česko-anglicko překlad pro "aspekt"

CS

"aspekt" anglický překlad

EN
CS

aspekt {mužský rod }

volume_up
Zároveň bychom neměli zapomínat, že každý aspekt vyžaduje individuální přístup.
At the same time, we should not forget that each aspect requires an individual approach.
Tento důležitý aspekt přeshraničního vodního hospodářství musíme zdůraznit.
We must emphasise this important aspect of cross-border water management.
Tento druhý aspekt při přijímání rozpočtových rozhodnutí často chybí.
This second aspect is very often lacking when budgetary decisions are being made.

Příklady použití pro "aspekt" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVážená paní předsedající, rád bych dnes částečně osvětlil jeden konkrétní aspekt.
Madam President, I would like to throw some light on one particular aspect today.
CzechJe zde ještě jeden důležitý aspekt: problém padělaných léků se netýká pouze Evropy.
There is also another important element: this is not confined merely to Europe.
CzechZdržel jsem se hlasování, abych na tento aspekt upozornil a uznal jeho hodnotu.
I abstained from the vote to highlight this aspect and acknowledge its value.
CzechZvláště je důležitý aspekt týkající se měst, jak upozornila paní Kallenbachová.
The urban aspect is particularly important, as Mrs Kallenbach pointed out.
CzechNa tento aspekt se oprávněně klade důraz, a řada z vás tak dnes večer učinila.
You are right to highlight this aspect, and several of you have done so this evening.
Czech(SV) Pane předsedající, protože mám jen jednu minutu, uvedu jen jeden aspekt.
(SV) Mr President, as I only have one minute, I will just mention one point.
CzechAle Anonymous mají ještě jeden velice závažný aspekt -- jsou vedeni ideologií.
But there is also a very serious aspect to Anonymous -- they are ideologically driven.
CzechToto je aspekt, který vy jako poslanci můžete pomoci posílit více než kdo jiný.
This is an aspect which you, as politicians, can help to bolster more than anyone else.
CzechDruhý aspekt, který se nám zdá být důležitý, je otázka regulačního orgánu.
A second aspect that appears important to us is the question of the regulator.
CzechTo je klíčový aspekt pro strategické investory, jako jsou ti v automobilovém průmyslu.
This is a key aspect for strategic investors, such as those in the car market.
CzechTento aspekt činí ze zprávy klíčový dokument pro strategický sektor Evropské unie.
This makes it a key report for a strategic sector for the European Union.
CzechFinanční aspekt je méně důležitý, ačkoliv ho nemůžeme ztrácet ze zřetele.
The financial aspect is less important, although we must not lose sight of it.
CzechZároveň bychom neměli zapomínat, že každý aspekt vyžaduje individuální přístup.
At the same time, we should not forget that each aspect requires an individual approach.
CzechZa další pozitivní aspekt považuji zvýšení poplatků za jízdu v době dopravní špičky.
I think the increased charges for driving at peak hours are another positive feature.
CzechDruhý aspekt je spojen s postavením žen, které řídí malé a střední podniky.
The second aspect is linked to the status of women running small businesses.
CzechProto uplatňování aktu o malých podnicích posílí aspekt konkurenceschopnosti.
Therefore, implementing the SBA strengthens the aspect of competitiveness.
CzechJe pravda, že tato politika by měla obsahovat výrazný aspekt bezpečnosti.
It is right that there should be a strong security component to this policy.
CzechTento aspekt je jedním ze základních problémů, jimž EU v roce 2011 bude čelit.
This aspect is one of the fundamental challenges facing the EU in 2011.
Czech- (SK) Z předkládané zprávy bych chtěla zdůraznit jeden velmi důležitý aspekt.
- (SK) Madam President, I would like to focus on one very important aspect of the report.
CzechDruhý aspekt se týká reciprocity v přístupu na trhy s veřejnými zakázkami.
The second aspect relates to reciprocity of access to the public procurement markets.