česko-anglicko překlad pro "Asie"

CS

"Asie" anglický překlad

volume_up
Asie {vl. jm.}
EN
CS

Asie {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Asie
Tady je východní Asie. ~~~ A světle modrá je jižní Asie.
This is East Asia, and the light blue there is South Asia.
Obchodní a hospodářské vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie (ASEAN) (rozprava)
Trade and Economic Relations with the countries of South East Asia (ASEAN) (debate)
Střední Asie dosud nevnímá Evropskou unii jako celosvětového hráče.
Until now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.

Příklady použití pro "Asie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechStřední Asie je regionem, v němž se setkávají Evropská unie, Čína, Indie a Írán.
Central Asia is the region where the European Union, China, India and Iran meet.
CzechZávod byl přestěhován do méně nákladné oblasti EU, a později přemístěn do Asie.
This factory moved to a less expensive area of the EU and has since moved to Asia.
CzechMístem určení evropského odpadu jsou často Afrika a Asie, a to je nepřijatelné.
Africa and Asia are often the destination of European waste, and this is unacceptable.
CzechObchodní a hospodářské vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie (ASEAN) (rozprava)
Trade and Economic Relations with the countries of South East Asia (ASEAN) (debate)
CzechJednou ze zemí Střední Asie, o kterých se zpravodaj zmiňuje, je Turkmenistán.
Turkmenistan is one of the Central Asian countries the rapporteur mentions.
CzechStřední Asie je mimochodem regionem, v němž mají společný zájem EU a Turecko.
By the way, Central Asia is a region in which the EU and Turkey have a shared interest.
CzechUNESCO již nabídlo svou pomoc, stejně jako Sdružení národů jihovýchodní Asie.
UNESCO has already offered its help, as has the Association of South-East Asian Nations.
CzechTento problém se týká nejen Asie, ale všech zemí ve všech světadílech.
This is a problem not only for Asia, but for every country on every continent.
CzechStřední Asie dosud nevnímá Evropskou unii jako celosvětového hráče.
Until now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
CzechJeho dějiny jsou poznamenány polohou země v blízkosti pomezí Evropy a Asie.
Its history is marked by its location near Europe’s frontier with Asia.
CzechStřední Asie se stává pro Evropskou Unii stále významnějším strategickým partnerem.
Central Asia is becoming an increasingly important strategic partner for the European Union.
CzechA to všechno ve prospěch nedostatečně kvalifikované, levné pracovní síly z Asie.
All of this in favour of under-qualified, cheap labour from Asia.
CzechVietnam se nyní rozvíjí v obzvláště dynamický a přitažlivý region jihovýchodní Asie.
Vietnam is now developing in a particularly dynamic and exciting region in South-East Asia.
CzechPokud se však díváme do Asie, měli bychom mít na mysli i Japonsko.
However, when we look towards Asia, we should also take Japan into consideration.
CzechNaše generace je svědkem impozantního přesunu bohatství a podnikání z Evropy do Asie.
Our generation is witnessing an epical shift in wealth and enterprise from Europe to Asia.
Czech. - (CS) Jaké bylo dědictví Sovětského svazu ve státech Střední Asie?
in writing. - (CS) What was the legacy of the Soviet Union in the countries of Central Asia?
CzechRovněž jsem přivítal delegace odborů z Evropy, Severní i Jižní Ameriky a Asie.
I also welcomed delegations of trade unionists from Europe, North and South America, and Asia.
CzechObecně jsem spíše zastáncem lepších vztahů mezi EU a zeměmi střední Asie.
Therefore I generally support better relations between the EU and central Asian countries.
CzechObchodní a hospodářské vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie (ASEAN) (
Trade and Economic Relations with the countries of South East Asia (ASEAN) (
CzechPodpis smlouvy o spoluprácí EHS–ASEAN (Sdružení států jihovýchodní Asie).
Signature of the EEC-ASEAN (Association of south-east Asian Nations) Cooperation Agreement.