česko-anglicko překlad pro "argumenty"

CS

"argumenty" anglický překlad

CS

argumenty {mužský rod množné číslo}

volume_up
argumenty
Toto usnesení přijímá některé argumenty vznesené na summitu v Cochabambě.
This resolution accepts some of the arguments made at the Cochabamba Summit.
Někdy je dokonce zapotřebí použít donucování, pokud běžné argumenty nezabírají.
Sometimes you even have to resort to coercion, if the usual arguments do not work.
Vzhledem k názorům, které byly prezentovány, nemohu tyto argumenty pochopit.
Given the opinions that have been presented, I cannot understand these arguments.

Příklady použití pro "argumenty" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPodle mého názoru bychom jejich věcné argumenty měli vzít zcela vážně na vědomí.
In my opinion, we should pay very serious attention to their objective arguments.
CzechNěkdy je dokonce zapotřebí použít donucování, pokud běžné argumenty nezabírají.
Sometimes you even have to resort to coercion, if the usual arguments do not work.
CzechDříve než přijmeme různá opatření, musíme mít argumenty a zjištění odborníků.
Before we adopt various measures, we need to have arguments and expert findings.
CzechVzhledem k názorům, které byly prezentovány, nemohu tyto argumenty pochopit.
Given the opinions that have been presented, I cannot understand these arguments.
CzechTo je víceméně všechno, čím jsem chtěl reagovat na vaše argumenty a podporu.
That is more or less all I wanted to add as a response to your points and support.
CzechZačtvrté, když dojdou argumenty, objeví se skutečný důvod: sociální dumping.
Fourthly, when the arguments run out, the real reason is revealed: social dumping.
CzechÚčastním se této rozpravy, protože jsem chtěla slyšet argumenty o právním základu.
I came to this debate because I was anxious to hear the arguments about legal bases.
CzechOvšemže mají Komise a Rada dva silné argumenty k tomu, aby situaci přehodnotily.
The Commission and the Council, of course, have two strong arguments for a reappraisal.
CzechK otázkám digitálního obsahu bych se chtěla vrátit příště, s nezvratnými argumenty.
I would like to turn to digital issues next time, with rock solid arguments.
CzechVšechny argumenty pro současnou podobu směrnice a proti ní již byly řečeny.
Everything has been said, both for and against this directive in its current form.
CzechEvropští občané mají skutečně právo vědět, jaké jsou tyto argumenty a intervence.
European citizens have every right to know what these arguments and interventions are.
CzechDomnívám se, že v této sněmovně potřebujeme vést rozpravy a uvádět argumenty.
I think that in this House we need to have debates and set forth arguments.
CzechNeshodujeme se, ale diskutujeme o nich a snažíme se vyměnit si myšlenky a argumenty.
We disagree, but we discuss them and we try to exchange ideas and arguments.
CzechVzala jsem si slovo, až když už tato rozprava pokročila, takže argumenty již zazněly.
I have taken the floor late in this debate, so the arguments have been heard.
CzechNemůžeme dopustit, aby náboženské argumenty podněcovaly diskriminaci a násilí.
We cannot permit religious arguments to fuel discrimination and violence.
CzechTyto vědecké argumenty týkající se změny klimatu a jejího dopadu jsou naprosto zjevné.
The scientific arguments about climate change and its impact are glaringly obvious.
CzechPokud je chce získat zpět, bude muset přijít se závažnějšími argumenty.
It will have to come up with more serious arguments if it wants to win them back.
CzechDoufám, že Komise naše argumenty zváží a v nejbližší době nám předloží návrh dokumentu.
I hope that the Commission will reflect on this and will soon propose a text to us.
CzechS velkým zájmem jsme si vyslechli argumenty, které jste dnes večer předložila.
We have listened with great interest to the arguments that you put forward this evening.
CzechZpráva je, jak se u pana Arifa dá očekávat, dobře vyvážená a obsahuje relevantní argumenty.
It is, as you would expect from Mr Arif, a well-argued and well-balanced report.