česko-anglicko překlad pro "antibiotikum"

CS

"antibiotikum" anglický překlad

CS

antibiotikum {střední rod}

volume_up
1. generál
antibiotikum
volume_up
antibiotic {podstatné jméno}
Dnes Parlament přijal důležité rozhodnutí ve věci rezistence vůči antibiotikům.
Today, Parliament adopted an important decision on antibiotic resistance.
. - Rezistence vůči antibiotikům představuje z hlediska veřejného zdraví závažný problém.
. - Antibiotic resistance is a serious public health issue.
Rezistence znamená, že dané antibiotikum ztratí schopnost hubit bakterie nebo zastavit jejich množení.
Resistance means the loss of an antibiotic's ability to kill bacteria or inhibit their growth.
2. "obchodní název Azactam"
antibiotikum
volume_up
aztreonam {podstatné jméno}

Příklady použití pro "antibiotikum" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDnes Parlament přijal důležité rozhodnutí ve věci rezistence vůči antibiotikům.
Today, Parliament adopted an important decision on antibiotic resistance.
CzechU nakažených lidí došlo také k zvýšení rezistence vůči antibiotikům.
There has also been an increase in antibiotic resistance in infected people.
CzechPůsobí zejména na stupeň rezistence vůči antibiotikům a má tedy důsledky pro lidské zdraví.
It particularly affects levels of antibiotic resistance and so has human health repercussions.
Czech. - Rezistence vůči antibiotikům představuje z hlediska veřejného zdraví závažný problém.
in writing. - Antibiotic resistance is a serious public health issue.
CzechRezistence vůči antibiotikům u dobytka a domácích zvířat se v posledních letech stala problémem.
Antibiotic resistance in livestock and domestic animals has become a problem in recent years.
CzechRezistence znamená, že dané antibiotikum ztratí schopnost hubit bakterie nebo zastavit jejich množení.
Resistance means the loss of an antibiotic's ability to kill bacteria or inhibit their growth.
CzechPaní Westlundová zmínila také otázku rezistence k antibiotikům.
Mrs Westlund raised the issue of antibiotic resistance.
CzechRezistence vůči antibiotikům je ve skutečnosti největší hrozbou pro zdraví zvířat i lidí, před kterou stojíme.
Antibiotic resistance is, in fact, the biggest threat to both animal and human health that we face.
CzechParlament také zdůrazňuje, že je třeba řešit stále větší problém s rezistencí k antibiotikům.
Parliament also underlines the need for effective measures to tackle the rising problem of resistance to antibiotics.
CzechJe jednoduše nepřijatelné, aby například totéž antibiotikum stálo 3 EUR v Belgii a 34 EUR v Německu.
It is simply unacceptable that the very same antibiotic costs EUR 3 in Belgium and EUR 34 in Germany, for example.
CzechSdílím jeho obavy nad tím, jaká míra rezistence vůči antibiotikům se objevuje při bakteriálních infekcích dobytka.
I share his concerns at the level of antibiotic resistance being found in bacterial infections of livestock.
CzechTo je pohroma, na kterou my v medicíně lidské už nemáme platné antibiotikum, neumíme ji léčit.
This is a scourge for which those of us in human medicine no longer have an effective antibiotic: we do not know how to cure it.
CzechDalším důvodem k obavám je podezření, že rezistence vůči antibiotikům se přenáší přímo prostřednictvím potravin.
Another cause for concern is the suspicion that antibiotic resistance is being transferred directly via foodstuffs.
CzechPaní předsedající, je zcela jasné, že pokud jde o obavy z rezistence vůči antibiotikům, panuje shoda napříč stranami.
Madam President, it is very clear that there is cross-party agreement on concern around antibiotic resistance.
CzechRezistence vůči antibiotikům představuje nesmírně závažný problém, který je třeba okamžitě a efektivně řešit.
Resistance to antibiotics represents an enormously serious problem which must be resolved immediately and effectively.
CzechRezistence vůči antibiotikům postihuje jak lidi, tak zvířata, a může se přenášet ze zvířat na člověka i naopak.
In fact, this resistance affects both humans and animals, and can be transmitted from human to animal and vice versa.
CzechBakterie jsou nyní neuvěřitelně odolné proti lékům a to je kvůli všem těm antibiotikům, které proti nim používáme.
Bacteria are incredibly multi-drug-resistant right now, and that's because all of the antibiotics that we use kill bacteria.
CzechNejvětší dopad má rezistence vůči antibiotikům na pracovníky v zemědělství, tedy na zemědělce a jejich zaměstnance.
The main impact of antibiotic resistance is on workers in the agriculture industry, in other words, farmers and their employees.
CzechNakonec bych chtěl zmínit, že na posledním plenárním zasedání na téma rezistence vůči antibiotikům jsme přijali usnesení.
My final point is that we adopted a resolution during the last plenary sitting on the subject of resistance to antibiotics.
CzechRezistence vůči antibiotikům (rozprava)