česko-anglicko překlad pro "audit"

CS

"audit" anglický překlad

EN
EN

"audit" český překlad

volume_up
audit {podstatné jméno}
volume_up
auditive {příd. jm.}
volume_up
audition {podstatné jméno}
volume_up
auditing {podstatné jméno}
CS

audit {mužský rod }

volume_up
Tento audit odstraňuje zdvojování a snižuje správní náklady o víc než 15 %.
This audit will eliminate duplication and reduce administrative costs by more than 15%.
Nyní vytváříme audit venkova, a to stejným způsobem, jako tomu bylo v minulosti s městským auditem.
We are now building a rural audit in the same way as we did an urban audit in the past.
Je třeba provést audit všech systémů a projektů, které se nepředvídatelně nahromadily.
We need an audit of all the schemes and projects that have accumulated in an unplanned manner.
EN

audit {podstatné jméno}

volume_up
This audit will eliminate duplication and reduce administrative costs by more than 15%.
Tento audit odstraňuje zdvojování a snižuje správní náklady o víc než 15 %.
We are now building a rural audit in the same way as we did an urban audit in the past.
Nyní vytváříme audit venkova, a to stejným způsobem, jako tomu bylo v minulosti s městským auditem.
We need an audit of all the schemes and projects that have accumulated in an unplanned manner.
Je třeba provést audit všech systémů a projektů, které se nepředvídatelně nahromadily.
audit (také: check)

Příklady použití pro "audit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJeden vnitřní audit a několik předem schválených lidí může poskytnout schvalovací pečeť.
One internal audit and a few pre-approved people can give their seal of approval.
CzechTento audit odstraňuje zdvojování a snižuje správní náklady o víc než 15 %.
This audit will eliminate duplication and reduce administrative costs by more than 15%.
CzechZ toho důvodu je nutné zjednodušení pravidel pro audit a kontrolu.
For this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.
CzechVzorek, který byl vybrán pro audit, zahrnoval šest států a 250 transakcí.
The sample taken for the audit included six states and 250 transactions.
CzechSpolečný podnik by měl s ohledem na velikost svého rozpočtu vytvořit výbor pro audit.
In view of the size of its budget, the Joint Undertaking should establish an audit committee.
CzechJe třeba provést audit všech systémů a projektů, které se nepředvídatelně nahromadily.
We need an audit of all the schemes and projects that have accumulated in an unplanned manner.
CzechAudit ukázal, že mezi poplatky placenými za bankovní karty existují značné rozdíly.
The audit shows that there are significant differences between the commission paid for bank cards.
CzechPane předsedo, stále nerozumím tomu proč jste vy a předsednictvo tento audit nezveřejnili.
I still do not understand, Mr President, why you and the Bureau have not published this audit.
CzechBylo by potřeba vykonat nezávislý audit takzvaných protiteroristických opatření EU.
It would be useful to carry out an independent audit of the EU's so-called counter-terrorist measures.
CzechJak víme, vnější audit rozpočtu EU je prováděn samotným Účetním dvorem.
As we know, the external audit of the EU's budget is carried out by the Court of Auditors itself.
CzechNyní vytváříme audit venkova, a to stejným způsobem, jako tomu bylo v minulosti s městským auditem.
We are now building a rural audit in the same way as we did an urban audit in the past.
CzechPotřebujeme radikální změnu regulačního právního rámce upravujícího kontroly a audit.
Radical changes to the regulatory legal framework for the inspection of transparency and audits are needed.
CzechEvropský účetní dvůr velmi brzy provede audit těchto fondů, včetně fondů v Bulharsku.
The European Court of Auditors will carry out an audit very soon of these funds, including those in Bulgaria.
CzechV souvislosti se statutem asistentů jsme zahájili interní audit prováděný interním auditorem.
In relation to the assistants' statute, we have the internal audit, conducted by the internal auditor.
CzechProběhl audit účtů EU do roku 2004 a 60 % případů, kde bylo podezření na podvod, patřily Itálii.
The EU accounts up to 2004 were audited and 60% of suspected cases of fraud were attributed to Italy.
CzechReformní smlouva stanoví rozšíření výboru pro audit.
The Reform Treaty provides for the enlargement of the audit committee.
CzechDoufám, že může být zahájen nezávislý audit projektu, aby se zjistilo, kdo je za to odpovědný.
I hope that an independent audit of the project can be launched in order to find out who is responsible.
CzechRovněž je nutné zjednodušit pravidla pro audit a kontrolu.
There is also a need to simplify rules on auditing and control.
CzechZ těchto důvodů žádáme, aby byl interní audit zveřejněn.
For this reason, we ask for this internal audit to be published.
CzechZa druhé je nutné provádět audit veřejných financí a výkaznictví podle standardů schválených v EU.
Secondly, the public finances and the reporting need to be audited according to EU-approved standards.

Synonyma (anglicky) pro "audit":

audit
auditive
audition