česko-anglicko překlad pro "architektura"

CS

"architektura" anglický překlad

CS

architektura {ženský rod}

volume_up
architektura (také: stavitelství)
volume_up
architecture {podstatné jméno}
Již v roce 2007 se vědělo, že architektura systému SWIFT musí být reformována.
It was known back in 2007 that the architecture of Swift needed to be reformed.
Ústavní architektura Evropské unie stále více přejímá formu národního státu.
The constitutional architecture of the European Union is increasingly taking on the form of a nation state.
Vidíte, že tam roste architektura, vyplňujíc prázdnotu.
You can see there's architecture growing, filling the void.

Příklady použití pro "architektura" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJiž v roce 2007 se vědělo, že architektura systému SWIFT musí být reformována.
It was known back in 2007 that the architecture of Swift needed to be reformed.
CzechNebo můžete uzavřít budovu a celá architektura zmizí jako v tomto případě.
Or you could close the building, and the whole architecture will disappear, like in this case.
CzechÚstavní architektura Evropské unie stále více přejímá formu národního státu.
The constitutional architecture of the European Union is increasingly taking on the form of a nation state.
CzechA myšlenka, že sama architektura jaksi podléhá algoritmické optimalizaci, není úplně přehnaná.
And the idea that architecture itself is somehow subject to algorithmic optimization is not far-fetched.
CzechVidíte, že tam roste architektura, vyplňujíc prázdnotu.
You can see there's architecture growing, filling the void.
CzechA je to právě tato architektura, kterou posílíme, přijmeme-li znění návrhu, které nám spoluzákonodárci předkládají.
It is this architecture as a whole that would be enhanced by the adoption of the proposal as amended by the colegislators.
CzechA techničtější témata, jako architektura, materiály, a kupodivu i muži, to jsou témata, o kterých radši nemluvte.
And the more technical topics, such as architecture, materials and, strangely enough, men, those are not good topics to talk about.
CzechNavigation Path: Home > The European Central Bank > Činnost > Mezinárodní záležitosti > Globální finanční architektura
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Tasks > International affairs > Global financial architecture
Czechmoderní architektura 20. století
Czecharchitektura 19. století
CzechVýchodiskem tohoto přístupu je víceprocesová architektura prohlížeče Chrome pro Android, která jednotlivé webové stránky jasně odděluje.
The multi-process architecture in Chrome for Android sets the foundation for this and establishes clear boundaries between web page content.
Czech(PL) Pane předsedo, literatura, divadlo, architektura, vizuální umění, řemesla, kino a televize jsou důkazy kulturní rozmanitost Evropy.
(PL) Mr President, literature, theatre, architecture, the visual arts, crafts, the cinema and television demonstrate Europe's cultural diversity.
Czech. - Naše mezinárodní hospodářská a finanční architektura - pocházející z konce druhé světové války - je v současnosti pod velkým tlakem.
in writing. - Our international institutional economic and financial architecture - dating from the end of the war - is currently under strong pressure.
CzechByla vytvořena nová institucionální architektura mezi oběma kontinenty a chtěl bych poblahopřát oběma předsedům za vykonanou práci.
A new institutional architecture between the two continents is being put in place and I wish to congratulate the two presidents for the work that they have completed.
CzechMalebným hlavním městem Vilnius protékají řeky Neris a Vilnia a architektura v jeho nejstarší části se řadí k evropským skvostům.
The capital, Vilnius, is a picturesque city on the banks of the rivers Neris and Vilnia, and the architecture within the old part of the city is some of Eastern Europe’s finest.
CzechDo té doby bude připravena nová architektura finanční regulace a dohledu na základě návrhů Komise po dohodě s Radou a Evropským parlamentem.
We will have the new architecture of financial regulation and supervision in place by then, following Commission proposals and agreement with the Council and in Parliament.