česko-anglicko překlad pro "astma"

CS

"astma" anglický překlad

EN
CS

astma {střední rod}

volume_up
astma
volume_up
asthma {podstatné jméno}
Kdy naposledy jste si koupili noviny a titulek zněl "Chlapec zemřel na astma" ?
When was the last time that you picked up a newspaper and the headline was, "Boy dies of Asthma?"
Julie přichází do ordinace svého lékaře léčit si své astma.
So Julie's going to her doctor's office to get treated for her asthma.
Utonutí a astma se do zpráv moc nedostanou.
Drownings and asthma deaths don't get much coverage.

Příklady použití pro "astma" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKdy naposledy jste si koupili noviny a titulek zněl "Chlapec zemřel na astma" ?
When was the last time that you picked up a newspaper and the headline was, "Boy dies of Asthma?"
CzechJulie přichází do ordinace svého lékaře léčit si své astma.
So Julie's going to her doctor's office to get treated for her asthma.
CzechUtonutí a astma se do zpráv moc nedostanou.
Drownings and asthma deaths don't get much coverage.
CzechJedno ze čtyř dětí v jižním Bronxu má astma.
One out of four South Bronx children has asthma.
CzechTato rozhodnutí o územním plánování vytvořily nepříznivé podmínky, jež vedly k problémům, jako je obezita, cukrovka a astma.
These land-use decisions created the hostile conditions that lead to problems like obesity, diabetes and asthma.
CzechTo nám umožní lépe posoudit náhlý vzestup respiračních onemocnění, jako je astma, bronchitida a rozedma plic.
This will allow us to take better consideration of the upsurge in respiratory illnesses such as asthma, bronchitis and emphysema.
CzechPřibývá nemocí jako je astma a některé druhy rakoviny, zejména v oblastech zamořených toxickým odpadem.
And so many of these diseases, like asthma and certain kinds of cancers, are on the increase around places where our filthy toxic waste is dumped.
CzechPřed cestou by vás též mohly zajímat aktuální informace o hodnotách ozonu v Evropě, zejména pokud máte astma či jiné dýchací potíže.
You may be interested in getting up to date information on ozone conditions across Europe before you travel, particularly if you suffer from asthma or other respiratory problems.
CzechJestliže je průměrný věk naší populace 30 let, potom je takové průměrné onemocnění, které musíte léčit tu a tam zlomený kotník, možná trochu astma.
If the average age of your population is 30, then the average kind of disease that you have to treat is maybe a broken ankle every now and again, maybe a little bit of asthma.
CzechA toto jsou obyčejní lidé, jako vy, kterých se ptám ať odhadnou, kolik lidí zemře na tornádo, ohňostroje, astma, utopení atd. ~~~ Srovnejme to se skutečnými čísly.
And these are just ordinary people like yourselves who are asked to guess how many people die from tornado, fireworks, asthma, drowning, etc. Compare these to the actual numbers.
CzechTakže jsem velice nadšená tímto výzkumem a jsem odhodlaná pokračovat a rozšířit jej na více poruch, nejen astma, více poruch dýchacího ústrojí a také pro více polutantů.
So I'm very passionate about this research and I really want to continue it and expand it to more disorders besides asthma, more respiratory disorders, as well as more pollutants.