česko-anglicko překlad pro "asistence"

CS

"asistence" anglický překlad

CS

asistence {ženský rod}

volume_up
asistence (také: podpora, pomoc)
volume_up
assistance {podstatné jméno}
Bezpečnost silničního provozu by měla být podporována systémy asistence.
(CS) Road safety should be backed up by assistance systems.
Za tímto účelem budeme nadále využívat celou řadu příslušných programů finanční asistence EU.
To do this, we will continue to employ the whole range of appropriate EU financial assistance programmes.
technical assistance programmes

Příklady použití pro "asistence" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBezpečnost silničního provozu by měla být podporována systémy asistence.
(CS) Road safety should be backed up by assistance systems.
CzechZa tímto účelem budeme nadále využívat celou řadu příslušných programů finanční asistence EU.
To do this, we will continue to employ the whole range of appropriate EU financial assistance programmes.
Czechprogramy technické asistence
CzechDíky také patří zaměstnancům Parlamentu, skupinám a mé vlastní asistence Elizabeth, která se velmi zasloužila o to, že zde dnes jsme.
Thanks also go to the staff in Parliament and the groups, and to my own assistant, Elizabeth, who played a big role in making sure we were here today.
CzechHlavním evropským úkolem je posílení zákona a řádu, technická asistence policii, ministerstvu vnitra, soudnictví, vězeňství.
The main task for Europe is to strengthen law and order, and to provide technical assistance to the police, the Ministry of the Interior, the courts and the prison systems.
CzechPaní Lichtenbergerová, pokud si přečtete přílohu II, uvidíte, že je zde opravdu zmínka o povinnostech poskytování asistence v přístavech a přístavních terminálech.
Mrs Lichtenberger, if you read Annex II, you will see that reference is indeed made there to the obligations for assistance in ports and port terminals.
CzechJe proto nejvyšší čas, abychom se pustili do začlenění EDF do rozpočtu a poskytli jim mechanismy rozpočtové kontroly, včetně asistence v případě potřeby.
It is high time, therefore, for us to get down to including the EDF in the budget and provide them with budgetary control mechanisms, with assistance if necessary.
CzechNakonec pro každého je důležité, aby se mohl spoléhat na kvalitní dopravu, a pro osoby s postižením je důležité, aby se jim dostalo kvalitní pomoci a asistence.
After all, it is important for people to be able to count on good quality transport and also for the disabled to be able to receive good quality help and assistance.
CzechZa třetí, aspekt rozlišování, které je stanovováno podle míry výkonu a asistence na jedno opatření, je i nadále zásadní pro vztahy EU se sousedními státy.
Thirdly, the aspects of differentiation set out according to the performance and assistance per measure continue to be essential in the EU's relations with neighbouring states.
CzechRád bych se zeptal paní komisařky, jestli by podpořila pracovní skupinu EGTC v rámci technické asistence INTERACT, a pokud ano, jak je možné něco takového udělat.
I would like to ask the Commissioner whether she would support an EGTC working group within the framework of INTERACT technical assistance and, if so, how this can be done.
CzechJestliže máte zvláštní potřeby, co se týče ubytování, místa k sezení, asistence, nebo si potřebujete vzít s sebou zdravotní vybavení, sdělte to při rezervaci jízdenky prodejci.
If you have special needs in terms of accommodation, seating, assistance, or if you need to bring medical equipment, tell the ticket seller when you make the reservation.