česko-anglicko překlad pro "asimilace"

CS

"asimilace" anglický překlad

CS

asimilace {ženský rod}

volume_up
asimilace (také: přizpůsobení)
volume_up
assimilation {podstatné jméno}
Začleňování národnostních menšin by se mělo dít bez nucené asimilace.
National minorities should be integrated without the need for forced assimilation.
Čtvrtým a obzvláště důležitým bodem je, že potřebujeme integraci bez asimilace.
The fourth and particularly important point is that we need integration without assimilation.
To povede k opačnému jevu, než je adaptace a asimilace.
It will lead to the opposite of adaptation and assimilation.

Příklady použití pro "asimilace" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZačleňování národnostních menšin by se mělo dít bez nucené asimilace.
National minorities should be integrated without the need for forced assimilation.
CzechČtvrtým a obzvláště důležitým bodem je, že potřebujeme integraci bez asimilace.
The fourth and particularly important point is that we need integration without assimilation.
CzechTo povede k opačnému jevu, než je adaptace a asimilace.
It will lead to the opposite of adaptation and assimilation.
CzechJedním z nich je respekt k právům menšin a zrušení politiky odnárodnění a asimilace etnických menšin.
One of these is respect for the rights of minorities and the removal of the policies on denationalising and assimilating ethnic minorities.
CzechChápu všechna historická příkoří našich lotyšských přátel, kterým byli podrobeni během asimilace za stalinské sovětské éry.
I understand all the historical injuries of our Latvian friends, since they were subjected to terrible assimilation during the Stalinist Soviet era.
CzechZatímco cílem Evropské unie je ochrana kulturní rozmanitosti, jazyky a skupiny menšin čelí hrozbě vymizení nebo asimilace.
While the objective of the European Union is the preservation of cultural diversity, minority languages and groups face the threat of extinction or assimilation.
CzechSoučasně však učení jazyka hostitelské země a asimilace do místního prostředí nesmí znamenat opuštění vlastního kulturního dědictví.
At the same time, however, learning the language of the host country and becoming locally assimilated must not mean abandoning their own cultural heritage.
CzechMěli bychom pochopit, že asimilace, sociální začlenění a ochrana romské menšiny jsou cíli, kterých tato Evropská unie teprve musí dosáhnout.
We should understand that the assimilation, social integration and protection of the Roma minority are objectives that this European Union has yet to achieve.
CzechJe nad mé chápání, jak by tento postoj mohl být slučitelný se začleňováním, nemluvě o prosazování asimilace, protože výsledkem by byl pravý opak.
It is beyond me how this position can be squared with integration, let alone the promotion of assimilation, as the exact opposite of this will be the result.
CzechItalský stát nerespektuje práva svých vlastních občanů a tím, že divadlu znemožňuje činnost, vykonává politiku aktivní asimilace menšiny.
The Italian state is not respecting the rights of its own citizens, and by preventing the theatre from operating, it is carrying out a policy of active assimilation of a minority.
CzechTím se do popředí dostává zmatená debata, která se vede nad způsoby a možnostmi integrace a asimilace nových přistěhovalců, kteří zaplavují tento kontinent.
This brings a confused debate to the fore that has been developing over the ways and possibility of integrating and assimilating the new immigrants flooding into the continent.
CzechZdvojení našeho úsilí o dosažení postupné integrace, pokud ne asimilace, těchto skupin a uskutečnění jednoty v rozmanitosti je velkou výzvou pro Evropu, pane komisaři.
Doubling our efforts to achieve gradual integration, if not assimilation, of these groups and making this unity in diversity a reality is a major challenge for Europe, Commissioner.
CzechNová vlna zákonného přistěhovalectví se všemi následnými "opětovnými spojeními rodin" by znamenala pouze exponenciální růst mimořádně závažných problémů integrace a asimilace.
A new wave of legal immigration, with all the associated 'family reunifications', would only mean an exponential increase in the particularly serious problems of integration and assimilation.