česko-anglicko překlad pro "anti"

CS

"anti" anglický překlad

volume_up
anti {předl.}
EN
EN

"anti" český překlad

volume_up
anti {předl.}
CS
volume_up
anti-Semite {podstatné jméno}
CS

anti {předložka}

volume_up
anti (také: proti)
A tak nahodí anti-přístup, lokálně-zakázané asymetrické strategie.
They throw up anti-access, area-denial asymmetrical strategies.
Určitá forma anti-islámské rétoriky je také na vzestupu a je mezinárodní.
A form of anti-Islam rhetoric is also on the rise and it's transnational.
A poslední věcí je nejvíce anti-ekonomická ze všech aktivit, dávání.
And the final one is that most anti-economic of activities, but give.
EN

anti {předložka}

volume_up
anti (také: against, versus, opposite, vs, contra)
The euro-sceptics are anti-Brussels, anti-Frankfurt, now they are starting to be anti-everything.
Euroskeptici jsou proti Bruselu, proti Frankfurtu a nyní začínají být proti všemu.
Such an Amendment 9 would be a fair anti-Afghan and anti-NATO game.
9 v tomto znění by byl jednoznačně proti Afghánistánu a proti NATO.
A specialised anti-fraud office (OLAF) is tasked with conducting anti-fraud investigations.
Vyšetřováním podvodů je pověřen specializovaný úřad pro boj proti podvodům (OLAF).
anti
They throw up anti-access, area-denial asymmetrical strategies.
A tak nahodí anti-přístup, lokálně-zakázané asymetrické strategie.
A form of anti-Islam rhetoric is also on the rise and it's transnational.
Určitá forma anti-islámské rétoriky je také na vzestupu a je mezinárodní.
And the final one is that most anti-economic of activities, but give.
A poslední věcí je nejvíce anti-ekonomická ze všech aktivit, dávání.

Příklady použití pro "anti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechŘíkáte, že anti-Evropané běhali nahoru a dolů po schodech, chodili agitovat.
You say that anti-Europeans ran up and down steps, went out canvassing.
CzechAnti-amerikanismus v Evropské unii tak rozšířený opět ohrožuje bezpečnost občanů.
Once again the anti-Americanism so prevalent in the EU put its citizens' safety in jeopardy.
CzechUrčitá forma anti-islámské rétoriky je také na vzestupu a je mezinárodní.
A form of anti-Islam rhetoric is also on the rise and it's transnational.
CzechJe anti-liberální, pokud nejsou v politice týkající se alkoholu zohledněny zdravotní otázky.
It is anti-liberal not to take health considerations into account in alcohol policy.
CzechA poslední věcí je nejvíce anti-ekonomická ze všech aktivit, dávání.
And the final one is that most anti-economic of activities, but give.
CzechA tak nahodí anti-přístup, lokálně-zakázané asymetrické strategie.
They throw up anti-access, area-denial asymmetrical strategies.
CzechPřirovnáváte ty, kterým říkáte "anti-Evropané", k fašistům, ale to, co je fašistické, je vaše rétorika.
You compare what you call 'anti-Europeans' to fascists, but it is your rhetoric that is fascist.
CzechAle když řekneme říkáme, anti-lokální, anti-přístup asymetrických strategií, a jejich oči se zamží a všechno sežerou.
So we say, area-denial, anti-access asymmetrical strategies and their eyes glaze over.
CzechZde je můj oblíbený stupidní koncept z Pentagonu, vzor 1990, teorie anti-přístupu, zamezení vstupu asymetrických strategií.
Here's my favorite bonehead concept from the 1990s in the Pentagon: the theory of anti-access, area-denial asymmetrical strategies.
CzechNebuďte "anti-evropany”.
CzechAčkoli obě strany mají důvod ke stížnostem, myslím si, že se za tímto sporem skrývá holý anti-amerikanismus a úzkoprsá evropská mentalita.
While both sides have cause for complaint, I am afraid that what we find in this question is naked anti-Americanism and a petty, little European mentality.
CzechZávěrem bych chtěl uvést, že zatímco Evropská unie přirozeně obhajuje volný obchod, nemělo by toto usnesení vyústit v anti-americkou rétoriku.
Overall, I should like to say that, whilst the European Union naturally advocates free trade, this resolution should not result in us calling for anti-American rhetoric.
CzechPřímý anti-amerikanismus by byl příliš omezeným přístupem, musíme však neustále vyzývat Spojené státy, aby dodržovaly pravidla, na nichž jsme se společně dohodli.
Straight anti-Americanism would be too narrow an approach, but we must still call upon the United States to keep to the rules that we all agreed upon.
CzechVýbor LIBE ve svém stanovisku opakovaně žádal Komisi, aby přijala doporučení k obecné anti-diskriminační směrnici, a doufáme, že tato zpráva tento proces urychlí.
In its opinion, LIBE asked the Commission repeatedly to make a recommendation on a general anti-discrimination directive, and we hope that this report will speed up the process.
CzechMusím říci, že nemohu akceptovat obvinění, že ti, kteří hlasují pro zachování výjimky, diskriminují pracovníky, nebo že to je výsledkem anti-sociální agendy.
I have to say that I cannot accept the accusation that those who are in favour of retaining the opt-out are discriminating against workers, or that it reflects an anti-social agenda.
CzechDotace na účinnější užívání paliva a méně emisí ze silniční dopravy zahrnují 'anti-dotace' formou vyššího zdanění aut s vyššími emisemi a menší účinností.
Incentives to encourage more efficient use of fuel and less emissions from road transport include the 'disincentive' of higher taxation on cars with higher emissions and less efficiency.
CzechJde o další smrt, která dokazuje existenci světa anti-hodnot, světa lidí, kteří neuznávají to, co je v jiných civilizacích považováno za posvátné - lidský život.
It is yet another death which shows the existence of a world of anti-values, a world of people who do not acknowledge something which, in other civilisations, is considered sacred - human life.
CzechUpřímně doufám, že má skupina, EPP, nepodpoří toto usnesení, jelikož by se tím ukázala v nejhorším světle-anti-americkém, protekcionistickém a bránícím hospodářské soutěži.
I sincerely hope that my group, the EPP, does not see fit to support this resolution since it would really show my group at its very worst - anti-American, protectionist and anti-competitive.

Synonyma (anglicky) pro "anti-intellectual":

anti-intellectual
anti-Semite