of Justice.
CzechJe zřejmé, že jediným trvalým řešením by byla autonomie, a to rozšířená, skutečná autonomie.
It is clear that the only lasting solution would be autonomy, and indeed an expanded, true autonomy.
CzechToto je všeobecně uznáváno podle zásady autonomie vůle a uznání její existence.
This is universally recognised under the principle of the autonomy of the will and recognition of its existence.
CzechTyto změny mohou rovněž porušovat některé zásady týkající se autonomie vzdělávacích institucí.
Such changes might also infringe certain principles concerning the autonomy of academic institutions.
CzechTo je to, co se skrývá pod pojmem strategická autonomie, kterou prostřednictvím této politiky rozvíjíme.
This is what is meant by the strategic autonomy that we are developing by means of this policy.
CzechParlamentu a Radě byl v této otázce zaručen větší vliv, aniž by se ohrozila autonomie ETI.
Parliament and the Council have been guaranteed more say in the matter, without jeopardising the EIT's autonomy.
CzechZavedení, a brzy poté zrušení autonomie ústřední banky.
Impairment, and soon, revocation of central bank autonomy.
CzechVždy se vyjadřoval ve prospěch tibetské autonomie než pro separatismus, jak tvrdí Čína.
He has always spoken out in favour of Tibetan autonomy rather than putting the case for separatism, as the Chinese allege.
CzechAutonomie by mohla pomoci vyřešit podobné historické a etnické konflikty v mnoha dalších zemích světa.
Autonomy could provide a solution to similar historical and ethnic conflicts in many other countries in the world.
CzechJsme na straně symbolické nebo skutečné autonomie?
Are we on the side of token autonomy or real autonomy?
CzechPodle zpravodaje Rady Evropy Andrease Grosse nejúčinnějším lékem na separatismus je autonomie.
According to Andreas Gross, rapporteur for the Council of Europe, autonomy is the most effective antidote against separatism.

Synonyma (anglicky) pro "autonomy":

autonomy