česko-anglicko překlad pro "asi"

CS

"asi" anglický překlad

volume_up
asi {předl.}
EN
volume_up
asi {přísl.}
CS

asi {předložka}

volume_up
asi (také: kolem, kvůli, o, stran, u)
Byl ode mě asi jen hodinu a půl cesty. ~~~ Vznítil se asi před čtyřmi lety.
It was only about an hour-and-a-half away from me, and it caught fire about four years ago.
Asi po dvou až třech týdnech je tato vrstva široká asi 2,5 cm.
After about two to three weeks, we're looking at something which is about an inch in thickness.
Také je to asi o jasnějších pravidlech zajišťování zájmů Společenství.
It is probably also about clearer rules on how we safeguard the Community interest.

Příklady použití pro "asi" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMožná bychom se mohli dohadovat, že už asi nepotřebovali se dotknout jejích prsů.
Now you and I could argue that they probably did not need to touch her breasts.
CzechVhazování ryb zpátky do moře je další otázka, o které už diskutujeme asi deset let.
The matter of discards is another issue that we have talked about for ten years.
CzechJediný problém je, že první zaostřené zbraně se objevily asi před 200 000 lety.
The only problem is, the first edged weapons only appeared about 200,000 years ago.
CzechByli jsme tam asi 10 minut a pak se vedoucí prodejny rozhodli zavolat policii.
And we were there probably 10 minutes before the managers decided to dial 911.
CzechVěda a vývoj je dohromady v ekonomice veřejně financován asi 0.6 procenty HDP.
R&D in total in the economy, publicly funded, is about 0.6 percent of GDP.
CzechAsi tak po dvanácti zápasech řekne "pokaždé prohrajete, nikdy z vás nic nebude.
After a dozen or so matches he says 'you lose every time, you'll never be any good.
CzechJá osobně si myslím, že je to důležitý cíl, ale měli bychom asi postupovat pomalu.
I myself think that it is an important objective, but perhaps we should go slowly.
CzechTakže důkaz proti našemu modelu budeme asi ignorovat, i když je přesvědčivý.
So evidence against our model, we're likely to ignore, even if it's compelling.
CzechOtázka je: Co jí to dítě asi dá? ~~~ To, co chutná jemu, nebo to, co má ráda ona?
So the question is: What would the baby give her, what they liked or what she liked?
CzechPatří k ní ostrovy Sicílie, Sardinie a Elba a asi 70 dalších menších ostrovů.
It includes the islands of Sicily, Sardinia, Elba and about 70 other smaller ones.
CzechPro obraz asi stačí říci - toto není romanitcký obraz udržitelného farmaření.
Suffice to say it's like -- it's not the prettiest picture of sustainable farming.
CzechA jak si asi dokážete představit, jak strašně moc jsem nesnášel to trhnutí.
And as you can imagine, I hated that moment of ripping with incredible intensity.
CzechAle nejlepší část je zpráva, kterou obdržela pomocná linka Yahoo asi za 20 minut.
But the best part is the message that the Yahoo help desk got about 20 minutes later.
CzechA tyto děti vědí, že snadné ovládání podnebí asi nebude součástí jejich budoucnosti.
And these kids know that painless climate control may not be part of their future.
CzechV Maďarsku jsou například na této formě vytápění závislé asi 2 miliony lidí.
In Hungary, for instance, this form of heating supplies some 2 million people.
CzechA pak jedno asi osmileté dítě řeklo: "Hele, proč bys vlastně nechtěla taky lítat?"
And then, one eight-year-old said, "Hey, why wouldn't you want to fly too?"
CzechZnámý fakt je, že průměrný americký lékař přeruší svého pacienta asi po 14 vteřinách.
We know the average American physician interrupts their patient in 14 seconds.
CzechV zemědělství, stále nejvýznamnější rozpočtové kapitole s objemem asi 50 miliard EUR.
Agriculture, still the most important budget heading, at about EUR 50 billion.
CzechV tomto softwaru máme snadný přístup k asi pěti stům proměnným ze všech zemí.
In this software, we access about 500 variables from all the countries quite easily.
CzechAsi nemusím přítomným kolegům připomínat, jaký přístup má Čína k lidským právům.
I hardly need remind colleagues here of China's approach to human rights.