česko-anglicko překlad pro "asi tak"

CS

"asi tak" anglický překlad

volume_up
asi tak {přísl.}
CS

asi tak {příslovce}

volume_up
asi tak (také: asi tam)

Příklady použití pro "asi tak" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAsi tak po dvanácti zápasech řekne "pokaždé prohrajete, nikdy z vás nic nebude.
After a dozen or so matches he says 'you lose every time, you'll never be any good.
CzechKdyž se díváme na porno, jako bychom se sami milovali, i když asi ne tak příjemné.
When we watch pornography, it's a little like having sex, though probably not as good.
CzechTo je asi tak bizardní, jak zjistit, že na Anktartidě je tepleji než v tropech.
That's as bizarre as finding that the Antarctic on the Earth is hotter than the tropics.
CzechA protože sem měl popálených 70 procent těla, zabralo to asi tak hodinu.
And because I had 70 percent of my body burned, it would take about an hour.
CzechTo je asi tak maximum, v co můžeme v mezích společné rybářské politiky doufat.
This is about as much as we can hope for within the confines of the common fisheries policy.
CzechPokud byste tak neučinil, asi bychom se příliš nehnuli z místa.
If you hadn't done so, it would probably be the case that we would be still here.
CzechTohle je kus masa, asi tak jeden a půl kilogramu, který se dá uchopit do dlaně jedné ruky.
Here is a lump of flesh, about three pounds, which you can hold in the palm of your hand.
CzechMyslím, že jsme jej, asi tak před třemi lety, dostali k Vánocům.
I think it was bought for us around three years ago for a Christmas present.
CzechNezdar kola z Dohá by asi nikdy nebyl tak drahý jako právě teď.
The failure of the Doha Round will probably never be more costly than it is right now.
CzechA já takové obrazy miluju -- ten obraz je vlastně asi tak velký, jako ho nyní můžeme vidět.
And I love paintings like that -- the painting is actually about as big as it is right here.
CzechTak tolik asi k poznámkám členů této sněmovny o naslouchání druhým!
So much for the talk in this Chamber about listening to the people!
Czech(Smích) (Potlesk) PM: Protože v dnešní době – (MA: Asi tak.)
(Laughter) (Applause) PM: Because in her lifetime -- MA: That would be so.
CzechA tak, protože máme málo času, tak vám jen přehraji asi tak první dva řádky.
And so therefore, because time is short, if I just play you literally the first maybe two lines or so.
CzechPokud se učí hrát další rok, je mu teď osm, tak zní asi takhle.
Now, if he practices for a year and takes lessons, he's now eight and he sounds like this.
CzechŠli jsme tam a já otevřel skříňku, a v ní bylo asi tak tisíc ramínek, která jsem nasbíral.
And I opened up this cupboard. ~~~ And there was about a thousand coat hangers that I'd collected.
CzechKdyž máte 10 skupin s typickým výkonem, tak asi šest z nich postaví stabilní konstrukci.
If you have 10 teams that typically perform, you'll get maybe six or so that have standing structures.
CzechByly jsme vlastně schopni vypěstovat asi tak jeden salát týdně na typickém okně newyorského bytu.
We were actually able to grow about a salad a week in a typical New York City apartment window.
CzechDěti těchto imigrantů jsou údajně asi tak evropské jako původní evropští obyvatelé; nejsou.
The children of such immigrants are allegedly as European as the indigenous population; they are not.
CzechNásledně pak, funguje to takasi rok, začali pronajímat a vytvářet a rozšiřovat.
Subsequent to that, after it's been going for about a year now, they actually started to lease and create and extend.
CzechDobu ledovou nebo období sucha teď prostě nemáme na programu: "vraťte se asi tak za eon".
Having an ice age or an era of heat is just not on our agenda at the moment: 'please come back in an eon or so.'

Podobné překlady pro "asi tak" anglicky

asi příslovce
asi předložka
English
tak příslovce
tak spojka
English
kdyby tak
asi tam příslovce
jak … tak spojka
neříkat tak ani tak sloveso
zrovna tak příslovce
English
i tak příslovce
English
jít někam jen tak sloveso
nebo tak příslovce
English
právě tak příslovce
English
tak i tak příslovce
English