česko-anglicko překlad pro "argumentace"

CS

"argumentace" anglický překlad

CS

argumentace {ženský rod}

volume_up
argumentace (také: argument, debata, hádka, polemika, rozbor, souhrn, sylabus)
volume_up
argument {podstatné jméno}
Dále se již nebudu zabývat seriózností tohoto způsobu argumentace.
At this point, I will refrain from commenting on the seriousness of this line of argument.
Za zavřenými dveřmi se argumentace zaměřuje na čitatele.
Behind closed doors the argument has focused on the numerator.
Musím připustit, že argumentace pana ministra je přesvědčivá.
I must admit that the Minister's argument is convincing.
volume_up
reasoning {podstatné jméno}
Naivní argumentace obsažená v této zprávě by pro světové hospodářství byla katastrofou.
The naive reasoning in this report would be disastrous to the global economy.
Nejvážnější na celé věci je způsob argumentace, který Itálie zvolila pro obhajobu této diskriminace.
The most serious thing is the line of reasoning taken by Italy in defence of this discrimination.
Taková argumentace nevyhnutelně vede k jedinému výsledku: nižším veřejným investicím jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni.
This reasoning inevitably leads to only one outcome: lower public investment at both national and European level.
argumentace (také: dokazování)
volume_up
argumentation {podstatné jméno}

Příklady použití pro "argumentace" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNaivní argumentace obsažená v této zprávě by pro světové hospodářství byla katastrofou.
The naive reasoning in this report would be disastrous to the global economy.
CzechTaková argumentace je v tak závažné a citlivé problematice nepřijatelná.
Arguments such as this are unacceptable in such a serious and sensitive area.
CzechMyslím si, že argumentace ve prospěch návrhu zazněla z řady úst.
I think that the arguments in favour of the proposal have come from many sides.
CzechČili nemyslím si, že argumentace čistě finanční je v tomto směru silná.
In other words, purely financial arguments cannot give the full picture.
CzechDále se již nebudu zabývat seriózností tohoto způsobu argumentace.
At this point, I will refrain from commenting on the seriousness of this line of argument.
Czech. - (DE) Pane předsedo, pro mě je takováto argumentace něčím neuvěřitelným.
on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, I find this line of argument beyond belief.
CzechNejvážnější na celé věci je způsob argumentace, který Itálie zvolila pro obhajobu této diskriminace.
The most serious thing is the line of reasoning taken by Italy in defence of this discrimination.
CzechZa zavřenými dveřmi se argumentace zaměřuje na čitatele.
Behind closed doors the argument has focused on the numerator.
CzechJsem si vědom toho, že politicky správná argumentace vyžaduje podporu takzvaných ekologických pracovních míst.
I am aware that the politically correct argument insists on promoting so-called 'green' jobs.
CzechMusím připustit, že argumentace pana ministra je přesvědčivá.
I must admit that the Minister's argument is convincing.
CzechArgumentace a odpovědnost za rozhodnutí musí být transparentní, ne však rozhovory mezi jednotlivci.
The argument and responsibility for decisions must be transparent, not the dialogue between individuals.
CzechTedy podporu obnovitelným zdrojům ano, ale ne militantní boj bez věcné diskuse a argumentace.
Therefore, it is 'yes' to renewable sources but 'no' to a militant attack without factual debate and arguments.
CzechKolikrát jsme již tento typ argumentace slyšeli?
How many times have we heard those kind of arguments before?
CzechNaše argumentace by se tímto směrem ubírat neměla.
CzechNyní se dostávám k jádru své argumentace.
CzechTaková argumentace nevyhnutelně vede k jedinému výsledku: nižším veřejným investicím jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni.
This reasoning inevitably leads to only one outcome: lower public investment at both national and European level.
Czech. - (DE) Pane předsedo, myslím, že argumentace pana Swobody byla nepochybně stručná, ale výstižná.
on behalf of the PPE-DE Group. - (DE) Mr President, I believe Mr Swoboda's argument was admittedly brief, but it was concise.
CzechPak se najednou začala objevovat výrazná aktivita v kruhu oponentů a kritiků této zprávy a její argumentace.
It was only then that, suddenly, there was significant activity among the opponents and critics of this report and the arguments contained in it.
CzechDovolte mi ještě, abych se dotkl dvou vystoupení, která vystoupila z obecné argumentace tím, že přinesla ne zcela obvyklý argument.
Allow me also to touch on two speeches that contrasted with the more general debate by introducing a slightly unusual argument.
CzechProto vedení a budování celé argumentace na technickém základu, abychom se vyhnuli nutnému politickému rozhodnutí, je poněkud nelegitimní.
Therefore, conducting and building the whole argument on a technical basis to avoid having to make the political choice is somewhat lacking in legitimacy.