česko-anglicko překlad pro "antikoncepce"

CS

"antikoncepce" anglický překlad

CS

antikoncepce {ženský rod}

volume_up
antikoncepce
volume_up
contraception {podstatné jméno}
Za druhé, ženy získaly prostřednictvím antikoncepce kontrolu nad svým reprodukčním životem.
Secondly, women gained control over their reproductive lives through contraception.
Kromě toho existují církve, které problematiku antikoncepce neřeší.
Furthermore, there are churches which do not address the issues of contraception to their congregation.
To nepochybně znamená, že antikoncepce a potrat musejí být ženám zpřístupněny tak, jak je to jen možné.
This very clearly means that contraception and abortion must be made as accessible as possible to women.
antikoncepce (také: populační kontrola)
volume_up
birth control {podstatné jméno}
A většina to udělala bez použití antikoncepce.
And most of them did so without using birth control.
antikoncepce
volume_up
birth-control {podstatné jméno}
A většina to udělala bez použití antikoncepce.
And most of them did so without using birth control.

Příklady použití pro "antikoncepce" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJsem proto zastáncem názoru, že by antikoncepce měla být zdarma, zejména pro mladistvé.
I therefore advocate that contraceptives should be free, particularly for minors.
CzechZa druhé, ženy získaly prostřednictvím antikoncepce kontrolu nad svým reprodukčním životem.
Secondly, women gained control over their reproductive lives through contraception.
CzechVe spojení s dostatečnou sexuální výchovou zlepšují některé druhy antikoncepce i zdraví matek.
They also improve maternal health when combined with sufficient sex education.
CzechKromě toho existují církve, které problematiku antikoncepce neřeší.
Furthermore, there are churches which do not address the issues of contraception to their congregation.
CzechMusí být zajištěna také snadná dostupnost antikoncepce.
Contraceptives must also be made readily available to them.
CzechTo nepochybně znamená, že antikoncepce a potrat musejí být ženám zpřístupněny tak, jak je to jen možné.
This very clearly means that contraception and abortion must be made as accessible as possible to women.
CzechA většina to udělala bez použití antikoncepce.
And most of them did so without using birth control.
CzechPříčiny známe: nezdravá strava, příliš málo tělesného pohybu, antikoncepce, alkohol, kouření a škodlivé vlivy životního prostředí.
We know the causes: unhealthy diet, too little exercise, contraceptives, alcohol, smoking, and harmful environmental factors.
CzechInvestovat by se mělo vždy na úrovni plánování rodiny a antikoncepce a potrat by měl být poslední instancí ve výjimečných situacích.
Investment should always be made at the level of family planning and contraception, with abortion being a last resort for exceptional situations.
CzechLogicky tedy předpokládám, že podle evropských institucí sexuální a reprodukční zdraví znamená pouze politiku potratů a antikoncepce.
I therefore logically assume that, according to the European institutions, sexual and reproductive health is simply an abortion and anti-conception policy.
CzechPřes čtvrt milionu bylo poučeno o plánovaném rodičovství pomocí nové abecedy -- A pro Antikoncepce, D pro dítě, N pro nitroděložní tělísko, V pro vasektomii.
Over a quarter of a million were taught about family planning with a new alphabet -- A, B for birth, C for condom, I for IUD, V for vasectomy.
CzechV této specifické oblasti představuje zjednodušující přístup k otázce potratů, na které se hledí jako na druh antikoncepce či léčby, důvod ke znepokojení.
In this specific area, the simplistic approach to the issue of abortion, seen as a contraceptive or treatment measure, but always necessary, is a matter of concern.
CzechVážení přátelé, v poslední době se v odborné lékařské literatuře objevují články, které hovoří o přímém vztahu mezi užíváním hormonální antikoncepce a rakovinou prsu.
Ladies and gentlemen, articles recently published in professional medical literature point to a direct link between hormonal contraception and breast cancer.
CzechZadruhé je otázka nechtěných těhotenství obrovský problém, nemůžeme však zavést právní předpis, podle kterého bude potrat volně dostupným prostředkem antikoncepce.
Secondly, the question of unwanted pregnancies is a huge problem, but we cannot bring in legislation which is going to treat abortion as a free means of contraception.
CzechV nejlepším z možných scénářů, bude-li padělán léčivý přípravek, jako je antikoncepce, a nebude působit - jak se údajně nedávno stalo - žena by prostě otěhotněla.
In the best case scenario, if a medicine like the contraceptive pill is counterfeited and does not work - as has recently been said at an event - a woman would simply become pregnant.
CzechNásleduje samostatné téma antikoncepce a ukončení těhotenství, potraty - a to jsou dva okruhy, které se skutečně v mnohém liší, a je třeba k nim přistupovat velmi rozdílně.
This is followed by a single line about contraception and the termination of pregnancy, abortion, two topics which are actually very different, and which need to be considered very differently.