česko-anglicko překlad pro "Artemis"

CS

"Artemis" anglický překlad

volume_up
Artemis {vl. jm.}
EN
EN

"Artemis" český překlad

CS
CS

Artemis {vlastní jméno}

volume_up
1. "bohyně lovu", mytologie
Artemis
Stejně jako společný podnik Artemis, je teprve v počátcích.
As with the Artemis Joint Undertaking, it is only just starting out.
Absolutorium 2009: Společný podnik ARTEMIS (
2009 discharge: ARTEMIS Joint Undertaking (
Založení společného podniku ARTEMIS (hlasování)
The ARTEMIS Joint Undertaking (vote)
EN

Artemis {vlastní jméno}

volume_up
1. mytologie
Artemis
volume_up
Artemis {vl. jm.} (bohyně lovu)
As with the Artemis Joint Undertaking, it is only just starting out.
Stejně jako společný podnik Artemis, je teprve v počátcích.
2009 discharge: ARTEMIS Joint Undertaking (
Absolutorium 2009: Společný podnik ARTEMIS (
Založení společného podniku ARTEMIS (hlasování)

Příklady použití pro "Artemis" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechStejně jako společný podnik Artemis, je teprve v počátcích.
As with the Artemis Joint Undertaking, it is only just starting out.
CzechEvropská unie už navíc zasáhla, a sice v roce 2003 prostřednictvím vojenské mise zvané Artemis.
Moreover, the European Union has already intervened, this was back in 2003 via a military mission referred to as Artemis.
CzechAbsolutorium 2009: Společný podnik ARTEMIS (
CzechZaložení společného podniku ARTEMIS (hlasování)
Czech. - (PL) Paní předsedající, ARTEMIS je prvním ze čtyř navržených společných podniků se společným cílem a odůvodněním.
in writing. - (PL) Madam President, ARTEMIS is the first of four proposed joint undertakings with a joint aim and justification.
Czech. - (PT) Společný podnik Artemis bude provádět společné technologické iniciativy v oblasti vestavěných počítačových systémů.
in writing. - (PT) The Artemis Joint Undertaking will implement a common technological initiative (CTI) in the area of incorporated information technology systems.
Czech. - (PT) Důvodem, proč jsme se zdrželi hlasování o této zprávě, jsou pochybnosti obklopující založení podniku ARTEMIS, jeho fungování a jeho řízení.
in writing. - (PT) Our abstention on this report is due to the doubts surrounding the establishment of ARTEMIS, its functioning and its management.
CzechTato partnerství zahrnují inovativní léčiva (IMI), "Čisté nebe", evropskou platformu pro nanoelektronické technologie a ARTEMIS pro vestavěné počítačové systémy.
These partnerships cover Innovative Medicines (IMI), 'Clean Sky', European Technology Platform on Nanoelectronics and ARTEMIS for Embedded Computing Systems.
Czech. - (LT) Hlasoval jsem pro tento dokument a pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Artemis na rozpočtový rok 2009.
in writing. - (LT) I voted in favour of this document and discharge in respect of the implementation of the budget of the Artemis Joint Undertaking for the financial year 2009.
CzechÚčetní dvůr i Výbor pro rozpočtovou kontrolu vydaly k plnění rozpočtu společného podniku Artemis na rozpočtový rok 2009 kladné stanovisko.
Both the Court of Auditors and the Committee on Budgetary Control issued a positive opinion on the implementation of the budget of the Artemis Joint Undertaking for the financial year 2009.
Czech. - Tímto se uděluje výkonnému řediteli společného podniku Artemis absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2009.
in writing. - This grants the Executive Director of the Artemis Joint Undertaking discharge in respect of the implementation of the Joint Undertaking's budget for the financial year 2009.
Czech. - (LT) Podpořil jsem tento dokument, protože příslušný výbor rozhodl, že účetní závěrku společného podniku Artemis za rozpočtový rok 2009 schválí.
in writing. - (LT) I endorsed this document, because the Committee responsible decided to approve the closure of the accounts of the Artemis Joint Undertaking for the financial year 2009.
CzechVe Švédsku se objevila tvrzení, že francouzské ozbrojené složky, účastnící se operace Evropské unie Artemis v Bunii v Kongu, se podílely na mučení a předstírané popravě vězně.
Testimony has emerged in Sweden that the French military force involved in EU operation Artemis in Bunia, Congo, engaged in the torture and fake execution of a prisoner.
CzechHlasovala jsem pro udělení absolutoria za rok 2009 společnému podniku Artemis, protože řídil své finance velmi dobře na to, že se agentura nachází v počátečním stadiu své existence.
I voted in favour of granting 2009 discharge to the Artemis Joint Undertaking because it has managed its finances extremely well for an agency which is still in the start-up period.
CzechVyšetřování ukázalo, že mladý muž, zadržený francouzskými silami dne 13. června 2003 při operaci Artemis v Demokratické republice Kongo, nebyl mučen ani vystaven krutému zacházení.
This inquiry showed that the young man captured by French forces on 13 July 2003, during Operation Artemis in the Democratic Republic of Congo, suffered neither torture nor cruel treatment.

Synonyma (anglicky) pro "Artemis":

Artemis
English