česko-anglicko překlad pro "armáda"

CS

"armáda" anglický překlad

EN
CS

armáda {ženský rod}

volume_up
armáda (také: vojsko)
volume_up
army {podstatné jméno}
Saakašviliho armáda zaútočila jako první a zahájila globální konflikt.
Shakashvili's army attacked and so triggered the global conflict.
Venku čeká armáda lobbistů a všichni se snaží ze svého oboru udělat zvláštní případ.
Out there is an army of lobbyists, all making special cases for their industry.
V Barmě armáda pacifikuje regiony obývané etnickými menšinami.
In Burma the army is pacifying regions inhabited by ethnic minorities.
volume_up
force {podstatné jméno}
Je známo, že afghánská armáda a policejní složky jsou v těžké finanční situaci.
It is well known that the Afghan Army and police force are in a difficult financial situation.
Armáda se nedokázala ubránit a tak jediným, kdo chrání civilní obyvatelstvo, jsou příslušníci mírové mise Organizace spojených národů MONUC.
The latter proved unable to resist, leaving only MONUC, the United Nations peacekeeping force, to protect the civilian population.
A není zřejmé, že armáda a ozbrojené síly budou mít nadále moc, nebo že ji budou kontrolovat?
And is it not evident, that the army and the armed forces will keep a tight hold on or control power?

Příklady použití pro "armáda" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA to všechno proto, že turecká armáda zdá se na Kypru diktovala tureckou politiku.
And all this because the Turkish military seem to dictate Turkish policy on Cyprus.
CzechVenku čeká armáda lobbistů a všichni se snaží ze svého oboru udělat zvláštní případ.
Out there is an army of lobbyists, all making special cases for their industry.
CzechZatímco hovoříme, je v hlavním městě přítomna armáda, která vyhledává a zatýká osoby.
The army is in the capital, carrying out searches and making arrests as we speak.
CzechBylo to tak vážné, že při evakuaci nejhůře zasažených oblastí musela zasáhnout armáda.
It was so bad that the army had to intervene to evacuate the hardest hit areas.
CzechKterý Gruzínec by nyní souhlasil s tím, aby se ruská armáda ujala role policisty?
What Georgian citizen could now agree to the Russian army playing the role of policeman?
CzechJe známo, že afghánská armáda a policejní složky jsou v těžké finanční situaci.
It is well known that the Afghan Army and police force are in a difficult financial situation.
CzechLibanonská armáda by měla mít monopol na vojenskou činnost a měla by ovládat své území.
The Lebanese army should have the monopoly on military activity and control its territory.
CzechArmáda navíc vydala rozkazy zakazující západním Indiánům opustit rezervace.
In addition, the military issued orders forbidding western Indians from leaving reservations.
CzechArmáda totiž také generuje nové technologie a může vytvořit nová, moderní pracovní místa.
This is because the Army also generates new technologies, and can create new, modern jobs.
CzechA když jdeš na tuhle stránku, tak tam vidíš "Armáda USA", přímo tam.
It says "U.S. Army" right on it. I mean, these Christians, they're nuts.
CzechJak je známo, Evropský parlament není armáda extremistů s revolučními požadavky.
As is well known, the European Parliament is not an army of extremists making revolutionary demands.
CzechNezaznamenali jsme skoro žádný pokrok v přijímání reforem a armáda má stále velkou moc.
Hardly any progress has been made on reforms, and the army still plays a very important role.
CzechJe všeobecně známo, že pákistánská armáda ovládá hospodářství země a zároveň ji také řídí.
It is widely known that Pakistan's army dominates the country's economy and administration.
CzechArmáda a vojáci si libovali v nejsadističtější podobě brutality.
The army and the military indulged themselves in the most sadistic form of brutality.
CzechSeverní armáda okupuje oblast Abyei a 15 000 lidí se dalo na útěk.
The Northern army has occupied Abyei and 15 000 people have taken flight.
CzechPaní předsedající, před 50 lety čínská armáda zasadila konečnou ránu tibetskému odporu.
Madam President, 50 years ago, the Chinese army delivered the final blow to Tibetan resistance.
CzechStrana Sinn Féin, Irská republikánská armáda (IRA) nyní mají posty ve vládě Severního Irska.
Sinn Féin/IRA now hold posts in the government of Northern Ireland.
CzechSaakašviliho armáda zaútočila jako první a zahájila globální konflikt.
Shakashvili's army attacked and so triggered the global conflict.
CzechArmáda sousední Etiopie se prohlásila za jejich ochránce.
The army of neighbouring Ethiopia has appointed itself their joint protector.
CzechJe zjevné, že pokud je nyní u moci armáda, tak lže a nesmíme věřit jejím slovům.
It is obvious that now that the military are in power, they are lying and must not be taken at their word.