česko-anglicko překlad pro "apelovat"

CS

"apelovat" anglický překlad

CS

apelovat [apeluji] {sloveso}

volume_up
(PL) Paní předsedající, chtěl bych apelovat na cit pro přiměřenost.
(PL) Madam President, I would like to appeal for a sense of proportion.
Důrazně apelovat na prezidenta Karzáího, aby zakročil, a poskytnout mu v této věci podporu.
Appeal forcefully to President Karzai to take action and support him on this;
Uměle se snaží apelovat na národní hrdost.
It is artificially attempting to appeal to national pride.

Příklady použití pro "apelovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDůrazně apelovat na prezidenta Karzáího, aby zakročil, a poskytnout mu v této věci podporu.
Appeal forcefully to President Karzai to take action and support him on this;
CzechNyní bych chtěla apelovat na příslušného komisaře, pana Šemetu, aby konečně podnikl kroky.
I would now call on the responsible Commissioner, Mr Šemeta, finally to take action.
CzechMohu jen apelovat na národní parlamenty, aby svých nových příležitostí hojně využívaly!
I can merely ask the national Parliaments to make thorough use of these new opportunities!
CzechNa základě toho musíme apelovat na Brazílii, aby tuto dohodu dodržovala.
As such, we must address an appeal to Brazil to respect this agreement.
CzechChtěla bych proto apelovat na usnadnění přístupu k financování výzkumu.
I would like to call for access to research funding to be made easier.
Czech(PL) Paní předsedající, chtěl bych apelovat na cit pro přiměřenost.
(PL) Madam President, I would like to appeal for a sense of proportion.
CzechChtěl bych apelovat na předsednictví, aby určitou pozornost věnovalo každodenním problémům.
I would like to appeal to the presidency to devote some of its attention to everyday problems.
CzechChtěla bych proto apelovat na formu a také na větší citlivost vůči sobě.
I would therefore like to make an appeal for good manners and for greater sensitivity towards each other.
CzechV tomto ohledu musím přímo apelovat na Komisi.
In this regard, I must make an explicit appeal to the Commission.
CzechCo můžeme však udělat je apelovat na Egypťany, aby si zvolili nikoliv Muslimské bratrstvo, ale světské představitele.
What we can do is call on the Egyptians to elect, not the Muslim Brotherhood, but secular leaders.
CzechMusíme apelovat na ty sousední země, které mohou pomoci.
We must appeal to those outside who can help.
CzechUměle se snaží apelovat na národní hrdost.
It is artificially attempting to appeal to national pride.
CzechChtěl bych apelovat na nás na všechny, abychom byli opatrní, chceme-li regulovat osoby samostatně výdělečně činné.
I would like to appeal to all of us to be careful when we come to regulating the self-employed themselves.
CzechBalíček je náročný, balíček je obtížný, ale chtěl bych apelovat na smysl pro odpovědnost každého z vás.
It is a demanding package, it is a difficult package, but I would like to appeal to everyone's sense of responsibility.
CzechChtěla bych opět apelovat na Komisi, aby se skutečně zamyslela nad způsobem, jakým občanům vysvětluje své záměry.
I would like to call again on the Commission to think seriously about how it will explain its plans to citizens.
CzechChtěl bych apelovat na Komisi, aby se v souladu s evropským právem přestala vměšovat do otázek trhu práce v Irsku.
I would appeal to the Commission to comply with European law and stop interfering in labour market issues in Ireland.
CzechChtěl bych apelovat na pana předsedu Van Rompuyho a pana předsedu Barrosa, aby znovu posoudili tak zvanou exit strategii.
I would urge President Van Rompuy and President Barroso to reconsider the nature of the so-called exit strategy.
CzechChtěla bych apelovat na poslance a jejich smysl pro disciplínu a odpovědnost, protože máme velmi omezené lhůty.
I would like to appeal to the Members and their sense of discipline and responsibility, because we have very tight deadlines.
CzechObecně bych však chtěla apelovat na to, že je nutné důrazně a trvale odsuzovat brutální porušování práv žen.
In general, however, I would like to call for the need for strong and ongoing condemnation of brutal violations of women's rights.
CzechProto by měl boj proti padělaným léčivým přípravkům apelovat na svědomí politických představitelů po celém světě.
For this reason, the fight against falsified medicines should appeal to the conscience of political leaders around the world.