česko-anglicko překlad pro "anglický"

CS

"anglický" anglický překlad

volume_up
anglický {příd. jm. m.}
CS

anglický {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
anglický
To je důvod proč tento rok se Čína stane světově největší anglicky mluvící zemí.
That's why this year China will become the world's largest English-speaking country.
Shodou okolností to samé platí i pro případ, že se pokusím mluvit anglicky.
Incidentally, the situation is the same if I try to speak in English.
Ale asi znáte ten mýtus, že většina dětí ze slumů neumí mluvit dobře anglicky.
But they know there is this myth that children from the slums cannot speak English well.
anglický (také: anglikánský)
Christopher Senyonjo, 70letý anglický biskup, dostal od svých nadřízených zákaz vykonávat svou funkci, jelikož byl jedním z mála lidí, kteří se postavili za práva homosexuálů.
Christopher Senyonjo, a 70-year-old Anglican bishop, was banned from officiating by his superiors for having been one of the few to have taken a stand in favour of homosexuals.

Příklady použití pro "anglický" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo je důvod proč tento rok se Čína stane světově největší anglicky mluvící zemí.
That's why this year China will become the world's largest English-speaking country.
CzechMluvím pouze anglicky, oni mluví pouze italsky, takže jsme nemohli nijak komunikovat.
I speak only English, they speak only Italian, so we had no way to communicate.
CzechAle asi znáte ten mýtus, že většina dětí ze slumů neumí mluvit dobře anglicky.
But they know there is this myth that children from the slums cannot speak English well.
CzechVypadá to, že anglický lord má více sociální zodpovědnosti, než socialista Kalfin.
It turns out that an English lord has more social responsibility than the socialist Kalfin.
CzechMůžete být americký Ital; můžete být americký Ir; nebo anglický Pakistánec.
You could be American-Italian; you could be American-Irish; you could be British-Pakistani.
CzechShodou okolností to samé platí i pro případ, že se pokusím mluvit anglicky.
Incidentally, the situation is the same if I try to speak in English.
CzechZáhy jsem ovšem zjistil, že většina těch nejhorších případů byla napsána anglicky.
However, I discovered at an early stage that most of the worst examples originated in English.
CzechPane předsedající, mluvíte velmi dobře anglicky, jak jste právě více než dostatečně prokázal.
Mr President, you speak very good English, as you have amply demonstrated.
CzechKdyž jsem zde byl posledně, hovořil jsem tibetsky a poté četl anglický překlad.
On the last occasion I was here, I gave my speech in Tibetan and then read the English translation.
CzechPokud nerozumíte anglicky, požádejte někoho ze své rodiny nebo známého o pomoc.
If you don’t understand English, please ask someone in your family circle or a friend to assist you.
CzechTyto robustní stránky nazýváme webové aplikace, zkráceně aplikace (anglicky apps).
We call these robust sites web apps, or "apps" for short.
CzechYemen Times už mají silné jméno v Jemenu jakožto nezávislé, anglicky píšící noviny.
The Yemen Times already has a strong reputation in Yemen as an independent English language newspaper.
Czech. - Pane předsedající, na počest našeho zpravodaje budu mluvit anglicky.
on behalf of the PSE Group. - Mr President, I will speak in English in honour of our rapporteur.
CzechJediné dva požadavky byly, že studují univerzitu a mluví anglicky.
The only two requirements were that they were studying at the university, and they spoke English.
CzechProtože ten chlapec by neměl umět anglicky.
Does the language matter, because he's not supposed to know English?
CzechPřečtu jej anglicky, mám u sebe jen anglickou verzi, která byla dnes rozdána poslancům.
I shall read it out in English, as I have only the English version, which was circulated among Members today.
CzechDohled (pouze anglicky) Úkoly v oblasti platebního styku a cenných papírů
Oversight Tasks related to payments and securities
CzechU: Chci mluvit -- S: Chci mluvit -- U: perfektně anglicky.
T: I want to speak -- S: I want to speak T: perfect English.
Czech. - (FR) Protože švédský ministr hovořil francouzsky a anglicky, měla bych hovořit švédsky.
Since the Swedish minister has spoken in French and English, I ought to speak in Swedish.
CzechPrávě z tohoto důvodu hovořím anglicky - aby mi lidé rozuměli a nepotřebovali tlumočení.
Incidentally, that is why I speak in English - so that people can understand me without the need for interpretation.