česko-anglicko překlad pro "ani"

CS

"ani" anglický překlad

volume_up
ani {část.}
EN
volume_up
ani {přísl.}
EN
EN
EN

"any" český překlad

volume_up
any {zájm.}
volume_up
any {příd. jm.}
CS
CS
CS

ani {částice}

volume_up
ani (také: dokonce, i, ještě)
To není dokonce ani udržitelné, ani žádoucí i v rámci samotného Evropského společenství.
This is not even fully manageable, or even desirable, within the European Community itself.
Nečinnější nežli nyní by politici už ani nemohli být, dokonce ani kdyby odešel.
The politicians could not be more inactive than they are now, even after his departure.
Dokonce ani ředitelé největších bank již nerozumí těmto nepřehledným nástrojům.
Even the directors of major banks no longer understand these opaque instruments.
EN

any {zájmeno}

volume_up
This use of the word 'Macedonian' cannot be replaced by any reference to any state name.
Toto použití slova "Makedonská" nemůže být nahrazeno žádným odkazem na jakýkoli název státu.
After you download a theme, install it as you would any other program.
Po stažení motivu jej nainstalujte stejně jako jakýkoli jiný program.
By saving any number of human lives we will be doing a lot for European citizens.
Když zachráníme jakýkoli počet lidských životů, uděláme mnoho pro evropské občany.
It is very easy to block any step forward, any reform of the European instructions.
Je velmi snadné zablokovat jakýkoliv pohyb kupředu, jakoukoliv reformu evropských institucí.
He has not expressed any kind of suggestion concerning our future policy decisions.
Nikdy nevyjádřil jakýkoliv návrh týkající se našich budoucích politických rozhodnutí.
You can start using any surface, any wall around you, as an interface.
Můžete použít jakýkoliv povrch, jakoukoliv zeď jako obrazovku.
Any doctor, any specialist will tell you that.
To vám potvrdí každý lékař, každý specialista.
At least 1 in 10 members of staff are working here without any social protection.
Přinejmenším každý desátý zaměstnanec zde pracuje bez řádné sociální ochrany.
Any Commission proposal will have to be subject to a legislative impact assessment.
Každý návrh Komise bude muset být posouzen z hlediska jeho dopadu na legislativu.
any (také: whichever)
And we are putting out less greenhouse gasses than any other state.
Vypouštíme méně skleníkových plynů, než kterýkoli jiný stát (v USA).
To use any computer in the workgroup, you must have an account on that computer.
Chcete-li použít kterýkoli počítač pracovní skupiny, musíte v něm mít uživatelský účet.
It's a phenomenon that I think any organization or individual can tap into.
Je to fenomén, který si myslím může využít kterýkoli jedinec nebo organizace.
any (také: a, an)
There is no attempt to imply any particular significance in any of those subjects.
Není v tom snaha přikládat některému z těchto témat nějaký zvláštní význam.
In all honesty, though, it is very difficult to see any respect for the 'no' side.
Ovšem, ve vší upřímnosti, těžko lze nějaký respekt pro tuto stranu vypozorovat.
There is nothing to show that there will be any real benefit to consumers.
Nic zde nedokazuje, že by zde byl nějaký skutečný přínos pro spotřebitele.
Now, the balance that I try to fight for, I, as any good liberal, try to fight for first by looking to the government.
Já, jako kterýkoliv dobrý liberál nejprve hledám řešení u státních institucí.
Google suggests using microdata, but any of the three formats below are acceptable.
Google doporučuje použít microdata, můžete však použít kterýkoliv ze tří formátů níže.
You can create a shortcut for almost any kind of file.
Zástupce můžete vytvořit pro téměř kterýkoliv typ souboru.
If any of these volume controls are set to their lowest setting, you won't hear any sound.
Pokud je některý z těchto ovládacích prvků nastaven na minimum, nebude zvuk slyšet.
Click a suggestion to run the search without having to type any more words.
Kliknutím na některý z návrhů spustíte vyhledávání bez nutnosti zadávat další slova.
Does any Member wish to speak in favour of this proposal?
Přeje si některý z poslanců vystoupit na podporu tohoto návrhu?

Příklady použití pro "ani" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDokonce ani ředitelé největších bank již nerozumí těmto nepřehledným nástrojům.
Even the directors of major banks no longer understand these opaque instruments.
CzechJe mi líto, ale Česká republika není malá země, dokonce ani v evropském měřítku.
I am sorry but the Czech Republic is not a small country, even in European terms.
CzechNebude-li prosperita, nemůže být žádný sociální, lidský, ani hospodářský rozvoj.
There can be no social, human and economic development if there is no prosperity.
CzechPřesto v Německu nikdo nerezignoval, ani nenabídl odškodnění za způsobenou škodu.
Yet nobody in Germany has resigned or offered reparations for the damage caused.
CzechNepřišel jsem ani na jedno dobré vysvětlení, proč by tyto půtky měly pokračovat.
I have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
CzechAle musím říct, že Kavkaz nejsou ani Alpy, ani Pyreneje, Kavkaz je pouze Kavkaz.
However, I have to say that the Caucasus is neither the Alps nor the Pyrenees.
CzechNebude se to líbit ani členům kriminálních organizací, a to ze stejných důvodů.
It will also make members of criminal organizations nervous for the same reasons.
CzechA to úžasné na tom je, že ani jeden z nich tam nemusel být - a přece tam byli.
And the amazing thing was that not one of them had to be there -- yet they were.
CzechToto usnesení nepřináší ženám ani mužům v Evropské unii žádnou přidanou hodnotu.
This resolution does not offer any added value to women or to men or to the Union.
CzechKultura, náboženství ani tradice by neměly být ospravedlněním pro násilné činy.
Culture, religion and tradition should not be used to justify acts of violence.
CzechV místnosti ani nebyli přítomni ti, kteří jsou za řízení celého postupu zodpovědní.
Nor were those responsible for managing the procedure in the room at that point.
CzechSchválně říkám diskutovat, protože ani sám neznám ještě všechny potřebné odpovědi.
I specifically say 'discuss', because I do not have all the answers yet either.
CzechAni u těch nejlepších studentů nevíme, co bylo těch pět procent, které nevěděli?
And even that 95 percent student, what was the five percent they didn't know?
CzechDokonce ani práce s každou společností zvlášť nás pravděpodobně nedovede k cíli.
Even working with individual companies is not probably going to get us there.
CzechNemá to nic společného se získáním času nebo skrýváním něčeho, ani to není výmluva.
It has nothing to do with gaining time, or hiding anything, nor is it an excuse.
CzechTyto dva aspekty nejsou ani neslučitelné, ani si neodporují, ale doplňují se.
These two aspects are neither incompatible nor contradictory, but complementary.
CzechTo jsou fakta a žádný právní předpis ani návrh zákona s nimi nemůže být v rozporu.
These are facts, and no legal text or proposed legislation can contradict them.
CzechKoneckonců, bezpečnost není luxusem nebo hezkým přídavkem, ani zde a ani v Číně.
After all, safety is not a luxury or a nice extra, not here and not in China either.
CzechJiž dnes je zřejmé, že tento rozdíl není ani tak výrazný, ani tak relevantní.
It is already apparent now that this difference is not so great or so relevant.
CzechA dokonce ani po přistoupení Rumunska a Bulharska jsme se ke Kypru neřekli nic.
And even after Romania and Bulgaria had joined, we again said nothing about Cyprus.

Synonyma (anglicky) pro "any":

any
any longer
English