česko-anglicko překlad pro "anomálie"

CS

"anomálie" anglický překlad

volume_up
anomálie {ž mn. č.}
CS

anomálie {ženský rod množné číslo}

volume_up
anomálie (také: odchylky, odlišnosti)
Pokud se objeví jakékoliv anomálie, budou se muset podniknout příslušná opatření.
If any anomalies are revealed, action will have to be taken accordingly.
PIPA a SOPA nejsou zvláštnosti, nejsou to anomálie, nejsou to jednorázové události.
PIPA and SOPA are not oddities, they're not anomalies, they're not events.
Věc: Anomálie v souvislosti se situací v zámořských územích EU.
Subject: EU overseas territorial anomalies

Příklady použití pro "anomálie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPIPA a SOPA nejsou zvláštnosti, nejsou to anomálie, nejsou to jednorázové události.
PIPA and SOPA are not oddities, they're not anomalies, they're not events.
CzechPokud se objeví jakékoliv anomálie, budou se muset podniknout příslušná opatření.
If any anomalies are revealed, action will have to be taken accordingly.
CzechTato anomálie se napraví tím, že Španělsko získá čtyři další křesla.
This anomaly will be put right by the allocation of four additional seats to Spain.
CzechJe tu však jedna anomálie: zatímco Rada nadále mlčí, vlády jednají.
However, there is one anomaly: while the Council remains silent the governments are acting.
CzechVěc: Anomálie v souvislosti se situací v zámořských územích EU.
CzechV tomto ohledu se však bohužel vyskytují některé nežádoucí anomálie, jako například v Rakousku, mé vlasti.
In this regard however, there are, unfortunately, also some negative anomalies, like Austria, my home country.
CzechTato anomálie, jak naznačuje návrh strategie Rady a Komise vůči Bělorusku, by mohla v brzké době skončit.
This anomaly could soon end, as indicated by the proposed strategy of the Council and the Commission on Belarus.
CzechNe že by zde v současnosti nebyly anomálie.
It is not as if there are no anomalies at present.
CzechDoufám, že tato zpráva pomůže řešit tyto anomálie, neboť problém neleží v našich srdcích, ale v našich myslích.
Hopefully this report will help to address these anomalies since the problem lies not in our hearts but in our minds.
CzechTo je z mého pohledu naprostá anomálie.
CzechToto usnesení si zaslouží být přijato, jelikož upozorňuje na nesčetné problémy a anomálie, které dosud přetrvávají ve 43 zemích světa.
The resolution deserves to be adopted, since it highlights the innumerable problems and aberrations that still exist today in 43 countries in the world.
CzechProducenti vajec v členských státech, které změny včas zavedly, již pociťují v oblasti konkurenceschopnosti anomálie, které jdou proti smyslu zásad EU.
Egg producers in Member States who have implemented the changes in good time are already experiencing competitive anomalies that run counter to the principles of the EU.
CzechTyto soukromé organizace zaměřené na zisk mají příliš velkou moc nad suverénními vládami a já plně podporuji plány na vyřešení této anomálie na Evropské úrovni.
These private, profit-orientated organisations have far too much power over sovereign governments and I fully support plans to address this anomaly at European level.
CzechToto bude zřejmě anomálie: obvykle je po Rozpočtovém výboru požadováno, aby nalezl peníze pro určitý konkrétní program, zatímco zde se jednalo o opačný případ.
This of course promises to be an anomaly: usually the Committee on Budgets is called on to find the money for a specific programme, but here the reverse has been the case.
CzechECB díky nedávno schválenému balíčku o evropských orgánech dohledu získá navíc větší pravomoci kontroly a oprávnění poukazovat na anomálie v systému.
Furthermore, with the recent approval of the package on Europe's supervisory authorities, the ECB will acquire greater powers and authority to monitor and highlight anomalies in the system.