česko-anglicko překlad pro "angažovat"

CS

"angažovat" anglický překlad

CS

angažovat [angažuji] {sloveso}

volume_up
Je důležité, aby dostaly šanci angažovat se v politickém životě.
It is important that they are given a chance to engage in the political process.
Nemůžeme si dovolit odsunout Rusko na okraj, musíme se s ním konstruktivně angažovat.
We cannot afford to marginalise Russia, we have to engage with it in a constructive way.
Proto se musíme v této zemi angažovat konstruktivně, trvale a strategicky.
We therefore have to engage with the country in a constructive, continuous and strategic manner.

Příklady použití pro "angažovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechStejným způsobem se chceme angažovat i v ostatních zemích, pokud se na nás obrátí.
We want to do the same thing with other countries as and when they approach us.
CzechEvropský parlament se rovněž bude muset více angažovat v oblasti ochrany údajů.
The European Parliament will also have to be more involved regarding data protection.
CzechNastal čas konstruktivně se angažovat ve věci demokratických sil na Kubě.
The time has come for constructive engagement with the democratic forces in Cuba.
CzechBez účasti a možnosti ovlivnit budoucnost se občané angažovat nebudou.
Without participation and the ability to influence there will be no engagement.
CzechBuďte si jisti, že jako komisař se budu v tomto směru velmi angažovat.
Rest assured that, as a commissioner, I shall be very committed in this regard.
CzechV současnosti stále existují překážky, které brání ženám angažovat se ve vědních oborech.
Obstacles preventing women from participating in scientific work still exist today.
CzechNemůžeme si dovolit odsunout Rusko na okraj, musíme se s ním konstruktivně angažovat.
We cannot afford to marginalise Russia, we have to engage with it in a constructive way.
CzechV Kodani dosáhneme shody pouze za předpokladu, že se budou angažovat všechny strany.
We will only reach agreement in Copenhagen if all parties take action.
CzechJe důležité, aby dostaly šanci angažovat se v politickém životě.
It is important that they are given a chance to engage in the political process.
CzechJe správné angažovat se v projektech, jejichž cílem je zachraňovat životy.
It is a good thing to be involved in projects that aim to save lives.
CzechTo je oblast, kde naše Unie v budoucnu musí být rovněž více přítomna a více se tam angažovat.
This is an area where our Union must also be more present and engaged in the future.
CzechEvropská unie se samozřejmě musí více angažovat v otázce porušování lidských práv.
The European Union must, of course, get involved more when it comes to human rights violations.
CzechChceme věci dělat naším způsobem, ale chceme se angažovat společně s vámi a potřebujeme pomoc.
We want to do things our way but we want to engage with you and we need help.
CzechPřesto se Parlament nevzdává svých ambicí a domnívám se, že se chce aktivně angažovat.
But this Parliament remains ambitious, and I think this Parliament does want to be involved.
CzechV našem a jejich zájmu musíme mít kapacitu angažovat se bez Američanů.
We, in our own and their interests, must have the capacity to engage without the Americans.
CzechMusíme myslet strategicky, aktivně se angažovat a důsledně jednat na globální úrovni.
We need to think strategically, become actively involved and act consistently at a global level.
CzechProto se musíme v této zemi angažovat konstruktivně, trvale a strategicky.
We therefore have to engage with the country in a constructive, continuous and strategic manner.
Czech(Smích) Lidé se ptají, co mě inspirovalo se takto angažovat.
You know, there is a -- (Laughter) I'm always being asked what inspired me to embark on all this.
CzechJeště dlouho se budeme intenzivně angažovat ve státotvorném procesu v Kosovu.
For a long time to come we shall be deeply involved in assisting the state-building process in Kosovo.
CzechJe nezbytně nutné, aby se EU začala angažovat v otázkách celosvětového zabezpečení potravin.
The wholehearted involvement of the EU in issues of global food security is urgently required.