česko-anglicko překlad pro "aparát"

CS

"aparát" anglický překlad

CS

aparát {mužský rod }

volume_up
volume_up
apparatus {podstatné jméno}
Je aparát EU příliš nešikovný a byrokratický, aby se s tímto úkolem vypořádal?
Is the EU apparatus too cumbersome and bureaucratic to deal with this task?
Politická strana však není pouhý stranický aparát; je mnohem víc než to.
However, a political party is not merely the party apparatus; it is much more than that.
Nevytvořili jsme silný aparát pro posouzení dopadů pro EU a nyní za to platíme.
We have omitted to put in place a robust impact assessment apparatus for the EU and now we pay the price.
volume_up
device {podstatné jméno}
volume_up
appliance {podstatné jméno}

Příklady použití pro "aparát" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe aparát EU příliš nešikovný a byrokratický, aby se s tímto úkolem vypořádal?
Is the EU apparatus too cumbersome and bureaucratic to deal with this task?
CzechLukašenko a jeho aparát jednají způsobem, který se jim dříve či později vymstí.
Sooner or later Mr Lukashenko and his party machine will pay dearly for acting in this manner.
CzechPolitická strana však není pouhý stranický aparát; je mnohem víc než to.
However, a political party is not merely the party apparatus; it is much more than that.
CzechNevytvořili jsme silný aparát pro posouzení dopadů pro EU a nyní za to platíme.
We have omitted to put in place a robust impact assessment apparatus for the EU and now we pay the price.
CzechPodívám-li se na vládní aparát v Německu, i zde vidím nesprávné lidi u kormidla.
When I look at the government apparatus in Germany, I can see that, there too, the wrong people are at the helm.
CzechVíte, co je třeba - podporovat investice, přitáhnout kapitál a směle seškrtat výdaje na byrokratický aparát.
You know what is needed - to encourage investment, attract capital and boldly cut bureaucratic expenses.
CzechUčinil jsem to proto, že jakýkoli aparát detekce na dálku určitě povede k sledování na ještě delší vzdálenosti.
I did so because any kind of remote-sensing apparatus is bound to lead to longer-distance surveillance.
CzechArmáda a policie cvičená EU navíc podporuje represivní aparát zkorumpovaného režimu prezidenta Kabily.
In addition, the army and police trained by the EU support the repressive apparatus of the corrupt Kabila regime.
CzechNa jedné straně musí být opět posílen bezpečnostní aparát, který byl v nedávných letech podfinancován.
On the one hand, the security apparatus, which, in recent years, has been starved of funds, must be topped up again.
CzechCílem návrhu je rozšířit státní aparát Evropské unie, aby měla svůj efektivně fungující policejní sbor.
This is all about creating another aspect of the apparatus of EU statehood, so that it has an effective EU police force.
CzechAktivovali aparát oslabující vládnoucí koalici, aby ji zdiskreditovat v oblasti, v níž je nejsilnější.
They have activated the machinery of undermining the ruling coalition to discredit it in the very area in which it is strongest.
CzechČinnost státního aparátu začal kopírovat aparát sandinistický, čímž následoval příkladu kubánského Výboru na obranu revoluce.
The Sandinista apparatus began to duplicate state apparatus, following the example of the Cuban Committees for the Defence of the Revolution.
CzechPrávě naopak, riziko vzniku nezávislého byrokratického aparátu je tím větší, čím více je stranický aparát nezávislý na svých členech.
On the contrary, the risk of an independent bureaucratic apparatus developing is greater the more financially independent from their members the parties' apparatus becomes.
CzechÚřední aparát by se z této skutečnosti měl poučit a v budoucnu se vyvarovat chyb a nesprávného jednání uplatněním doporučení uvedených ve zprávě.
The administration should draw a lesson from this fact, and avoid mistakes and incorrect action in future by applying the recommendations presented in the report.
CzechPoté, co represivní aparát úřadující vlády necouvl ani před statutem poslance Evropského parlamentu Dimitera Stojanova, v co může doufat obyčejný bulharský občan?
After the repressive apparatus of the incumbent did not spare the MEP status of Dimiter Stoyanov, what remains for the ordinary Bulgarian citizen?
CzechAparát Evropské služby pro vnější činnost by se měl využít právě pro tento účel - na podporu a na ochranu lidských práv na celém světě.
The apparatus of the European External Action Service should be used for this very purpose - to promote human rights and to protect human rights defenders throughout the world.
CzechSkutečnost, že je nějaká země novým členským státem, nebo že má relativně malý administrativní aparát, není znakem slabosti, ale je to spíše dobré znamení.
Here the fact that some country is a new Member State or that it has a relatively small administrative apparatus is not a weakness but is rather a good sign.
CzechPrezident Chávez a jím kontrolovaný aparát se neustále dopouštějí četných aktů politické perzekuce a obtěžování zástupců demokratické opozice.
President Chávez and the apparatus which he controls constantly commit numerous acts of political persecution and harassment of representatives of the democratic opposition.
CzechObrovský vojenský aparát tam nyní převzal úkoly humanitárních a rozvojových organizací, což je věcí, kterou tyto organizace ostře kritizovaly.
A massive military apparatus has now taken over the tasks of humanitarian and development organisations there, something that has been sharply criticised by these organisations.
CzechCelá struktura státu a represivní aparát v obou zemích jsou nasměrovány na zničení křesťanství - katolické církve i protestantských skupin.
In both countries, the entire structure of the state and the apparatus of repression has been directed at the destruction of Christianity - of both the Catholic Church and Protestant groups.