česko-anglicko překlad pro "arogantní"

CS

"arogantní" anglický překlad

volume_up
arogantní {příd. jm.}
volume_up
arogantní {příd. jm. m.}
CS

arogantní {přídavné jméno}

volume_up
arogantní (také: domýšlivý, povýšený)
. - (FR) Tento arogantní a imperialistický text je nepřijatelný.
This text, which is of an arrogant and imperial nature, is not acceptable.
Slouží pouze k tomu, aby odhalila arogantní opovrhování EU demokratickým názorem.
It merely serves to expose the EU's arrogant disregard for democratic opinion.
Očekávám proto oficiální omluvu, ne obvyklé arogantní odseknutí.
I therefore expect an official apology and not the usual arrogant retort.
arogantní (také: drzý, neskromný, smělý, troufalý)
Je tedy velmi troufalé, ne-li dokonce arogantní, dovolávat se Lisabonské smlouvy, jakoby to již byla skutečná realita.
It is therefore highly presumptuous, not to say arrogant, to be invoking the name of the Lisbon treaty as if it was already a fact of life.
Pokládám to vůči parlamentům, které ji ještě neratifikovaly a zejména vůči Irům, které čeká referendum, za velmi arogantní a nezdvořilé.
I find this very presumptuous and disrespectful to parliaments that have not yet ratified, and particularly to the Irish people who are still going into referendum.
arogantní (také: domýšlivý, drzý, nadutý, nafoukaný)
volume_up
cocky {příd. jm.}
arogantní
volume_up
uppish {příd. jm.}

Příklady použití pro "arogantní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSlouží pouze k tomu, aby odhalila arogantní opovrhování EU demokratickým názorem.
It merely serves to expose the EU's arrogant disregard for democratic opinion.
Czech. - (FR) Tento arogantní a imperialistický text je nepřijatelný.
This text, which is of an arrogant and imperial nature, is not acceptable.
CzechEU tam postupně ztrácí kredit tím, že se chová spíše jako arogantní supervelmoc.
The EU is gradually giving away its trump cards here by acting rather like an arrogant superpower.
CzechOčekávám proto oficiální omluvu, ne obvyklé arogantní odseknutí.
I therefore expect an official apology and not the usual arrogant retort.
Czech. - (NL) S hlubokým přesvědčením jsem hlasoval proti federalistické a arogantní zprávě.
in writing. - (NL) I voted against this federalist and arrogant report with great conviction.
CzechNemyslím si, že nám pomohou arogantní a snobské vstupy nebo lekce o tom či onom.
I do not think that any arrogant, snobbish intervention, giving us lessons about this or that, helps us either.
CzechProto bychom měli své chyby vyhodnotit, a ne být tak arogantní a prostě dál pokračovat jako dřív.
Therefore, we should analyse our mistakes and not be so arrogant as simply to carry on as before.
CzechPane předsedající, zase jsme u toho: další arogantní snaha s ještě větší přetvářkou o napodobení Ameriky.
Mr President, here we go again: more posturing, another hubristic attempt to emulate America.
CzechJe arogantní v tom smyslu, že se domníváme, že jsme nejlepší, a že proto máme univerzální měřítko.
It's arrogant in the sense that we think that we are best, and therefore we have the universal measure.
CzechPředtím jsem byl velmi sobecký a arogantní.
Previous to this time, I was very selfish and self-righteous.
CzechEvropa musí přestat být tak povýšenecká a arogantní, jinak se bude stále více svým občanům vzdalovat.
Europe has to stop being so patronising and arrogant, or it will just become more and more isolated from its citizens.
CzechJedna minuta na vystoupení je i tak velmi málo a zkrácení seznamu je podle mého názoru také dost arogantní.
One minute of speaking time is already very little, and shortening the list is, in my view, also rather arrogant.
CzechNavíc bylo poněkud arogantní přivlastňovat si vedoucí úlohu v procesu boje proti změně klimatu.
On top of this, there was also a little arrogance in claiming a leading role in the process of the fight against climate change.
CzechTo je bezostyšné vyjádření arogantní moci!
This is a brazen expression of the arrogance of power!
CzechRozhodně věřím, že důvodů je mnoho, a bylo by trochu přehnané a arogantní pokoušet se situaci zjednodušovat.
I definitely believe that there are many reasons, and it would be a little excessive and arrogant to try to simplify the situation.
CzechTato zpráva je arogantní a brutální.
CzechJe tedy velmi troufalé, ne-li dokonce arogantní, dovolávat se Lisabonské smlouvy, jakoby to již byla skutečná realita.
It is therefore highly presumptuous, not to say arrogant, to be invoking the name of the Lisbon treaty as if it was already a fact of life.
CzechJe to arogantní imperialismus.
CzechTo je arogantní prohlášení.
CzechTrochu se za ni stydím, protože jsou zde přítomni zástupci veřejnosti a protože se jedná o negativní, arogantní tvář Evropy.
I am a little ashamed on its behalf on account of the members of the public up there, as this is the negative side, the arrogant side of Europe.