česko-anglicko překlad pro "aplikovat"

CS

"aplikovat" anglický překlad

CS

aplikovat [aplikuji] {sloveso}

volume_up
V této souvislosti je zkrátka nemožné aplikovat aritmetický průměr půl na půl.
It is simply impossible to apply an arithmetical division into equal halves.
Ale jak se ukazuje, nelze tento postup snadno aplikovat v každodenním životě.
But as it turns out, this is not a very easy idea to apply in everyday life.
Já chci aplikovat informační vizualizace na myšlenky a koncepty.
I like to apply information visualization to ideas and concepts.

Příklady použití pro "aplikovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(Smích) Ale jde o velkou část Bible, takže jsem si říkal, že ji musím aplikovat.
(Laughter) But it's a big part of the Bible, so I figured I had to address it.
CzechV této souvislosti je zkrátka nemožné aplikovat aritmetický průměr půl na půl.
It is simply impossible to apply an arithmetical division into equal halves.
CzechAle jak se ukazuje, nelze tento postup snadno aplikovat v každodenním životě.
But as it turns out, this is not a very easy idea to apply in everyday life.
CzechNaše zkušenosti bychom v Afghánistánu měli aplikovat moudře a kompetentně.
We should be applying this experience wisely and competently in Afghanistan.
CzechAle myslím, že bychom mohli využít jejich techniky a aplikovat je na zdravé jídlo.
But I think we can use their techniques and apply them to healthy food.
CzechTo je to, co bylo dohodnuto a to, co se má aplikovat na celou dálniční síť.
This is what has been agreed. It is also to be applied to the entire motorway network.
CzechDnes je zapotřebí aplikovat v těchto otázkách soudržnou politiku Evropské unie.
A consistent European Union policy is needed on these matters today.
CzechTato zpráva má za cíl aplikovat zvláštní sazbu spotřební daně na pivo vyráběné na Madeiře.
This report aims to apply a special rate of excise duty to beer produced in Madeira.
CzechOtázkou zde není, jak aplikovat lék prostřednictvím plastové pomůcky, jak bylo řečeno.
The issue here is not how to deliver a medicine with a piece of plastic, as has been said.
CzechLze ji tudíž aplikovat, aniž by se uplatnila současná omezení.
As a result, they can be administered without applying the current restrictions.
CzechZároveň je cílem aplikovat tento recept na Irsko a Portugalsko.
At the same time, the aim is to apply this recipe to Ireland and Portugal.
CzechA nyní budu aplikovat stejný impuls na svůj mozek, do části mozku, která ovládá mou ruku.
So now I'm going to apply that same pulse to my brain, to the part of my brain that controls my hand.
CzechKdekoli chceme zabránit, aby se z demokracie stala anarchie, musíme na lobbing také aplikovat jasná pravidla.
Wherever democracy is not to be anarchy, clear rules must also apply to lobbying.
CzechJá chci aplikovat informační vizualizace na myšlenky a koncepty.
I like to apply information visualization to ideas and concepts.
CzechJe nepochybné, že je třeba důsledně aplikovat stávající legislativu.
Existing legislation must certainly be applied consistently.
CzechChemikálii Roundup je možné aplikovat na březích řeky nebo potoka.
There is a chemical called Roundup which can actually be sprayed on the banks of a river or a stream.
CzechTeď se nejspíš ptáte: tohle jsou hezké laboratorní pokusy, ale můžeme je aplikovat do reálného života?
So you may be wondering: these are beautiful laboratory experiments, do they really apply to real life?
CzechMůžeme tyto značkovače aplikovat v místě nádoru.
We can take these markers and we can inject them in a tumor site.
CzechOpakuji: nejprve je nutné zavést hierarchii, aby bylo možné co nejlépe společně aplikovat schválená pravidla.
I repeat: first the hierarchy, so that jointly agreed rules can be applied in the best possible way.
CzechDruhou podmínkou je transparentnost výsledků testování, které budeme aplikovat v rámci bankovních systémů.
The second condition is the transparency of the test results which we will apply in the banking systems.