česko-anglicko překlad pro "autoři"

CS

"autoři" anglický překlad

volume_up
autoři {m mn. č.}
EN
CS

autoři {mužský rod množné číslo}

volume_up
autoři
Mnoho autorů ten tlak cítí, ale nezápadní autoři ho cítí silněji.
Many authors feel this pressure, but non-Western authors feel it more heavily.
Autoři strategie zmínili potřebu úzké spolupráce s Ruskem.
The authors of the strategy mention the need for close cooperation with Russia.
Autoři a vydavatelé chtějí za svou práci finanční odměnu.
Authors and publishers want to receive a financial reward for their work.

Příklady použití pro "autoři" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSoubory, u kterých jsou jako autoři uvedeni Charles a Herb nebo Charlie a Herb.
Files that have either Charles and Herb or Charlie and Herb listed as authors.
CzechArchitekti a autoři podkladů zahájí přípravu prováděcích plánů v lednu 2009.
The architects and planners will commence the execution planning in January 2009.
CzechMnozí autoři a novináři stále čelí žalobám a soudním výrokům kvůli své práci.
Many authors and journalists are still facing prosecution and conviction for their work.
CzechJak autoři, tak uživatelé statistik týkajících se cestovního ruchu, požadovali tuto úpravu.
Both producers and users of tourism statistics have requested this adjustment.
CzechPodle ní autoři remixů přenechávají všechna práva na remix Lucasovi.
The license for these remixers assigns all of the rights to the remix back to Lucas.
CzechMnoho autorů ten tlak cítí, ale nezápadní autoři ho cítí silněji.
Many authors feel this pressure, but non-Western authors feel it more heavily.
CzechNejdůležitější je, aby autoři dostali za tyto online knihy honorář.
The most important thing is that authors need to be paid for online books.
CzechV jistém smyslu je to pravda, ale domnívám se, že nikoliv v tom smyslu, který zamýšleli její autoři.
In a way, that is true, but I think not in the way that the authors intended it.
CzechAutoři strategie zmínili potřebu úzké spolupráce s Ruskem.
The authors of the strategy mention the need for close cooperation with Russia.
CzechJelikož jejich autoři nejsou přítomni, otázky č. 19 a 20 se vynechávají.
As the authors are not present, Questions Nos 19 and 20 lapse.
CzechPřinesla jsem je sem, neboť jsou to oblíbení autoři mého dědečka.
I brought these books with me because they were written by my grandfather's favorite authors.
Czech. ~~~ I pradávní autoři o tomto tématu psali.
Roughness is part of human life forever and forever, and ancient authors have written about it.
CzechAutoři a vydavatelé chtějí za svou práci finanční odměnu.
Authors and publishers want to receive a financial reward for their work.
CzechAutoři zelené knihy se nesnažili hledat řešení tam, kde život začíná.
The authors of the Green Paper do not even try to look for a solution at the point where life begins.
CzechNevydávaná díla jsou často díla, která se autoři nebo vydavatelé záměrně rozhodli nevydat.
Out-of-print books are often works which the authors or publishers have deliberately taken out of print.
CzechAutoři, kteří pokládají tuto ústní otázku, jsou v právu: žádají, aby se Evropa na tyto věci pohotově zaměřila.
The authors of this oral question are right: they require Europe's urgent attention.
CzechAutoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemnou odpověď (viz příloha).
Questions which have not been answered for lack of time will be answered in writing (see Annex).
CzechAutoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha).
Questions which have not been answered for lack of time will receive written answers (See Annex).
CzechJinými slovy, autoři vydělají i na zveřejnění jediné stránky jejich knihy na internetu.
In other words, authors will make money from publishing even a single page of their own books on the internet.
CzechJiní jsou moudřejší a stejně jako autoři zprávy vidí příležitost a zlepšují vlastní schopnosti.
Others are wiser and, like the authors of the report, see opportunities and improve their own capacity.